دانشگاه شاهد

عباس حاج فتحعلی ها

استاد


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی صنایع
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه ها

●  A new DEA method for weight vector derivation in the group analytic hierarchy process
   ◂ سید سعید حسینیان

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید