دانشگاه شاهد

غلامرضا داداش زاده

دانشیار - دکتری برق مخابرات


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق مخابرات
شماره اتاق : 51212096
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212096
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (73)   Download XML   Download TXT

●  An Analytical Approach for a Miniaturized Unequal Wilkinson Power Divider with Filtering Response
   ◂ Gholamreza Dadashzadeh
   ✔ 1398/09/04  2019/11/25
    Applied Computational Electromagnetics Society Journal


●  A Reconfigurable Crossed Dipole Antenna for Polarization Diversity Using Characteristic Mode Theory
   ◂ Gholamreza Dadashzadeh, Amir Nikfal, Mohamad Naser Moghadasi
   ✔ 1398/06/13  2019/09/04
    Applied Computational Electromagnetics Society Journal


●  Transient analysis of finite multi-conductor transmission line metamaterials (MTL-MMs) based on discrete greens function (DGF) and macro-modelling techniques
   ◂ Gholamreza Dadashzadeh, Yalda Torabi
   ✔ 1398/05/14  2019/08/05
    IET Microwaves, Antennas & Propagation


●  Increase in terahertz radiation power of plasmonic photoconductive antennas by embedding buried three-stepped rods in electrodes
   ◂ Gholamreza Dadashzadeh, Sajade Zafari, Mohamadreza Khorshidi
   ✔ 1398/05/10  2019/08/01
    Optics Express


●  Analytical Study and Experimental Verification of the Refraction Angle as a Function of Frequency Due to Surface Waves Incident Onto a Tensor Impedance Sheet
   ◂ Gholamreza Dadashzadeh
   ✔ 1398/04/16  2019/07/07
    IEEE Transaction on Antennas and Propagation


●  Analytical study and experimental verification of the surface wave loss on a tensor impedance surface
   ◂ Mojtaba Mighani, Gholamreza Dadashzadeh
   ✔ 1398/04/04  2019/06/25
    Microwave and Optical Technology Letters


●  Conical conformal antenna design using the CPM for MIMO systems
   ◂ P. Mohamadi, Gholamreza Dadashzadeh, M. Naser-Moghadasi
   ✔ 1398/01/18  2019/04/07
    Journal of Communication Engineering


●  Complete optical transmission through nano-scale periodic metallic structure with three-stepped slits
   ◂ Sajad Zafari, Gholamreza Dadashzadeh, Mohammadreza Khorshidi
   ✔ 1397/12/02  2019/02/21
    Photonics and Nanostructures: Fundamentals and Applications


●  تحلیل طراحی و ساخت تقسیمکننده توان ویلکینسون نامتعادل با امپدانس دهانههای برابر و پاسخ فیلتری توسط خطوط انتقال تزویجشده متامتریالی
   ◂ غلامرضا داداش زاده، یلدا ترابی
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    الکترومغناطیس کاربردی


●  2-D Equivalent Source Method for a Finite Periodically Loaded Multiconductor Transmission Line Analysis With an Application to EBG Power Distribution Networks
   ◂ Yalda Torabi, Gholamreza Dadashzadeh
   ✔ 1397/10/01  2018/12/22
    IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters
مقالات کنفرانسی (28)   Download XML   Download TXT

●  Design of a Photoconductive Antenna for Pulsed-Terahertz Spectroscopy with Polarization Diversity
   ◂ Salman Behboudi Amlashi, Ali Araghi, Gholamreza Dadashzadeh
   ✔ 1397/03/29  2018/06/19
    International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC)
PDF   

●  Compact filtering unequal Wilkinson power divider with 1:15 power dividing ratio using composite right/left handed-coupled lines
   ◂ Y. Torabi, G. Dadashzadeh
   ✔ 1396/07/19  2017/10/11
    International Conference on Electromagnetics in Advanced Application
PDF   

●  A Novel Ridge-Gap-Waveguide Slow-Wave Structure for G-Band Travelling-Wave Tube
   ◂ Esmaeil Tahanian, Gholamreza Dadashzadeh
   ✔ 1395/09/10  2016/11/30
    Intrnational Symposium on Telecommunication 2008
PDF   

●  Cloaking of the cylindrical dielectric structure with double slot square loop cells
   ◂ M. Rahzani, G. Dadashzadeh, M. Khorshidi
   ✔ 1395/07/02  2016/09/23
    Thirteenth International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS16)
PDF   

●  A switched beam HSRR-like antenna for on/off-body communication
   ◂ Mahdi Ghaemi, Hamidreza Memarzadeh-Tehran, Gholamreza Dadashzadeh
   ✔ 1394/03/09  2015/05/30
    Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation
PDF   

●  طراحی انتن برای کاربرد MIMO
   ◂ امیرحسین حق پرست، Gholamreza Dadashzadeh
   ✔ 1394/01/24  2015/04/13
    کنفرانس - European conference on antennas and propagation (EUCAP2015)
PDF   

●  A novel wideband electromagnetic band gap structure for circular polarization conversion
   ◂ M. H. Ghazizadeh, G. Dadashzadeh, M. Korshidi
   ✔ 1391/04/05  2012/06/25
    International Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics
PDF   

●  On the use of Theory of Characteristic Modes to equalize two radiating structures from frequency behavior point of view
   ◂ Ali Araghi, Gholamreza Dadashzadeh
   ✔ 1391/04/05  2012/06/25
    International Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics
PDF   

●  Investigation of multipactor effect on return loss degradation on dielectric resonator filters
   ◂ Reyhaneh Keneshloo, Gholamreza Dadashzadeh, Majid Okhovvat
   ✔ 1391/04/05  2012/06/25
    International Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics
PDF   

●  A novel MIMO antenna design using Characteristic Modes
   ◂ S. F. Seyyedrezaei, G. R. Dadashzadeh, A. Araghi
   ✔ 1391/03/05  2012/05/25
    International Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics
PDF   کتاب ها

●  انتن های هوشمند
   ◂ اسرافیل جداری

●  انتشار امواج رادیویی برای سیستم های بی سیم مدرن
   ◂ محمد حکاک

پایان نامه ها

●  مدل¬سازی و تحلیل مبدل فرکانس ‎-‎ مکان مبتنی¬بر سطوح امپدانسی غیرایزوتروپیک در طراحی ادوات مبدل الکترومغناطیسی
   ◂ مجتبی میقانی

●  تحلیل و شبیه سازی انتن نور رسانا با ساختار تغذیه جدید برای افزایش توان تشعشعی تراهرتز
   ◂ سجاد ظفری

●  Analysis of artificial right/left-handed coupled lines by developing a macro model based on the Greens function approach and its application to improve the power dividers response.
   ◂ سیده یلدا ترابی

●  طراحی و ساخت انتن ارایه ای میکرواستریپ با استفاده از ساختار EBG برای کاهش تزویج متقابل
   ◂ رضا شیرمحمدی سوینی

●  طراحی و شبیه سازی انتن ارایه فازی با قابلیت تغییر فرکانس مبتنی بر فریت و ساختار عای مگنتیک فتونیک کریستال
   ◂ فرشاد نوروزی قایش قورشاق

●  ارایه و تحلیل ساختار های نوین موج اهسته صفحه ای برای استفاده در طراحی لامپ های موج رونده در باند G
   ◂ اسماعیل طحانیان

●  Analysis, Design and simulation of photoconductive antenna with improved radiation performance using plasmonic structuers in Terahertz frequency band
   ◂ محمدرضا خورشیدی

●  طرراحی و شبیه سازی انتن های ارایه ای فازی با زاویه اسکن بالا با استفاده از ساختار های فرامواد
   ◂ مسلم شیخی کوهسار

●  طراحی و تحلیل یک مدل کارامد نهان ساز استوانه ای بااستفاده از سطوح انتخاب گر فرکانس
   ◂ مهدیه راهزانی

●  طراحی و تحلیل انتن ارایه ای شکافی همدیس با پلاریزاسیون متقاطع پایین با استفاده از موجبر مجتمع شده بر زیر لایه
   ◂ سجاد ملاح زادهنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید