دانشگاه شاهد

فرح کریمی

دانشیار - Ph.D زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (23)   Download XML   Download TXT

●  In vitro callus induction and multiple shoot regeneration in rare Iranian endemic plant Haplophyllum virgatum var. virgatum
   ◂ Farah Karimi, Khadijeh Razavi
   ✔ 1400/06/10  2021/09/01
    فرایند و کارکرد گیاهی=Journal of Plant Process and Function
PDF   

●  Different carbon sources and their concentrations change alkaloid production and gene expression in Catharanthus roseus shoots in vitro
   ◂ Elham Khataee, Khadije Razavi, Farah Karimi
   ✔ 1399/04/31  2020/07/21
    Functional Plant Biology


●  Two distinct time dependent strategic mechanisms used by Chlorella vulgaris in response to gamma radiation
   ◂ Sayed Ali Hosseini Tafreshi, Farah Karimi, Daryush Talei, Mohamadamin Toghyani
   ✔ 1399/02/30  2020/05/19
    Journal of Applied Phycology


●  Alkaloids production and antioxidant properties in Catharanthus roseus (L.) G. Don. shoots and study of alkaloid biosynthesis-related gene expression levels in response to methyl jasmonate and putrescine treatments as eco-friendly elicitors
   ◂ Elham Khataee, Farah Karimi, Khadijeh Razavi
   ✔ 1398/01/12  2019/04/01
    Biologia Futura- Previous Title: Acta Biologica Hungarica
PDF   

●  Chromium-induced alkaloid production in Catharanthus roseus (L.) G.Don in vitro cultured shoots and related gene expression patterns particularly for the novel gene GS
   ◂ Elham Khataee, Farah Karimi, Khadijeh Razavi
   ✔ 1397/12/12  2019/03/03
    Acta Agriculturae Slovenica


●  Changes in medicinal alkaloids production and expression of related regulatory and biosynthetic genes in response to silver nitrate combined with methyl jasmonate in Catharanthus roseus in vitro propagated shoots
   ◂ Marzieh Paeizi, Farah Karimi, Khadijeh Razavi
   ✔ 1397/08/20  2018/11/11
    Plant Physiology and Biochemistry


●  ارزیابی سمیت سلولی اجزای بخشسازی شده عصاره متانولی گیاه سدابی جنوبی A و 549 RAJI بر ردههای سلول سرطانی (Haplophyllum tuberculatum )
   ◂ نصرت رحمانی، فرح کریمی، فاطمه دسترنج
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
PDF   

●  ارزیابی فعالیت انتی اکسیدانی و ضد باکتریایی عصاره متانولی سه گونه از جنس مرکبان (Centurea L) از ایران
   ◂ نفیسه الماسی، فرح کریمی
   ✔ 1394/10/01  2015/12/22
    زیست شناسی ایران


●  Expression Pattern of pmt, erf1 and jap1 Genes in Nicotiana benthamiana and Atropa belladonna Plants under UV Radiation, Wounding and Methyl Jasmonate Treatments
   ◂ Leila Amaraie, Farah Karimi
   ✔ 1393/11/26  2015/02/15
    Journal of Medicinal Plants and By-products
PDF   

●  Assessing the tobacco-rattle-virus-based vectors system
   ◂ Mohammad Reza Eftekharian Ghamsari, Farah Karimi, Seyed Latif Mousavi Gargari, Seyed Ali Tafreshi
   ✔ 1393/05/25  2014/08/16
    virus genes
PDF   مقالات کنفرانسی (64)   Download XML   Download TXT

●  Organogenesis from Callus Culture of Haplophyllum virgatum var. virgatum
   ◂ Somayeh Torabi, Farah Karimi, Morteza Yousefzadi
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  In vitro Shoot Multiplication of Haplophyllum virgatum var. Virgatum Axillary Bud Explants
   ◂ Mahboubeh Abedi, Farah Karimi, Morteza Yousefzadi
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  In vitro callus induction in various seedling explants of Haplophyllum virgatum Var. virgatum
   ◂ Farah Karimi, Somayeh Torabi, Morteza Yousefzadi
   ✔ 1397/02/22  2018/05/12
    7th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  بررسی فیتوشیمیایی عصاره اتیل استاتی Haplophyllum virgatum گونه انحصاری ایران
   ◂ فهیمه قاصری، فرح کریمی
   ✔ 1396/04/23  2017/07/14
    چهارمین کنفرانس بین المللی نو اوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
PDF   

●  القای شاخه و ریشه نوپدید روی جداکشت های میانگره Scutellaria laterifolia
   ◂ سیما صدیق، عذرا صبورا، فرح کریمی
   ✔ 1395/06/11  2016/09/01
    19th National & 7th International Congress of Biology, Iran
PDF   

●  بهینه سازی القای کالوس در جداکشت های Scutellaria laterifolia تحت اثر کیتین و 2،4-دی کلروفتوکسی استیک اسید
   ◂ سیما صدیق، عذرا صبورا، فرح کریمی
   ✔ 1395/06/11  2016/09/01
    19th National & 7th International Congress of Biology, Iran
PDF   

●  Cytotoxic evaluation of Haplophyllum virgatum var. virgatum Against RAJI cell line
   ◂ Fahimeh Qasseri, Farah Karimi, Morteza Yousefzadi, Nosrat Rahmani
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    5th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  استخراج و خالص سازی برخی ترکیبات ناشناخته ی سدابی جنوبی
   ◂ فاطمه دسترنج، فرح کریمی، نصرت رحمانی، مرتضی یوسف زادی
   ✔ 1394/06/12  2015/09/03
    چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  Evaluation of total secondary metabolites and cytotoxic effect of Haplophyllum tuberculatum against 1321n cancer cell line
   ◂ Fatemen Dastranj, Farah Karimi, Nosrat Rahmani, Morteza Yousefzadi
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  IN VITRO ANTIOXIDANT CAPACITY AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THREE CENTAUREA L. SPECIES (ASTERACEAE) FROM IRAN
   ◂ nafiseh almasi, Farah Karimi
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    3rd National Congress on Medicinal Plants
PDF   کتاب ها

●  میکوریزا (فیزیولوژی و بیوتکنولوژی)
   ◂ مظفر شریفی، فرح کریمی، نرگس خانپور

پایان نامه ها

●  ریزازدیادی و مطالعه بیان انزیم¬های کلیدی مسیر متابولیسمی فنیل¬پروپانوئیدی تحت تاثیر کیتین و متیل-جاسمونات در کشت تعلیقی گیاه Haplophyllum virgatum var. virgatum
   ◂ سمیه ترابی کهلبونی

●  بیان ژن گیرنده های کلسیم از نوع کالمودولین و شبه کلسی‌نورینB و تغییرات فیزیولوژیکی در پاسخ به تنش های شوری، کادمیوم و پرتو گاما در کلرلا ولگاریس Chlorella vulgaris))
   ◂ محمدامین طغیانی اسقرجانی

●  تغییرات محتوای الکالوییدها و بیان ژن های ORCA3، MAPK3 و PRX1 تحت تاثیر کروم، پوترسین و سوربیتول در نوشاخه های گیاه پروانش (Catarantus roseus)
   ◂ الهام ختایی

●  تغییرات محتوای الکالوییدها و بیان ژن های ORCA3، MAPK3 و PRX1 تحت تاثیر تیمارهای کیتین، نقره و مانیتول در نوشاخه های گیاه پروانش (Catarantus roseus)
   ◂ مرضیه پاییزی

●  بررسی مقایسه ای عصاره های مختلف سدابی اذربایجانی (Haplophyllum virgatum) بمنظور تشخیص ترکیبات ضدسرطان
   ◂ فهیمه قاصری

●   بررسی مقایسه ای عصاره های مختلف سدابی بیابانی (Haplophyllum robustum) بمنظور تشخیص ترکیبات ضدسرطان
   ◂ لیلا فروغی راد

●  Screening of anticancer substances in Haplophyllum tuberculatum
   ◂ فاطمه دسترنج

●  سنجش ترکیبات فنلی و فعالیت زیستی گونه های منتخب جنس Centurea L (تیره مرکبان) در ایران
   ◂ نفیسه الماسی

●  خاموش سازی ژن برخی انزیم های محدود کننده سرعت در مسیر بیوسنتز الکالوییدهای گونه ای توتون (Nicotiana benthamiana) به روش VIGS به منظور بررسی اثار فیزیولوژیکی حاصل از ان
   ◂ لیلا امرایی

●  AA
   ◂ لیلا امرایینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید