دانشگاه شاهد

سیدلطیف موسوی گرگری

استاد


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (110)   Download XML   Download TXT

●  -
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, ZAHRA AGHAJANI, Iraj Rasooli
   ✔ 1398/05/28  2019/08/19
    APMIS


●  پتانسیل حفاظت کنندگی گیرنده سیدروفور در برابر عفونت استینو باکتربومنی
   ◂ ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری، زهرا اقاجانی
   ✔ 1398/05/24  2019/08/15
    Biointerface Research in Applied Chemistry


●  بیوشیمی
   ◂ سیدلطیف موسوی گرگری، محمد نظری، عباس صاحب قدم لطفی، محمد جواد رسایی، رمضانعلی طاهری
   ✔ 1398/03/07  2019/05/28
    Biochemistry


●  بهینه سازی استحصال روغن از گونه میکروجلبکی Haematococcus pluvialis با استفاده از روش سطح پاسخ و بررسی پروفایل اسید چرب ان به منظور تولید بیودیزل
   ◂ سیدلطیف موسوی گرگری، رئوفی
   ✔ 1398/01/07  2019/03/27
    فیزیولوژی و بیوتکنولوژی ابزیان


●  Biodiesel production from microalgae oil by lipase from Pseudomonas aeruginosa displayed on yeast cell surface
   ◂ Zeinab Raoufi, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1397/06/24  2018/09/15
    Biochemical Engineering Journal


●  Designing and Expression of Recombinant Chimeric Protein Containing CtxB and OmpW from Vibrio Cholerae and Evaluation of Its Immunogenicity
   ◂ Jafar Amani, Shahram Nazarian, Seyed Latif Mousavi Gargari, Atina Vakili
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    Iranian Journal of Immunology


●  Enhanced ethanol production from sugarcane bagasse hydrolysate with high content of inhibitors by an adapted barnettozyma californica
   ◂ Hoda Nouri, Mehrdad Azin, S. Latif Mousavi
   ✔ 1397/03/09  2018/05/30
    Environmental Progress & Sustainable Energy


●  A Comparison Between Cell, Protein and Peptide-Based Approaches for Selection of Nanobodies Against CD44 from a Synthetic Library
   ◂ Soudabeh Kavousipour, Pooneh Mokarram, Seyed Latif Mousavi Gargari, Zohreh Mostafavi-Pour, Mehdi Barazesh, Amin Ramezani, Hassan Ashktorab, Shiva Mohammadi, Saeid Ghavami
   ✔ 1397/02/31  2018/05/21
    Protein and Peptide Letters


●  ترکیب شیمیایی و اثر ضد قارچی عصاره ساکارومایس بولاردی بر دایه های بالینی کاندیدا البیکنس
   ◂ رضا محمدصالحی، منصور بیات، پرویز اولیا، سیدلطیف موسوی گرگری، سید جمال هاشمی
   ✔ 1397/02/15  2018/05/05
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  An in silico structural and physicochemical characterization of TonB-dependent copper receptor in A. baumannii
   ◂ Sajad Abdollahi, Iraj Rasooli, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1397/01/01  2018/03/21
    Microbial Pathogenesis
مقالات کنفرانسی (75)   Download XML   Download TXT

●  broadly reactive aptamers targeting different genera of common organisms related to acuted bacterial meningitis
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, عاطفه پورداداشی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  identification of novel outer membrane proteins of salmonella typhy as vaccine candidate by reverse vaccinology approach
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, احسان ابراهیم نیا کمانگر, احسان ابراهیم نیا
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  egg yolk immunoglobulin against pseudomonas aeruginosa oprf revention and treatment of infections
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Fatemeh Noroozi
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  identification of novel vaccine candidates against shiigella spp through reverse vaccynology methods
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, ابوالفضل حاجی علی بیگی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  the exprimental model of necrotic enteritis in chicken industry by live coccidiosis vaccine along with clostridium perferingens
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, لیلا یاحقی, محمد فاطمی مطلق
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  in silico designing and analysis of a chimeric vaccine against clostridium perfringens and eimeria spp
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Jafar Amani, Mohammad Fatemi
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  isolation and characterization of hich affinilty dna aptamers for detection of vibrio cholerea
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Alireza Ebrahimi
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  selection of DNA aptamer with specific binding to psedumnas aeruginosa
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Atefeh Noori
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  اثر محافظتی باکتری غیرفعال شده باکتری E.coli o157:H7 به صورت زیرجلدی در حیوان مدل
   ◂ نسیم ارشدی، سیدلطیف موسوی گرگری، جعفرامانی، شهرام نظریان
   ✔ 1396/02/07  2017/04/27
    کنگره پژوهش و نواوری در زیس فناوری
PDF   

●  ارزیابی بیان DNA واکسن کایمری علیه بروسلا در شرایط IN vitro
   ◂ ستاری، سیدلطیف موسوی گرگری، امانی، نظریان
   ✔ 1396/02/07  2017/04/27
    کنگره ملی پژوهش و نواوری و زیست فناوری
PDF   کتاب ها

●  جهان سلول جلد2

●  جهان سلول 1

پایان نامه ها

●  ایمنی زایی علیه اسینتوباکتربومانی با BauA و گیرنده سیدروفور کلاستر1
   ◂ زهرا اقاجانی

●  نمایش سطح سلولی ژن لیپاز باکتریایی Pseudomonas aeruginosa در مخمر pichia pastoris و ارزیابی فعالیت ان به منظور تولید بیودیزل
   ◂ زینب رئوفی

●  ویژگی ویرولانسیAcinetobacter baumannii پس از حذف ژن گیرنده غشای خارجی مس
   ◂ سجاد عبدالهی مامودان

●  تلید و ارزیابی LgY علیه باکتری های غیرفعال شده Shigella و Salmonella typh
   ◂ عارفه سلیمانی

●  تلید و ارزیابی LgY علیه باکتری های غیرفعال شده Shigella و Salmonella typh
   ◂ عارفه سلیمانی

●  جداسازی DNA اپتامر با اتصال اختصاصی به بروسلا
   ◂ زهرا نوساز

●  جداسازی DNA اپتامر با اتصال اختصاصی به بروسلا
   ◂ زهرا نوساز

●  شناسایی، تولید و بررسی ایمنی زایی پپتیدهای تقلیدکننده خاصیت انتی ژنتیکLPS باکتری ویبروکلرا
   ◂ فاطمه محمدپورقاضی

●  طراحی بیوانفورماتیکیDNA واکسن کایمری علیه Brucella و ارزیابی بیان ان در شرایط
   ◂ سوگل ستاری ساروی

●  بررسی اثر محافظتی باکتری غیرفعال شده ی E.coli O157:H7 به همراه Stx2b در حیوان مدل
   ◂ نسیم ارشدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید