دانشگاه شاهد

فرح کریمی

دانشیار - Ph.D زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات   Download XML

●  Alkaloids production and antioxidant properties in Catharanthus roseus (L.) G. Don. shoots and study of alkaloid biosynthesis related gene expression levels in response to methyl jasmonate and putrescine treatments as ecofriendly elicitors
   ◂ فرح کریمی
   ✔ 1398/01/12  2019/04/01
    Biologia Futura


●  Chromium-induced alkaloid production in Catharanthus roseus (L.) G.Don in vitro cultured shoots and related gene expression patterns particularly for the novel gene GS
   ◂ فرح کریمی، Elham KHATAEE، Khadijeh RAZAVI
   ✔ 1397/12/12  2019/03/03
    Acta Agriculturae Slovenica


●  Changes in medicinal alkaloids production and expression of related regulatory and biosynthetic genes in response to silver nitrate combined with methyl jasmonate in Catharanthus roseus in vitro propagated shoots
   ◂ مرضیه پاییزی، خدیجه رضوی، فرح کریمی
   ✔ 1397/08/20  2018/11/11
    Plant Physiology and Biochemistry


●  ارزیابی سمیت سلولی اجزای بخشسازی شده عصاره متانولی گیاه سدابی جنوبی A و 549 RAJI بر ردههای سلول سرطانی (Haplophyllum tuberculatum )
   ◂ نصرت رحمانی، فرح کریمی، فاطمه دسترنج
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
PDF   

●  In vitro callus induction in various seedling explants of Haplophyllum virgatum Var. virgatum
   ◂ فرح کریمی، سمیه ترابی، مرتضی یوسف زادی
   ✔ 1397/02/22  2018/05/12
    7th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  بررسی فیتوشیمیایی عصاره اتیل استاتی Haplophyllum virgatum گونه انحصاری ایران
   ◂ فهیمه قاصری، فرح کریمی
   ✔ 1396/04/23  2017/07/14
    چهارمین کنفرانس بین المللی نو اوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
PDF   

●  القای شاخه و ریشه نوپدید روی جداکشت های میانگره Scutellaria laterifolia
   ◂ سیما صدیق، عذرا صبورا، فرح کریمی
   ✔ 1395/06/11  2016/09/01
    19th National & 7th International Congress of Biology, Iran
PDF   

●  بهینه سازی القای کالوس در جداکشت های Scutellaria laterifolia تحت اثر کیتین و 2،4-دی کلروفتوکسی استیک اسید
   ◂ سیما صدیق، عذرا صبورا، فرح کریمی
   ✔ 1395/06/11  2016/09/01
    19th National & 7th International Congress of Biology, Iran
PDF   

●  Cytotoxic evaluation of Haplophyllum virgatum var. virgatum Against RAJI cell line
   ◂ فهیمه قاصری، فرح کریمی، مرتضی یوسف زادی، نصرت رحمانی
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    5th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  ارزیابی فعالیت انتی اکسیدانی و ضد باکتریایی عصاره متانولی سه گونه از جنس مرکبان (Centurea L) از ایران
   ◂ نفیسه الماسی، فرح کریمی
   ✔ 1394/10/01  2015/12/22
    زیست شناسی ایران
کتاب ها

●  میکوریزا (فیزیولوژی و بیوتکنولوژی)
   ◂ مظفر شریفی، فرح کریمی، نرگس خانپور

پایان نامه ها

●  تغییرات محتوای الکالوییدها و بیان ژن های ORCA3، MAPK3 و PRX1 تحت تاثیر کروم، پوترسین و سوربیتول در نوشاخه های گیاه پروانش (Catarantus roseus)
   ◂ الهام ختایی

●  تغییرات محتوای الکالوییدها و بیان ژن های ORCA3، MAPK3 و PRX1 تحت تاثیر تیمارهای کیتین، نقره و مانیتول در نوشاخه های گیاه پروانش (Catarantus roseus)
   ◂ مرضیه پاییزی

●  بررسی مقایسه ای عصاره های مختلف سدابی اذربایجانی (Haplophyllum virgatum) بمنظور تشخیص ترکیبات ضدسرطان
   ◂ فهیمه قاصری

●  A Comparative Study of Different extracts of Haplophyllum robustum to find Anticancer Components
   ◂ لیلا فروغی راد

●  Screening of anticancer substances in Haplophyllum tuberculatum
   ◂ فاطمه دسترنج

●  سنجش ترکیبات فنلی و فعالیت زیستی گونه های منتخب جنس Centurea L (تیره مرکبان) در ایران
   ◂ نفیسه الماسی

●  خاموش سازی ژن برخی انزیم های محدود کننده سرعت در مسیر بیوسنتز الکالوییدهای گونه ای توتون (Nicotiana benthamiana) به روش VIGS به منظور بررسی اثار فیزیولوژیکی حاصل از ان
   ◂ لیلا امرایی

●  AA
   ◂ لیلا امرایی

●  بررسی مقایسه ای متابولیت های ثانویه ضدسرطان در کشت کالوس و کشت سلول سدابی بیابانی Haplophyllum robustum
   ◂ سمیه خدایی

●  امکان خاموش سازی ژن pds با استفاده از وکتور TRV در برخی گونه های ارزشمند گیاهان دارویی
   ◂ محمدرضا افتخاریان قمصریصفحه قدیمی اساتید