دانشگاه شاهد

مهدی بشیری

استاد - دکتری تخصصی صنایع


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی صنایع
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (163)   Download XML   Download TXT

●  Solving a new bi-objective hierarchical hub location problem with an ???????? queuing framework
   ◂ Melahat Khodemani, Reza Tavakkoli-Moghaddam, Mahdi Bashiri, Yaser Rahimi
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    Engineering Applications of Artificial Intelligence


●  Exact algorithms for solving a bi?level location–allocation problem considering customer preferences
   ◂ Mahdi Bashiri, Hossein Shams Shemirani, Ehsan Mirzaei
   ✔ 1397/10/28  2019/01/18
    Journal of Industrial Engineering International


●  Modeling of the time-dependent multi-skilled RCPSP considering learning effect An evolutionary solution approach
   ◂ Amir Hossein Hosseinian, Vahid Baradaran, Mahdi Bashiri
   ✔ 1397/10/25  2019/01/15
    Journal of Modelling in Management


●  Modified variable neighborhood search and genetic algorithm for profitable heterogeneous vehicle routing problem with cross-docking
   ◂ Ali Baniamerian, Mahdi Bashiri, Reza Tavakkoli-Moghaddam
   ✔ 1397/10/11  2019/01/01
    Applied Soft Computing


●  توسعه مسئله زمانبندی پروژه چندمهارته با ظرفیت متغیر از منابع محدود در طول زمان و ارائه الگوریتم جستجوی هارمونی برای حل ان
   ◂ وحید برادران، مهدی بشیری، امیر حسین حسینیان
   ✔ 1397/09/29  2018/12/20
    پژوهش های نوین در تصمیم گیری


●  A humanitarian reconfiguration and rehabilitation model for preparedness and response to earthquakes using a scheduled reopening of links
   ◂ Hamidreza Rezaei, Khademi Zare, Mahdi Bashiri, Fakhrzad
   ✔ 1397/08/19  2018/11/10
    Journal of Industrial and Systems Engineering


●  A modified variable neighborhood search hybridized with genetic algorithm for vehicle routing problems with cross-docking
   ◂ Ali Baniamerian, Mahdi Bashiri, Fahimeh Zabihi
   ✔ 1397/08/10  2018/11/01
    Electronic Notes in Discrete Mathematics


●  Design of a manufacturing hub with modular automation units
   ◂ Mahdi Bashiri, Alireza Golkarian, Erfaneh Nikzad
   ✔ 1397/08/10  2018/11/01
    Procedia Manufacturing


●  REBALANCING STATIC BIKE-SHARING SYSTEMS: A TWO-PERIOD TWO-COMMODITY MULTI-DEPOT MATHEMATICAL MODEL
   ◂ S. Mohammad Arabzad, Hadi Shirouyehzad, Mahdi Bashiri, Reza Tavakkoli-Moghaddam, Esmaeil Najafi
   ✔ 1397/07/23  2018/10/15
    Transport


●  The bi-team orienteering problem with time window
   ◂ Amirhossein Karimi, Mahdi Bashiri
   ✔ 1397/07/09  2018/10/01
    International Journal of Services and Operations Management
مقالات کنفرانسی (128)   Download XML   Download TXT

●  معرفی شاخص ارزیابی تاب اوری شبکه های قدرت با استفاده از شمارش مسیرهای ممکن بین منابع تولید و مصارف
   ◂ حامد صبوحی، عارف درودی، مهدی بشیری، محمود فتوحی فیروز اباد
   ✔ 1399/03/31  2020/06/20
    اولین کنفرانس مجازی ملی تاب اوری در صنعت برق
PDF   

●  Robust hub location problem with uncertain inter hub flow discount factor
   ◂ Reza Rahmati, Mahdi Bashiri
   ✔ 1397/05/05  2018/07/27
    2nd IEOM European conference on Industrial Engineering and Operations management
PDF   

●  Scenario reduction approach for a resilient supply chain network
   ◂ Zahra Moghimi, Mahdi Bashiri
   ✔ 1397/05/05  2018/07/27
    2nd IEOM European conference on Industrial Engineering and Operations management
PDF   

●  مساله بهینه سازی یکپارچه مکان یابی و استقرار چند دوره ای برای اصلاح پیشگیرانه پوشش گیاهی و استقرار منابع مهار اتش
   ◂ تیموری، مهدی بشیری
   ✔ 1396/11/18  2018/02/07
    14 امین کنفرانس مهندسی صنایع
PDF   

●  مساله مکانیابی تخصیص رقابتی دوسطحی با در نظر گرفتن ترجیحات مشتری
   ◂ میرزایی، مهدی بشیری، شمس
   ✔ 1396/11/18  2018/02/07
    14 امین کنفرانس مهندسی صنایع
PDF   

●  A Genetic Algorithm with constructive heuristic for the capacitated ARC routing problem
   ◂ Mahdi Bashiri, minaei
   ✔ 1396/07/19  2017/10/11
    47th Conference of Computers and Indsutrial Engineering
PDF   

●  A Multi-stage Stochastic Programming for Redesigning the Relief Logistics Network: A Real Case Study
   ◂ Rezaei, Khademi Zare, Mahdi Bashiri, Fakhrzad
   ✔ 1396/07/17  2017/10/09
    9th International Conference on Information Management and Engineering
PDF   

●  استفاده از الگوریتم دانتزیگ ولف برای حل مساله زنجیره تامین سه سطحی با در نظر گرفتن هزینه های احتمالی
   ◂ روحانی، مهدی بشیری، نیکزاد
   ✔ 1396/06/08  2017/08/30
    The first Conference on Systems and Business management
PDF   

●  بررسی مساله مکان یابی بنادر خشک با در نظر گرفتن شبکه حمل ونقل چند وجهی و قابلیت جداسازی کالاها در شبکه لجستیک چند کالایی
   ◂ کریمی، مهدی بشیری، نیکزاد
   ✔ 1396/06/08  2017/08/30
    The first Conference on Systems and Business management
PDF   

●  مسیله دوهدفه محافظت از دارایی های انتخابی در شرایط بحران
   ◂ کزازی، مهدی بشیری، اتش پز
   ✔ 1396/06/08  2017/08/30
    The first Conference on Systems and Business management
PDF   کتاب ها

●  روشهای تجزیه و تحلیل اماری چند متغیره با رویکرد کاربردی
   ◂ رضا کامران نژاد

●  مدیریت زنجیره عرضه
   ◂ بشیری- زند

●  الگوریتم ژنتیک در فضای تک و چند هدفه (مفاهیم و ابزارها)
   ◂ مجید جلیلی

●  کاربرد الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری در طراحی سیستم های صنعتی و استفاده از نرم افزار MATLAB در به کارگیری انها
   ◂ حسین کریمی

●  اشنایی با GAMS در مقابل سایر نرم افزارهای بهینه سازی و الگوریتمهای ابتکاری در ان
   ◂ حمیدرضا رضایی

●  طراحی سیستمهای صنعتی 2
   ◂ کریمی و اخوندزاده و کرانی و دهقان و قاسمی و رمضانی و رجبعلی کنی و فتوحی

●  مباحث نوین در تصمیم گیریهای چندمعیاره
   ◂ حجازی - محتجب

●  کاربرد الگوریتمهای ابتکاری و فرا ابتکاری در طراحی سیستمهای صنعتی و استفاده از Matlab در بکار گیری انها
   ◂ بشیری- کریمی

●  طراحی و تحلیل ازمایشها با تاکید بر نرم افزارهای MINITAB , Design Expert
   ◂ مهدی بشیری و فاطمه فتوحی

●  بهینه سازی کلونی مورچگان مفاهیم الگوریتمها و کدنویسی
   ◂ میرزایی - بشیریپایان نامه ها

●  حل مسئله مکانیابی-تخصیص دوسطحی متعادل با درنظرگرفتن ترجیحات مشتری
   ◂ احسان میرزائی

●  طراحی شبکه سه سطحی حمل و نقل – مکانیابی با تقاضای تصادفی
   ◂ علی روحانی

●  مدلسازی مساله مکانیابی محور ظرفیت دار با سیستم حمل و نقل چند وجهی جداپذیر
   ◂ بهنام کریمی

●  کنترل بهینهی مناطق مستعد اتشسوزی جهت اجرای تمهیدات پیشگیرانه و اقدامات امدادی
   ◂ اشکان تیموری

●  طراحی شبکه مکان یابی مسیریابی دو سطحی با در نظر گرفتن عملیات در تسهیلات میانی و پنجره زمانی
   ◂ اذر بالایی سهزابی

●  مسیریابی خودرو سبز در حالت امکان عدم دسترسی به ایستگاههای شارژ مجدد
   ◂ ارغوان شرفی

●  مدلسازی مساله مسیریابی وسایل نقلیه در انبارهای عبوری با تصمیمات تخصیص نقاط برداشت و تحویل و حل با الگوریتم فرا ابتکاری
   ◂ علی بنی عامریان

●  مدلسازی و حل مساله دو هدفه فروشندگان دوره گرد انتخابی با پنجره های زمانی معین و امتیازات احتمالی
   ◂ امیرحسین کریمی

●  A model to design of a bicycle sharing system considering probabilistic demands
   ◂ احسان علی عسکری

●  بررسی و حل مساله مکان یابی محور متحرک با در نظر گرفتن تقاضای پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک
   ◂ محمد رضانژادنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید