دانشگاه شاهد

حمیدرضا حسنی

استاد - دکتری رشته برق-مخابرات-میدان


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق مخابرات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

دروس مجازی

انتن2(1) - یکشنبه (08:00-11:00) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (59)   Download XML   Download TXT

●  Transmitarray antenna based on parallel-plate transmission line with high efficiency and large gain bandwidth
   ◂ Hossein Eskandari, Hamidreza Hassani
   ✔ 1398/08/28  2019/11/19
    IET Microwaves, Antennas & Propagation
PDF   

●  A COMPACT UWB PRINTED MONOPOLE MIMO ANTENNA WITH MUTUAL COUPLING REDUCTION
   ◂ Hossein Babashah, Hamid Reza Hassani, Sajad Mohammad-Ali-Nezhad
   ✔ 1397/10/11  2019/01/01
    Progress In Electromagnetics Research C
PDF   

●  Wide scan phased array patch antenna with mutual coupling reduction
   ◂ Mojtaba Kiani-Kharaji, Hamid Reza Hassani, Sajad Mohammad-Ali-Nezhad
   ✔ 1397/07/09  2018/10/01
    IET Microwaves, Antennas & Propagation
PDF   

●  Penta-Band Printed Monopole Antenna for MIMO Applications
   ◂ S. Mohammad Ali Nezhad, Hamidreza Hassani
   ✔ 1397/03/11  2018/06/01
    Progress In Electromagnetics Research C
PDF   

●  Miniaturised multiple notched omnidirectional UWB monopole antenna
   ◂ H. Hosseini, Hamidreza Hassani, M.H. Amini
   ✔ 1397/01/12  2018/04/01
    Electronics Letters
PDF   

●  Dual-band, dual-polarised metallic slot transmitarray antenna
   ◂ Mohammad Omid Bagheri, Hamid Reza Hassani, Bahman Rahmati
   ✔ 1395/11/13  2017/02/01
    IET Microwaves, Antennas & Propagation


●  High mutual coupling reduction between microstrip patch antennas using novel structure
   ◂ Ahmad Emadeddin, Saeideh Shad, Zahra Rahimian, Hamidreza Hassani
   ✔ 1395/10/12  2017/01/01
    AEU-International Journal of Electronics and Communications


●  Homogenous near perfect invisible ground and free space cloak
   ◂ Mohamad Fazeli, Seyyed Hassan Sedighy, Hamid Reza Hassan
   ✔ 1395/10/12  2017/01/01
    International Journal of Modern Physics B


●  Dual band antenna with combination of printed dipole and aperture coupled rectangular patch antenna
   ◂ Eskandari Hussein
   ✔ 1395/10/12  2017/01/01
    Microwave and Optical Technology Letters


●  A novel compact dual-band dual-polarized microstrip patch antenna for GSM/DCS applications
   ◂ Ali Vedaee, Hamid R. Hassani
   ✔ 1395/08/11  2016/11/01
    Microwave and Optical Technology Letters
مقالات کنفرانسی (24)   Download XML   Download TXT

●  Gain Enhancement of Microstrip Patch Antenna Using Fractal Metamaterial Unit Cell
   ◂ Parviz Hajizadeh, Hamidreza Hassani
   ✔ 1392/01/19  2013/04/08
    European Conference on Antennas & Propagation 2103
PDF   

●  Introducing a Novel Defected Ground Structure For Microstrip Applications
   ◂ youssef Hajilo, Hamidreza Hassani, Bahman Rahmati
   ✔ 1392/01/19  2013/04/08
    European Conference on Antennas & Propagation 2103
PDF   

●  A Small Frequency Reconfigurable Printed Slot Antenna for WLAN/WIMAX Application
   ◂ Mohammad Javad Tavakoli, Hamidreza Hassani, Mohammad Hossein Amini
   ✔ 1392/01/19  2013/04/08
    European Conference on Antennas & Propagation 2103
PDF   

●  A novel printed array contoured beam antenna on HAPs
   ◂ Ali Araghi, Hamid Reza Hassani, Faraz Maleknia, Ali Mohammad Montazeri
   ✔ 1391/08/16  2012/11/06
    International symposium on telecommunications
PDF   

●  A novel printed array contoured beam antenna on HAPs
   ◂ Ali Araghi, Hamid Reza Hassani, Faraz Maleknia, Ali Mohammad Montazeri
   ✔ 1391/06/30  2012/09/20
    Sixth International Symposium on Telecommunications
PDF   

●  Compact quasi-Yagi antenna loaded with Artificial Transmission Lines for RFID applications
   ◂ Parviz Hajizadeh, Hamidreza Hassani, S.H. Sedighy
   ✔ 1391/03/16  2012/06/05
    IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium
PDF   

●  Wide bandwidth and small size LPDA antenna
   ◂ A. Moallemizadeh, Hamidreza Hassani, S. Mohammad Ali Nezhad
   ✔ 1390/12/13  2012/03/03
    European conference on Antennas and propagation 2012
PDF   

●  Compact printed UWB antenna with a tuneable extra band
   ◂ M. Bod, Hamidreza Hassani, M.M. Samadi Taheri
   ✔ 1390/08/24  2011/11/15
    Loughborough Antenna & Propagation Conference
PDF   

●  A novel broadband circularly polarized printed monopole antenna
   ◂ A. Foudazi, Hamidreza Hassani, A. Frotanpour
   ✔ 1390/08/24  2011/11/15
    Loughborough Antenna & Propagation Conference
PDF   

●  A dual band WLAN/UWB printed slot antenna
   ◂ Ali Foodazi, Hamidreza Hassani, Sajad Mohammadalinezhad
   ✔ 1390/08/24  2011/11/15
    Loughborough Antenna & Propagation Conference
PDF   کتاب ها

●  انتن مسطح پهن باند تک قطبی
   ◂ H. R. Hassani & Student: M. Mazinani

پایان نامه ها

●  طراحی و شبیه سازی انتن شیپوری تیغه دار پهن باند بر پایه موجبر مجتمع شده در زیر لایه
   ◂ مهدی رشادتمند

●  طراحی و ساخت انتن مایکرواستریپ مایکرواستریپ موج نشتی نیم عرض با زاویه اسکن وسیع با استفاده از ساختار متامتریال جهت کاربردهای RFID
   ◂ حمید حسینی

●  انتن ارایه فازی مدار چاپی با زاویه اسکن وسیع
   ◂ مجتبی کیانی خراجی

●  طراحی و ساخت انتن ارایه انتقالی دارای دو باند فرکانسی
   ◂ محمدامید باقری

●  طراحی و ساخت انتن چند ورودی چند خروجی فوق پهن باند با کاهش تزویج متقابل
   ◂ سیدامیرحسین خسروی دورانسری

●  طراحی و تحلیل انتن ارایه انتقالی و سطح فرکانس گزین پهن باند مبتنی بر شکاف با استفاده از روش تغییر مقیاس
   ◂ بهمن رحمتی سیزکوهی

●  طراحی و شبیه سازی انتن ارایه باز تابی با پلاریزاسیون دوگانه دایروی
   ◂ توحید سلیمی

●  طراحی شبیه سازی و بهینه سازی پوشش پنهان ساز زمینی به منظور کاهش محدودیت های عملی
   ◂ محمد فاضلی

●  انتن ارایه ای شکافدار موجبری مجتمع شده بر روی زیر لایه با قابلیت پیکر بندی مجدد الگوی تشعشعی
   ◂ حجت سعیدی عمادی

●  طراحی، شبیه سازی و ساخت سلول واحد انتن ارایه انعکاسی پهن باند
   ◂ محسن گلمکانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید