دانشگاه شاهد

سیدلطیف موسوی گرگری

استاد


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات   Download XML

●  Biodiesel production from microalgae oil by lipase from Pseudomonas aeruginosa displayed on yeast cell surface
   ◂  Seyed Latif Mousavi Gargari، Zeinab Raoufi,
   ✔ 1397/06/24  2018/09/15
    Biochemical Engineering Journal


●  Designing and Expression of Recombinant Chimeric Protein Containing CtxB and OmpW from Vibrio Cholerae and Evaluation of Its Immunogenicity
   ◂ Jafar Amani، Shahram Nazarian، Seyed Latif Mousavi Gargari، Atina Vakili
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    Iranian Journal of Immunology


●  broadly reactive aptamers targeting different genera of common organisms related to acuted bacterial meningitis
   ◂ سیدلطیف موسوی، عاطفه پورداداشی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  identification of novel outer membrane proteins of salmonella typhy as vaccine candidate by reverse vaccinology approach
   ◂ موسوی گرگری، احسان ابراهیم نیا کمانگر، احسان ابراهیم نیا
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  egg yolk immunoglobulin against pseudomonas aeruginosa oprf revention and treatment of infections
   ◂ موسوی گرگری، فاطمه نوروزی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  identification of novel vaccine candidates against shiigella spp through reverse vaccynology methods
   ◂ موسوی گرگری، ابوالفضل حاجی علی بیگی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  the exprimental model of necrotic enteritis in chicken industry by live coccidiosis vaccine along with clostridium perferingens
   ◂ موسوی گرگری، لیلا یاحقی، محمد فاطمی مطلق
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  in silico designing and analysis of a chimeric vaccine against clostridium perfringens and eimeria spp
   ◂ موسوی گرگری، جعفر امانی، محمدفاطمی مطلق
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  isolation and characterization of hich affinilty dna aptamers for detection of vibrio cholerea
   ◂ موسوی گرگری، علیرضا ابراهیمی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  selection of DNA aptamer with specific binding to psedumnas aeruginosa
   ◂ -سیدلطیف موسوی، عاطفه نوری
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   کتاب ها

●  جهان سلول جلد2

●  جهان سلول 1

پایان نامه ها

●  نمایش سطح سلولی ژن لیپاز باکتریایی Pseudomonas aeruginosa در مخمر pichia pastoris و ارزیابی فعالیت ان به منظور تولید بیودیزل
   ◂ زینب رئوفی

●  ویژگی ویرولانسیAcinetobacter baumannii پس از حذف ژن گیرنده غشای خارجی مس
   ◂ سجاد عبدالهی مامودان

●  تلید و ارزیابی LgY علیه باکتری های غیرفعال شده Shigella و Salmonella typh
   ◂ عارفه سلیمانی

●  تلید و ارزیابی LgY علیه باکتری های غیرفعال شده Shigella و Salmonella typh
   ◂ عارفه سلیمانی

●  جداسازی DNA اپتامر با اتصال اختصاصی به بروسلا
   ◂ زهرا نوساز

●  جداسازی DNA اپتامر با اتصال اختصاصی به بروسلا
   ◂ زهرا نوساز

●  شناسایی، تولید و بررسی ایمنی زایی پپتیدهای تقلیدکننده خاصیت انتی ژنتیکLPS باکتری ویبروکلرا
   ◂ فاطمه محمدپورقاضی

●  طراحی بیوانفورماتیکیDNA واکسن کایمری علیه Brucella و ارزیابی بیان ان در شرایط
   ◂ سوگل ستاری ساروی

●  بررسی اثر محافظتی باکتری غیرفعال شده ی E.coli O157:H7 به همراه Stx2b در حیوان مدل
   ◂ نسیم ارشدی

●  طراحی و ساخت سازه نوترکیب حاوی ژن ctxB و ompW و ارزیابی ایمنی زایی ان علیه Vibrio cholerae
   ◂ اتینا وکیلیصفحه قدیمی اساتید