دانشگاه شاهد

بهنام زرپاک

استاد یار - دکتری ریاضی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه ها

●  روش های حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی و بررسی پایداری میانگین مربعات
   ◂ بهشته پوراحمد

●  Image Steganography and steganography Analysis
   ◂ بهبد کشاورزی

●  Forecasting and monitoring system of date palm spider mite Oligonychus afrasiaticus in integrated pest management program
   ◂ بهرام بساک

●  روش هایی برای حل معادلات انتگرال چند بعدی
   ◂ فهیمه ضیایی

●  روش تبدیل دیفرانسیل برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی
   ◂ فاطمه سلطانی امین

●  Forecasting Stock Index Using Embeding and Fractal Dimension Analysis
   ◂ زینب پورکاظم زیاری زاده

●  براورد ماکزیمم درستنمایی برای فرایندهای انتشار انتگرالگیری شده
   ◂ محمد کچویی سلمانی

●  پیش بینی شاخص سهام توسط انایز بعدهایمحاطی و فراکتالی
   ◂ زینب پورکاظم زیاری زاده

●  حل مساله همزمان سازی سیستم های مخابراتی جهت یافتن تاخیر کانال و شیفت فرکانس کانال بی سیم توسط روش ما کسیمم یابی امید ریاضی
   ◂ حجت صالح اصطهباناتی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید