دانشگاه شاهد

ایرج رسولی

استاد - Ph.D


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (168)   Download XML   Download TXT

●  -
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, ZAHRA AGHAJANI, Iraj Rasooli
   ✔ 1398/05/28  2019/08/19
    APMIS


●  پتانسیل حفاظت کنندگی گیرنده سیدروفور در برابر عفونت استینو باکتربومنی
   ◂ زهرا اقاجانی، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1398/05/24  2019/08/15
    Biointerface Research in Applied Chemistry


●  ایمونو
   ◂ ایرج رسولی، حمید اسماعیل خانی، معصومه هاشمی، شهرام نظریان، فاطمه سفید
   ✔ 1398/04/12  2019/07/03
    Avicena Journal of Medical Biotechnology


●  Specific egg yolk antibodies (IgY) confer protection against Acinetobacter baumannii in a murine pneumonia model
   ◂ A. Jahangiri, Parviz Owlia, I. Rasooli, J. Salimian, E. Derakhshanifar, A. Naghipour Erami, E. Darzi Eslam, S. Darvish Alipour Astaneh
   ✔ 1397/05/24  2018/08/15
    Journal of Applied Microbiology


●  اثر ضد میکربی اسانس مرزه (Satureja spp) بر تولید همولیزین و بیوفیلو در استافیلوکوکوس اوزئوس
   ◂ حوریه صادری، الهه تقیان، نوید سعیدی، فاطمه سفیدکن، رضا محمد صالحی، ایرج رسولی، پرویز اولیا
   ✔ 1397/05/01  2018/07/23
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران


●  Correlation of Virulence Factors and Cell Adhesion of Clinical Isolates of Acinetobacter baumannii
   ◂ Maryam Afshar Payam, Iraj Rasooli, Parviz Owlia, Daryush Talei, Shakiba Darvish Alipour Astaneh, Shahram Nazarian
   ✔ 1397/04/08  2018/06/29
    Archives of Clinical Infectious Diseases


●  An in silico structural and physicochemical characterization of TonB-dependent copper receptor in A. baumannii
   ◂ Sajad Abdollahi, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1397/01/01  2018/03/21
    Microbial Pathogenesis


●  The role of TonB-dependent copper receptor in virulence of Acinetobacter baumannii
   ◂ Sajad Abdollahi, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1397/01/01  2018/03/21
    Infection,Genetics and Evolution


●  Highly conserved exposed immunogenic peptides of Omp34 against Acinetobacter baumannii: An innovative approach
   ◂ Abolfazl Jahangiri, Iraj Rasooli, Parviz Owlia, Abbas Ali Imani Fooladi, Jafar Salimian
   ✔ 1396/11/12  2018/02/01
    Journal of Microbiological Methods
PDF   

●  in silico engineering towards enhancement of Bap-VHH Monoclonal Antibody Binding Affinity
   ◂ Zahra Payandeh, Fateme Sefid-Zahra Payandeh, Iraj Rasooli, Ghasem Aezamirad, Raziyeh Abdolhamidi
   ✔ 1396/10/14  2018/01/04
    International Journal of Peptide Research and Therapeutics
مقالات کنفرانسی (46)   Download XML   Download TXT

●  Development of a DNA aptumer for detection of H. influenzae type b Cetls in CSF samples
   ◂ Fatemeh Sadaat Bitaraf, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1394/06/03  2015/08/25
    شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
PDF   

●  Dissociation constunts for DNA aptanaersfor detection of II. inJtuenzue type b
   ◂ Fatemeh Sadaat Bitaraf, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1394/06/03  2015/08/25
    شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
PDF   

●  Flow cytometric analysis of aptamer-binding affinity to H.influenz,ae type
   ◂ Fatemeh Sadaat Bitaraf, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1394/06/03  2015/08/25
    شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
PDF   

●  A DNA aptamer for dection of Haemophilus influenza type b by cell selex assay
   ◂ Fatemeh Sadaat Bitaraf, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1393/07/08  2014/09/30
    هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
PDF   

●  A cell SELEX assay for dectection of Neisera meningitidis
   ◂ Kimia Mirzakhani, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1393/07/08  2014/09/30
    هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
PDF   

●  Antimicrobial characteristics of some herbal oils on Pseudomonas aeruginosa
   ◂ Parviz Owlia, Horieh Saderi, Iraj Rasooli
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  A phagmide library containing nanobody against bap antigen of acinetobacter baumanni
   ◂ Zahra Payandeh, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari, Rajabi
   ✔ 1391/02/07  2012/04/26
    11th internaional congeress of immunology and allergy
PDF   

●  Immunogenic potential of acinetobaterbaumanniiphospholipase D:An in silico Approach
   ◂ hoseingholi elahezadeh, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1391/02/07  2012/04/26
    11th internaional congeress of immunology and allergy
PDF   

●  Immunogenicity and protectivity of Bap subunit of A.baumannii
   ◂ Mohammadreza Rahbar, Iraj Rasooli, yaser fattahian
   ✔ 1390/04/23  2011/07/14
    The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases


●  Effects of Sub-Minimal Inhibitory Concentrations of Some Essential Oils on Virulence Factors ofPseudomonas aeruginosa
   ◂ Parviz Owlia, L. Moein Najafabadi, S. Mousavi Nadoshan, I. Rasooli, H. Saderi
   ✔ 1390/04/23  2011/07/14
    The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases
کتاب ها

●  Essential Oils in Food Preservation، Flavor and Safety

●  ترکیبات فعال بیولوژیکی در طب گیاهی

●  مواد فیتوشیمی-فعالیت های بیولوژیکی و تاثیر بر سلامت

●  افلاتوکسین

●  دروسی در نوروبیولوژی
   ◂ Iraj Rasooli and Lata Mehta

●  روندها در شیمی کربوهیدراتها
   ◂ Iraj Rasooli and P. R. Kulkarni

●  تمرکز در سیاست غذایی، کنترل و پژوهش
   ◂ Iraj Rasooli, A. Allameh and Mohammad B.Rezaei

پایان نامه ها

●  ایمنی زایی علیه اسینتوباکتربومانی با BauA و گیرنده سیدروفور کلاستر1
   ◂ زهرا اقاجانی

●  نقشCom1 اسینتوباکتربومانی در جذب DNA خارج سلولی
   ◂ الهه عبیری

●  ایمنی زایی پروتیین نوترکیب ABAYE2132 در بیماری زایی اسینتوباکتربومانی
   ◂ زینب محمودی

●  پراکندگی ژن های دخیل در ویرولانس سوشهای بیماری زای اسینتوباکتربومانی و نقش انها در بیماری زایی
   ◂ راضیه عبدالحمیدی

●  ویژگی ویرولانسیAcinetobacter baumannii پس از حذف ژن گیرنده غشای خارجی مس
   ◂ سجاد عبدالهی مامودان

●  تولید Igy علیه acinctobacter و بررسی اثر حفاظتی ان در مدل موشی
   ◂ ابوالفضل جهانگیری

●  اثر هم افزایی پروتیین Acinetobacter baumannii و فلاژلین در ایمنی زایی
   ◂ مژگان درخشان سفیدی

●  طراحی نانوواکسن کیتوسانی علیه ETEC,EHECT,Shighella flexneri
   ◂ مهدی عظیم بیک

●  اثر هم افزایی پروتیین Pseudomonas aeruginosa و ادجوانت LTB در ایمنی زایی
   ◂ حسن حیدری فارسانی

●  تهیه دیابادی های نوترکیب مشتق شده از انتی بادی های زنجیره سنگین شتری علیه سم باکتری Clostridium btulium تیپ E
   ◂ هدی سادات قاسمینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید