دانشگاه شاهد

سیدلطیف موسوی گرگری

استاد


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (128)   Download XML   Download TXT

●  واکسن دوگانه بر علیه کوکسیدوز و نکروتیک انتریتیس
   ◂ محمد فاطمی مطلق، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1400/07/14  2021/10/06
    Journal of Applied Microbiology


●  جداسازی و تعیین خصوصیت انتی بادی تک زنجیره ای برای نانوبادی GRP78 از طریق نمایش در سطح ریبوزومی
   ◂ سیدلطیف موسوی گرگری، مهدی فروزنده مقدم، شیما شعبانی
   ✔ 1400/07/05  2021/09/27
    Medical Oncology


●  پتانسیل ایمنی زایی یک پروتئین کایمر متشکل از InvH و IpaD بر علیه گونه های سالمونلا و شیگلا
   ◂ سیدلطیف موسوی گرگری، اتینا وکیلی، فهیمه سادات امامی محمود ابادی، شهرام نظریان، جعفر امانی
   ✔ 1400/05/16  2021/08/07
    Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology


●  ایمنی حفاظتی بر علیه باکتری ایشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک از طریق واکسیناسیون خوراکی با لاکتوکوکاس لاکتیس مهندسی شده
   ◂ شهرام نظریان، سیدلطیف موسوی گرگری، سجاد عبداللهی، هما احمدی روزبهانی
   ✔ 1400/04/24  2021/07/15
    Current Microbiology


●  تشخیص ویروس تب خون ریزی هفدماکیاکانگو از نمونه های بالینی بر پایه اپتامر
   ◂ سیدلطیف موسوی گرگری، مصطفی صالحی، تهمینه جلالی، محمدحسن پوریاولی
   ✔ 1400/03/26  2021/06/16
    Scientific Reports


●  انتی بادی های IgY ضد فلوژلین علیه عفونت سودوموناس ایروژینوزا در هر دو مدل موش پنومونی حاد و زخم سوختگی به صورت غیراختصاص به نوع ، حفاظت بخش هستند
   ◂ سیدلطیف موسوی گرگری، داریوش طالعی، طوبی السادات احمدی
   ✔ 1400/03/22  2021/06/12
    Molecular Immunology


●  جداسازی و تعیین ویژگی یک نانوبادی جدید برای تشخیص سلول های سرطانی بیان کننده GRP78
   ◂ حسین اقامولائی، مصطفی قانعی، محمدجواد رسائی، حمید باخرد، مهدی فصیحی رامندی، سیدلطیف موسوی گرگری، علی محمد لطیفی، رمضانعلی طاهری
   ✔ 1400/01/23  2021/04/12
    Biotechnology and Applied Biochemistry
PDF   

●  ایمنی زایی وزیکول های ترشح شده از غشای خارجی باکتر شیگلاسونیی در شرایط محیطی مختلف
   ◂ سمانه سروری، سیدلطیف موسوی گرگری، نفیسه نوروزی، شهرام نظریان، راضیه رضایی ادریانی
   ✔ 1399/11/15  2021/02/03
    Biologia (Poland)


●  شناسایی و ارزیابی کاندیدای واکسن جدید بر علیه شیگلا فلکسنری از طریق روش های واکسن شناسی معکوس
   ◂ سیدلطیف موسوی گرگری، ابوالفضل حاجی علی بیگی، جعفر امانی
   ✔ 1399/10/27  2021/01/16
    Applied Microbiology and Biotechnology


●  جداسازی اپتامرهای دی ان ای جهت اشکارسازی باکتری های Brucella abortus و Brucella melitensis از طریق سلکس سلولی
   ◂ سمانه رسولی نژاد، سیدلطیف موسوی گرگری، زهرا نوساز
   ✔ 1399/10/10  2020/12/30
    Iranian Journal of Veterinary Research
PDF   مقالات کنفرانسی (75)   Download XML   Download TXT

●  broadly reactive aptamers targeting different genera of common organisms related to acuted bacterial meningitis
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, atefeh Pordadashi
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  identification of novel outer membrane proteins of salmonella typhy as vaccine candidate by reverse vaccinology approach
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Ehsan Ebrahimnia Kamangar, Ehsan Ebrahim Nia
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  egg yolk immunoglobulin against pseudomonas aeruginosa oprf revention and treatment of infections
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Fatemeh Noroozi
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  identification of novel vaccine candidates against shiigella spp through reverse vaccynology methods
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Abolfazl Haji Ali Beigi
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  the exprimental model of necrotic enteritis in chicken industry by live coccidiosis vaccine along with clostridium perferingens
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Leila Yaghhi, Mohammad Fatemi Motlagh
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  in silico designing and analysis of a chimeric vaccine against clostridium perfringens and eimeria spp
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Jafar Amani, Mohammad Fatemi
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  isolation and characterization of hich affinilty dna aptamers for detection of vibrio cholerea
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Alireza Ebrahimi
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  selection of DNA aptamer with specific binding to psedumnas aeruginosa
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Atefeh Noori
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  اثر محافظتی باکتری غیرفعال شده باکتری E.coli o157:H7 به صورت زیرجلدی در حیوان مدل
   ◂ نسیم ارشدی، سیدلطیف موسوی گرگری، جعفرامانی، شهرام نظریان
   ✔ 1396/02/07  2017/04/27
    کنگره پژوهش و نواوری در زیس فناوری
PDF   

●  ارزیابی بیان DNA واکسن کایمری علیه بروسلا در شرایط IN vitro
   ◂ ستاری، سیدلطیف موسوی گرگری، امانی، نظریان
   ✔ 1396/02/07  2017/04/27
    کنگره ملی پژوهش و نواوری و زیست فناوری
PDF   کتاب ها

●  جهان سلول جلد2

●  جهان سلول 1

پایان نامه ها

●  نمایش سطحی پروتئین های Cfa B و زیر واحد B از انترتوکسین حساس به حرارت اشریشیاکلای انتروتوکسیژنیک در لاکتوکوکوس لاکتیس
   ◂ هما احمدی روزبهانی

●  تولید IGY علیه سودوموناس ایروجینوزا و بررسی اثر ان بر عفونت زخم سوختگی در مدل موشی
   ◂ طوبی السادات احمدی

●  تولید و ارزیابی ایمونوگلوبین مرغی (IGY) علیه پروتئین های نوترکیب ctxB,pmpw,IcpA از باکترویبریکلرا در مدل حیوانی
   ◂ فاطمه طاهری

●  شناسایی کاندید واکسن علیه سالمونلاتیفی با استفاده از واکسن معکوس و بررسی ایمنی زایی ان
   ◂ احسان اسمعیل نیاکمانگر

●  شناسایی و بررسی کاندیداهای واکسن جدید علیه شیگلا فلکسنری از طریق روش های واکسن شناسی معکوس
   ◂ ابوالفضل حاجی علی بیگی

●  ایمنی زایی علیه اسینتوباکتربومانی با BauA و گیرنده سیدروفور کلاستر1
   ◂ زهرا اقاجانی

●  جداسازی و بررسی DNA اپتامرهایی با تمایل اتصال بالا به ویبریوکلرا
   ◂ علیرضا ابراهیمی مجرد

●  تولید نوکلئوپروتین نوترکیب ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو CCHF و انتخاب اپتامر اختصاص برای ان به روش پروتئین SELEX
   ◂ تهمینه جلالی

●  نمایش سطح سلولی ژن لیپاز باکتریایی Pseudomonas aeruginosa در مخمر pichia pastoris و ارزیابی فعالیت ان به منظور تولید بیودیزل
   ◂ زینب رئوفی

●  طراحی بیوانفورماتیکی واکسن نوترکیب علیه کلستریدیوم پرفرینژنس و ایمریاها و ارزیابی اثرات محافظتی ان در شرایط درون تنی در ماکیان
   ◂ محمد فاطمی مطلقنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید