دانشگاه شاهد

محمدعلی نصرازادانی

استاد یار - دکتری ریاضی- جبر


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (8)   Download XML   Download TXT

●  برخی توپولوژی ها روی شبه اجتماع ابر K- جبرها
   ◂ سودابه مددی درگاهی، Mohammad Nasrazadani
   ✔ 1390/02/20  2011/05/10
    International Journal of Algebra


●  یک دسته از BCK-جبرها
   ◂ زهرا سمیری، Mohammad Nasrazadani
   ✔ 1390/02/20  2011/05/10
    International Journal of Algebra


●  CLASSIFICATION OF QUASI UNION HYPER K-ALGEBRAS OF ORDER LESS THAN 6
   ◂ Mohammad Nasrazadani, Mohammd Mehdi Zahedi
   ✔ 1389/01/10  2010/03/30
    Scientiae Mathematicae Japonicae


●  دسته بندی شبه اجتماع ابر K - جبر های مرتبه 6
   ◂ لیلا نوری رنجبر، Mohammad Nasrazadani
   ✔ 1388/11/10  2010/01/30
    Scientiae Mathematicae Japonicae


●  S-absorbing set and (P)-decomposition in hyper K-algebras
   ◂ Mohammad Nasrazadani, Mohammd Mehdi Zahedi
   ✔ 1388/04/01  2009/06/22
    Italian Journal of Pure and Applied Mathematics


●  ERG relation on hyper K-algebras
   ◂ Mohammad Nasrazadani, Mohammd Mehdi Zahedi
   ✔ 1387/06/25  2008/09/15
    Scientiae Mathematicae Japonicae


●  A note on a union of hyper K-algebras
   ◂ Mohammad Nasrazadani, Mohammd Mehdi Zahedi
   ✔ 1387/03/26  2008/06/15
    Quasigroups and Related Systems


●  Quasi union hyper K-algebras
   ◂ Mohammad Nasrazadani, Mohammd Mehdi Zahedi
   ✔ 1386/06/01  2007/08/23
    Quasigroups and Related Systems


مقالات کنفرانسی (8)   Download XML   Download TXT

●  O - اجتماع روی ابر K جبرها
   ◂ سودابه مددی درگاهی، محمدعلی نصرازادانی
   ✔ 1394/06/03  2015/08/25
    چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
PDF   

●  تصویر زیرجبرهای فازی از BCI(BCK) جبرهای فازی تحت -
   ◂ محمدعلی نصرازادانی، علیرضا دلفانی
   ✔ 1391/08/02  2012/10/23
    دوازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
PDF   

●  یک توپولوژی روی شبه اجتماع ابر K جبر ها
   ◂ سودابه مددی درگاهی، Mohammad Nasrazadani
   ✔ 1389/11/30  2011/02/19
    نوزدهمین سمینار انالیز ریاضی وکاربردهای ان


●  یک ساختار جبری روی ابر K-جبرها
   ◂ محمدعلی نصرازادانی
   ✔ 1389/08/20  2010/11/11
    بیست و یکمین سمینار جبر ایران


●  یک BCK-جبر روی مجموعه فازی
   ◂ زهرا منصور سمایی، Mohammad Nasrazadani، لیلا نوری رنجبر
   ✔ 1389/04/22  2010/07/13
    دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران


●  A NOTE ON QUOTIENT HYPER K-ALGEBRAS
   ◂ Mohammad Nasrazadani
   ✔ 1388/02/02  2009/04/22
    بیستمین سمینار جبر


●   راهی نو برای جذاب کردن اموزش مفهوم تابع
   ◂ محمدعلی نصرازادانی، مژگان نیک دل
   ✔ 1387/05/22  2008/08/12
    دهمین کنفرانس اموزش ریاضی ایران


●  P-CUD PROPERTIES IN HYPER K-ALGEBRAS
   ◂ Mohammad Nasrazadani, Mohammd Mehdi Zahedi
   ✔ 1386/12/20  2008/03/10
    نوزدهمین سمینار جبر


کتاب ها

●  مبانی ماتریس ها و جبر خطی

پایان نامه ها

●  Study soft set on BCI/BCK-algebra
   ◂ حسین جغتایی

●  graph on BCIBCK-algebra
   ◂ مریم پیرهادی

●  Psseudo BCK-algebra with peseudo product
   ◂ مریم سادات سجادپور

●  study some special ideals on BCI-algebras
   ◂ رضا مرادی

●  BCH-جبرها وبررسی N-ساختارهای ان
   ◂ فرخنده متین ارا

●  Boolean products of BL-Algebras
   ◂ زهرا حسنکی ویسی

●   فازی سازی بعضی ایده‌ال‌ها در BCI- جبرها
   ◂ علیرضا دلفانی

●   مروری بر BL-جبرها و ارتباط ان ها با BCK -جبرها
   ◂ عاطفه دهقانی

●   Investigation some Differences between BCI algebra and BCK-algebra
   ◂ زهرا سمیری

●  Some topology on Hypek K-algebra
   ◂ سودابه مددی درگاهی



نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید