دانشگاه شاهد

غلامرضا داداش زاده

دانشیار - دکتری برق مخابرات


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق مخابرات
شماره اتاق : 51212096
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212096
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (67)   Download XML   Download TXT

●  Analytical Study and Experimental Verification of the Refraction Angle as a Function of Frequency Due to Surface Waves Incident Onto a Tensor Impedance Sheet
   ◂ غلامرضا داداش زاده
   ✔ 1398/04/16  2019/07/07
    IEEE Transaction on Antennas and Propagation


●  Conical conformal antenna design using the CPM for MIMO systems
   ◂ پیمان محمدی ، غلامرضا داداش زاده، محمد ناصر مقدسی
   ✔ 1398/01/18  2019/04/07
    Journal of Communication Engineering


●  Complete optical transmission through nano-scale periodic metallic structure with three-stepped slits
   ◂ غلامرضا داداش زاده، محمدرضا خورشیدی، سجاد ظفری
   ✔ 1397/12/02  2019/02/21
    Photonics and Nanostructures: Fundamentals and Applications


●  2-D Equivalent Source Method for a Finite Periodically Loaded Multiconductor Transmission Line Analysis With an Application to EBG Power Distribution Networks
   ◂ غلامرضا داداش زاده، سیده یلدا ترابی
   ✔ 1397/10/01  2018/12/22
    IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters


●  A New Symmetric Multimodal MIMO Antenna with Reduction of Modal Correlation Coefficient Using TCM
   ◂ غلامرضا داداش زاده، پیمان محمدی، محمد ناصر مقدسی
   ✔ 1397/04/21  2018/07/12
    IETE Journal of Research


●  New technique for designing wideband one layer frequency selective surface in X-band with stable angular response
   ◂ محمد رضا خورشیدی، غلامرضا داداش زاده، مهدیه راهزانی
   ✔ 1396/11/09  2018/01/29
    Microwave and Optical Technology Letters


●  A compact 1:15 unequal Wilkinson power divider using A-CRLH coupled lines
   ◂ یلدا ترابی، غلامرضا داداش زاده
   ✔ 1396/01/28  2017/04/17
    Microwave and Optical Technology Letters


●  Two novel Kind of the G Band travelling wave Tue with Multiple Gap-Groove Folded Waveguide
   ◂ غلامرضا داداش زاده
   ✔ 1395/11/21  2017/02/09
    IEEE Transaction on Plasma Science


●  Gain analysis of the gap-groove folded-waveguide travelling-wave tube
   ◂ غلام رضا داداش زاده
   ✔ 1395/11/19  2017/02/07
    Journal of Electromagnetic Waves and Applications


●  Dielectric Structure with Periodic Strips for Increasing Radiation Power of Photoconductive Antennas: Theoretical Analysis
   ◂ محمدرضا خورشیدی، غلامرضا داداش زاده
   ✔ 1395/11/07  2017/01/26
    Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
مقالات کنفرانسی (28)   Download XML   Download TXT

●  Design of a Photoconductive Antenna for Pulsed-Terahertz Spectroscopy with Polarization Diversity
   ◂ غلامرضا داداش زاده، Salman Behboudi Amlashi1، Ali Araghi
   ✔ 1397/03/29  2018/06/19
    International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC)
PDF   

●  Compact filtering unequal Wilkinson power divider with 1:15 power dividing ratio using composite right/left handed-coupled lines
   ◂ غلامرضا داداش زاده، یلدا ترابی
   ✔ 1396/07/19  2017/10/11
    International Conference on Electromagnetics in Advanced Application
PDF   

●  A Novel Ridge-Gap-Waveguide Slow-Wave Structure for G-Band Travelling-Wave Tube
   ◂ اسماعیل طحانیان، غلامرضا داداش زاده
   ✔ 1395/09/10  2016/11/30
    Intrnational Symposium on Telecommunication 2008
PDF   

●  Cloaking of the Cylindrical Dielectric Structure with Double Slot Square Loop Cells
   ◂ مهدیه راهزانی - محمد رضا خورشیدی
   ✔ 1395/07/02  2016/09/23
    Thirteenth International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS16)
PDF   

●  A Switched Beam HSRR-Like Antenna for On/Off-Body Communication
   ◂ غلامرضا داداش زاده، معمارزاده - قایمی
   ✔ 1394/03/09  2015/05/30
    Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation
PDF   

●  طراحی انتن برای کاربرد MIMO
   ◂ امیرحسین حق پرست، غلامرضا داداش زاده
   ✔ 1394/01/24  2015/04/13
    کنفرانس - European conference on antennas and propagation (EUCAP2015)
PDF   

●  A Novel Wideband Electromagnetic Band Gap Structure for Circular Polarization Conversion
   ◂ محمدحسین قاضی زاده ، غلامرضا داداش زاده
   ✔ 1391/04/05  2012/06/25
    International Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics
PDF   

●  On the Use of Theory of Characteristic Modes to Equalize Two Radiating Structures from Frequency Behavior Point of View
   ◂ علی عراقی، غلامرضا داداش زاده
   ✔ 1391/04/05  2012/06/25
    International Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics
PDF   

●  Investigation of Multipactor Effect on Return Loss Degradation on Dielectric Resonator Filters
   ◂ ریحانه کنشلو، غلامرضا داداش زاده
   ✔ 1391/04/05  2012/06/25
    International Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics
PDF   

●  A Novel MIMO Antenna Design Using Characteristic Modes
   ◂ سیده فائزه رضایی، غلامرضا داداش زاده
   ✔ 1391/03/05  2012/05/25
    International Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics
PDF   کتاب ها

●  انتن های هوشمند
   ◂ اسرافیل جداری

●  انتشار امواج رادیویی برای سیستم های بی سیم مدرن
   ◂ محمد حکاک

پایان نامه ها

●  تحلیل و شبیه سازی انتن نور رسانا با ساختار تغذیه جدید برای افزایش توان تشعشعی تراهرتز
   ◂ سجاد ظفری

●  Analysis of artificial right/left-handed coupled lines by developing a macro model based on the Greens function approach and its application to improve the power dividers response.
   ◂ سیده یلدا ترابی

●  طراحی و ساخت انتن ارایه ای میکرواستریپ با استفاده از ساختار EBG برای کاهش تزویج متقابل
   ◂ رضا شیرمحمدی سوینی

●  طراحی و شبیه سازی انتن ارایه فازی با قابلیت تغییر فرکانس مبتنی بر فریت و ساختار عای مگنتیک فتونیک کریستال
   ◂ فرشاد نوروزی قایش قورشاق

●  ارایه و تحلیل ساختار های نوین موج اهسته صفحه ای برای استفاده در طراحی لامپ های موج رونده در باند G
   ◂ اسماعیل طحانیان

●  Analysis, Design and simulation of photoconductive antenna with improved radiation performance using plasmonic structuers in Terahertz frequency band
   ◂ محمدرضا خورشیدی

●  طرراحی و شبیه سازی انتن های ارایه ای فازی با زاویه اسکن بالا با استفاده از ساختار های فرامواد
   ◂ مسلم شیخی کوهسار

●  طراحی و تحلیل یک مدل کارامد نهان ساز استوانه ای بااستفاده از سطوح انتخاب گر فرکانس
   ◂ مهدیه راهزانی

●  طراحی و تحلیل انتن ارایه ای شکافی همدیس با پلاریزاسیون متقاطع پایین با استفاده از موجبر مجتمع شده بر زیر لایه
   ◂ سجاد ملاح زاده

●  طراحی و شبیه سازی ساختار تقسیم کننده توان با استفاده از تکنیک خطوط انتقال RGW در باند تراهرتز
   ◂ موسی نظرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید