دانشگاه شاهد

ایرج رسولی

استاد - Ph.D


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (181)   Download XML   Download TXT

●  حفاظت کنندگی ایمنی پروتئین والین جی به عنوان یک واسط پاتوژنسیته علیه اسینتوباکتر بومانی
   ◂ فاطمه رمضانعلی زاده، شکیبا درویش، ایرج رسولی، مهدیه پازوکی، ابوالفضل جهانگیری
   ✔ 1400/02/11  2021/05/01
    Molecular Immunology


●  یک ناحیه حفاظت شده از اتوترانسپورتر اتصالی تریمریک اسنیتوباکتر(ATA) می تواند سرکوب ویرولانس اسنیتواکتربومانی را تقویت کند
   ◂ ایرج رسولی، رامین هاتف اسکویی، شکیبا درویش
   ✔ 1400/02/07  2021/04/27
    Archives of Microbiology


●  Specific egg yolk immunoglobulin as a promising non?antibiotic biotherapeutic product against Acinetobacter baumannii pneumonia infection
   ◂ Daryush Talei, Parviz Owlia, Ehsan Derakhshanifar, Sajad Abdollahi, Saeed Khalili, Elham Darzi Eslam, Jafar Salimian, Abolfazl Jahangiri, Zahra Aghajani, Iraj Rasooli
   ✔ 1399/12/14  2021/03/04
    Scientific Reports
PDF   

●  ارزیابی الگوی مقاومت انتی بیوتیکی، تولید الیینات و بیوفیلم در جدایه های بالینی سودوموناس ائروجینوزا
   ◂ نوید سعیدی، سعید بشارتی، فاطمه داورزنی، پرویز اولیا، حوریه صادری، ایرج رسولی
   ✔ 1399/11/13  2021/02/01
    Iranian Journal of Public Health
PDF   

●  مهندسی انتی بادی برای تقویت اتصال پروتئین m396 شاخک های ویروس سارس کووید
   ◂ ایرج رسولی، فاطمه سفید، زهرا پاینده، قاسم عظمی راد
   ✔ 1399/07/13  2020/10/04
    Regeneration, Reconstruction & Restoration


●  بررسی بیوانفورماتیکی پتانسیل واکسن در اسینتوباکتربومانی
   ◂ ایرج رسولی، مریم مبارک، شکیبا درویش
   ✔ 1399/04/30  2020/07/20
    Data in Brief


●  اثر اسانس های مرزه Satureja spp بر عوامل بیماری زایی سودوموناس ائروجینوزا
   ◂ ایرج رسولی، حوریه صادری، پرویز اولیا، نوید سعیدی، الهه تقیان، فاطمه سفیدکن، صالحی
   ✔ 1399/04/26  2020/07/16
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران


●   فشارخون و ضربان قلب باعث ایجاد پاسخ ایمنی محافظتی در برابر اسینتوباکتر بومانی می‌شود.
   ◂ فاطمه رمضانعلی زاده، ایرج رسولی، پرویز اولیا
   ✔ 1399/04/12  2020/07/02
    Vaccine


●  ایمنی زایی، قابلیت انتی ژنی و نقشه اپیتویی پروتئین InvH سالمونلا: یک مطالعه بیوانفورماتیکی
   ◂ ایرج رسولی، بهزاد دهقانی، طیبه هاشم پور، زهرا حسن شاهی
   ✔ 1399/03/21  2020/06/10
    Journal of Current Biomedical Reports


●  تاثیر غلظتهای زیر مهارکننده روغنهای اسانس گونه های مرزه بر تشکیل بیوفیلم و فعالیت اوره از کلزیلا پنومونیا
   ◂ فاطمه سفیدکن، ایرج رسولی، پرویز اولیا، فاطمه یزدانی، نوید سعیدی
   ✔ 1398/12/14  2020/03/04
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
مقالات کنفرانسی (46)   Download XML   Download TXT

●  Development of a DNA aptumer for detection of H. influenzae type b Cetls in CSF samples
   ◂ Fatemeh Sadaat Bitaraf, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1394/06/03  2015/08/25
    شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
PDF   

●  Dissociation constunts for DNA aptanaersfor detection of II. inJtuenzue type b
   ◂ Fatemeh Sadaat Bitaraf, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1394/06/03  2015/08/25
    شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
PDF   

●  Flow cytometric analysis of aptamer-binding affinity to H.influenz,ae type
   ◂ Fatemeh Sadaat Bitaraf, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1394/06/03  2015/08/25
    شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
PDF   

●  A DNA aptamer for dection of Haemophilus influenza type b by cell selex assay
   ◂ Fatemeh Sadaat Bitaraf, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1393/07/08  2014/09/30
    هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
PDF   

●  A cell SELEX assay for dectection of Neisera meningitidis
   ◂ Kimia Mirzakhani, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1393/07/08  2014/09/30
    هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
PDF   

●  Antimicrobial characteristics of some herbal oils on Pseudomonas aeruginosa
   ◂ Parviz Owlia, Horieh Saderi, Iraj Rasooli
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  A phagmide library containing nanobody against bap antigen of acinetobacter baumanni
   ◂ Zahra Payandeh, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari, Rajabi
   ✔ 1391/02/07  2012/04/26
    11th internaional congeress of immunology and allergy
PDF   

●  Immunogenic potential of acinetobaterbaumanniiphospholipase D:An in silico Approach
   ◂ hoseingholi elahezadeh, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1391/02/07  2012/04/26
    11th internaional congeress of immunology and allergy
PDF   

●  Immunogenicity and protectivity of Bap subunit of A.baumannii
   ◂ Mohammadreza Rahbar, Iraj Rasooli, yaser fattahian
   ✔ 1390/04/23  2011/07/14
    The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases


●  Effects of Sub-Minimal Inhibitory Concentrations of Some Essential Oils on Virulence Factors ofPseudomonas aeruginosa
   ◂ Parviz Owlia, L. Moein Najafabadi, S. Mousavi Nadoshan, I. Rasooli, H. Saderi
   ✔ 1390/04/23  2011/07/14
    The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases
کتاب ها

●  Essential Oils in Food Preservation، Flavor and Safety

●  ترکیبات فعال بیولوژیکی در طب گیاهی

●  مواد فیتوشیمی-فعالیت های بیولوژیکی و تاثیر بر سلامت

●  افلاتوکسین

●  دروسی در نوروبیولوژی
   ◂ Iraj Rasooli and Lata Mehta

●  روندها در شیمی کربوهیدراتها
   ◂ Iraj Rasooli and P. R. Kulkarni

●  تمرکز در سیاست غذایی، کنترل و پژوهش
   ◂ Iraj Rasooli, A. Allameh and Mohammad B.Rezaei

پایان نامه ها

●  ایمنی زایی علیه پروتئین سطحی جاذب روی ZNUDI و مناسق ایمونوژن ان در باکتری اسینتوباکتربومانی
   ◂ مریم مبارک قمصری

●  نقش پروتئین نوترکیب CSUA/B و FimA به همراه دوگیرنده اکتساب اهن در ایمنی زایی علیه Acinetobacter banmannii
   ◂ فاطمه رمضانعلی زاده

●  نقش Ata در چسبندگی سلولی،تشکیل بیوفیلم و تحرک ایمنی در برابر عفونت اسینتوباکتربومانی در مدل موشی
   ◂ رامین هاتفی اسکویی

●  ایمنی زایی علیه اسینتوباکتربومانی با BauA و گیرنده سیدروفور کلاستر1
   ◂ زهرا اقاجانی

●  نقش لوپ پروتئین نوترکیب VgrG افکتور تیپ شش ترشحی در ایمنی زایی علیه اسینتوباکتربومانی
   ◂ مهدیه پازکی

●  نقشCom1 اسینتوباکتربومانی در جذب DNA خارج سلولی
   ◂ الهه عبیری

●  ایمنی زایی پروتیین نوترکیب ABAYE2132 در بیماری زایی اسینتوباکتربومانی
   ◂ زینب محمودی

●  پراکندگی ژن های دخیل در ویرولانس سوشهای بیماری زای اسینتوباکتربومانی و نقش انها در بیماری زایی
   ◂ راضیه عبدالحمیدی

●  ویژگی ویرولانسیAcinetobacter baumannii پس از حذف ژن گیرنده غشای خارجی مس
   ◂ سجاد عبدالهی مامودان

●  تولید Igy علیه acinctobacter و بررسی اثر حفاظتی ان در مدل موشی
   ◂ ابوالفضل جهانگیرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید