دانشگاه شاهد

فرح کریمی

دانشیار - Ph.D زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (20)   Download XML   Download TXT

●  Alkaloids production and antioxidant properties in Catharanthus roseus (L.) G. Don. shoots and study of alkaloid biosynthesis-related gene expression levels in response to methyl jasmonate and putrescine treatments as eco-friendly elicitors
   ◂ Elham Khataee, Farah Karimi, Khadijeh Razavi
   ✔ 1398/01/12  2019/04/01
    Biologia Futura- Previous Title: Acta Biologica Hungarica
PDF   

●  Chromium-induced alkaloid production in Catharanthus roseus (L.) G.Don in vitro cultured shoots and related gene expression patterns particularly for the novel gene GS
   ◂ Elham Khataee, Farah Karimi, Khadijeh Razavi
   ✔ 1397/12/12  2019/03/03
    Acta Agriculturae Slovenica


●  Changes in medicinal alkaloids production and expression of related regulatory and biosynthetic genes in response to silver nitrate combined with methyl jasmonate in Catharanthus roseus in vitro propagated shoots
   ◂ Marzieh Paeizi, Farah Karimi, Khadijeh Razavi
   ✔ 1397/08/20  2018/11/11
    Plant Physiology and Biochemistry


●  ارزیابی سمیت سلولی اجزای بخشسازی شده عصاره متانولی گیاه سدابی جنوبی A و 549 RAJI بر ردههای سلول سرطانی (Haplophyllum tuberculatum )
   ◂ نصرت رحمانی، فرح کریمی، فاطمه دسترنج
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
PDF   

●  ارزیابی فعالیت انتی اکسیدانی و ضد باکتریایی عصاره متانولی سه گونه از جنس مرکبان (Centurea L) از ایران
   ◂ نفیسه الماسی، فرح کریمی
   ✔ 1394/10/01  2015/12/22
    زیست شناسی ایران


●  Expression Pattern of pmt, erf1 and jap1 Genes in Nicotiana benthamiana and Atropa belladonna Plants under UV Radiation, Wounding and Methyl Jasmonate Treatments
   ◂ Leila Amaraie, Farah Karimi
   ✔ 1393/11/26  2015/02/15
    Journal of Medicinal Plants and By-products
PDF   

●  Assessing the tobacco-rattle-virus-based vectors system
   ◂ Mohammad Reza Eftekharian Ghamsari, Farah Karimi, Seyed Latif Mousavi Gargari, سیدعلی تفرشی
   ✔ 1393/05/25  2014/08/16
    virus genes
PDF   

●  مقایسه رشد و توان تولید متابولیتهای ثانویه در دودمانهای ریشه مویی تراریخت حاصل از کاسنی (Cichorium intybus)
   ◂ بنت الهدی اذرمهر، مسعود تقی زاده، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1392/09/01  2013/11/22
    زیست شناسی ایران
PDF   

●  Secondary Metabolite Contents and Antioxidant Enzyme Activities of Cichorium intybus Hairy Roots in Response to Zinc
   ◂ Bent Alhoda Azarmehr, Massoud Taghizadeh, Farah Karimi, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1392/05/01  2013/07/23
    Journal of Medicinal Plants and By-products
PDF   

●  Chemical composition of the essential oil of Haplophyllum virgatum var. virgatum from Iran
   ◂ F. Karimi, M. Yousefzadi, M. H. Mirjalili, N. Rahmani, M. Zaeifi
   ✔ 1391/12/11  2013/03/01
    Chemistry of Natural Compounds
PDF   مقالات کنفرانسی (64)   Download XML   Download TXT

●  Organogenesis from Callus Culture of Haplophyllum virgatum var. virgatum
   ◂ Somayeh Torabi, Farah Karimi, Morteza Yousefzadi
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  In vitro Shoot Multiplication of Haplophyllum virgatum var. Virgatum Axillary Bud Explants
   ◂ Mahboubeh Abedi, Farah Karimi, Morteza Yousefzadi
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  In vitro callus induction in various seedling explants of Haplophyllum virgatum Var. virgatum
   ◂ Farah Karimi, Somayeh Torabi, Morteza Yousefzadi
   ✔ 1397/02/22  2018/05/12
    7th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  بررسی فیتوشیمیایی عصاره اتیل استاتی Haplophyllum virgatum گونه انحصاری ایران
   ◂ فهیمه قاصری، فرح کریمی
   ✔ 1396/04/23  2017/07/14
    چهارمین کنفرانس بین المللی نو اوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
PDF   

●  القای شاخه و ریشه نوپدید روی جداکشت های میانگره Scutellaria laterifolia
   ◂ سیما صدیق، عذرا صبورا، فرح کریمی
   ✔ 1395/06/11  2016/09/01
    19th National & 7th International Congress of Biology, Iran
PDF   

●  بهینه سازی القای کالوس در جداکشت های Scutellaria laterifolia تحت اثر کیتین و 2،4-دی کلروفتوکسی استیک اسید
   ◂ سیما صدیق، عذرا صبورا، فرح کریمی
   ✔ 1395/06/11  2016/09/01
    19th National & 7th International Congress of Biology, Iran
PDF   

●  Cytotoxic evaluation of Haplophyllum virgatum var. virgatum Against RAJI cell line
   ◂ فهیمه قاصری, Farah Karimi, Morteza Yousefzadi, Nosrat Rahmani
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    5th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  استخراج و خالص سازی برخی ترکیبات ناشناخته ی سدابی جنوبی
   ◂ فاطمه دسترنج، فرح کریمی، نصرت رحمانی، مرتضی یوسف زادی
   ✔ 1394/06/12  2015/09/03
    چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  Evaluation of total secondary metabolites and cytotoxic effect of Haplophyllum tuberculatum against 1321n cancer cell line
   ◂ Fatemen Dastranj, Farah Karimi, Nosrat Rahmani, Morteza Yousefzadi
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  IN VITRO ANTIOXIDANT CAPACITY AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THREE CENTAUREA L. SPECIES (ASTERACEAE) FROM IRAN
   ◂ نفیسه الماسی, Farah Karimi
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    3rd National Congress on Medicinal Plants
PDF   کتاب ها

●  میکوریزا (فیزیولوژی و بیوتکنولوژی)
   ◂ مظفر شریفی، فرح کریمی، نرگس خانپور

پایان نامه ها

●  تغییرات محتوای الکالوییدها و بیان ژن های ORCA3، MAPK3 و PRX1 تحت تاثیر کروم، پوترسین و سوربیتول در نوشاخه های گیاه پروانش (Catarantus roseus)
   ◂ الهام ختایی

●  تغییرات محتوای الکالوییدها و بیان ژن های ORCA3، MAPK3 و PRX1 تحت تاثیر تیمارهای کیتین، نقره و مانیتول در نوشاخه های گیاه پروانش (Catarantus roseus)
   ◂ مرضیه پاییزی

●  بررسی مقایسه ای عصاره های مختلف سدابی اذربایجانی (Haplophyllum virgatum) بمنظور تشخیص ترکیبات ضدسرطان
   ◂ فهیمه قاصری

●  A Comparative Study of Different extracts of Haplophyllum robustum to find Anticancer Components
   ◂ لیلا فروغی راد

●  Screening of anticancer substances in Haplophyllum tuberculatum
   ◂ فاطمه دسترنج

●  سنجش ترکیبات فنلی و فعالیت زیستی گونه های منتخب جنس Centurea L (تیره مرکبان) در ایران
   ◂ نفیسه الماسی

●  خاموش سازی ژن برخی انزیم های محدود کننده سرعت در مسیر بیوسنتز الکالوییدهای گونه ای توتون (Nicotiana benthamiana) به روش VIGS به منظور بررسی اثار فیزیولوژیکی حاصل از ان
   ◂ لیلا امرایی

●  AA
   ◂ لیلا امرایی

●  بررسی مقایسه ای متابولیت های ثانویه ضدسرطان در کشت کالوس و کشت سلول سدابی بیابانی Haplophyllum robustum
   ◂ سمیه خدایی

●  امکان خاموش سازی ژن pds با استفاده از وکتور TRV در برخی گونه های ارزشمند گیاهان دارویی
   ◂ محمدرضا افتخاریان قمصرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید