دانشگاه شاهد

علی مطیع نصرابادی

استاد


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (93)   Download XML   Download TXT

●  A self-organized recurrent neural network for estimating the effective connectivity and its application to EEG data
   ◂ زهرا عباسوندی، علی مطیع نصرابادی
   ✔ 1398/04/25  2019/07/16
    Computers in Biology and Medicine


●  A novel EEG-based approach to classify emotions through phase space dynamics
   ◂ زنگنه، کیوان معقولی، سیدکمال ستاره دان، علی مطیع نصرابادی
   ✔ 1398/01/28  2019/04/17
    Signal, Image and Video Processing


●  Emotion recognition through EEG phase space dynamics and Dempster-Shafer theory
   ◂ زنگنه، کیوان معقولی، سیدکمال ستاره دان، علی مطیع نصرابادی
   ✔ 1398/01/28  2019/04/17
    Medical Hypotheses


●  Emotion Classification through Nonlinear EEG Analysis Using Machine Learning Methods
   ◂ زنگنه، کیوان معقولی، سیدکمال ستاره دان، علی مطیع نصرابادی
   ✔ 1397/09/24  2018/12/15
    International Clinical Neuroscience Journal


●  Enhancement of Sleep Quality and Stability Using Acoustic Stimulation During Slow Wave Sleep
   ◂ گلرو، Ali Sheikhani، علی مطیع نصرابادی، رضا صائبی پور
   ✔ 1397/09/24  2018/12/15
    International Clinical Neuroscience Journal


●  A novel approach to emotion recognition using local subset feature selection and modified Dempster-Shafer theory
   ◂ Morteza Zangeneh Soroush، Keivan Maghooli، Seyed Kamaledin Setarehdan، Ali Motie Nasrabadi، علی مطیع نصرابادی
   ✔ 1397/09/24  2018/12/15
    Behavioral and Brain Functions


●  Network physiology of "fight or flight" response in facial superficial blood vessels
   ◂ Amin Derakhshan، محمد میکاییلی، علی مطیع نصرابادی
   ✔ 1397/08/24  2018/11/15
    Physiological Measurement


●  Detecting slow wave sleep and rapid eye movement stage using cortical effective connectivity
   ◂ AMINOLLAH GLOROU، ALI SHEIKHANI، علی مطیع نصرابادی، MOHAMMAD REZA SAEBIPOUR
   ✔ 1397/08/24  2018/11/15
    Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences


●   بهبود کیفیت تشخیص SSVEP در سیستم BCI با استفاده از انالیز بهینه شده OSSA
   ◂ Mohammad Pooyan، Seyed Mohammad Mehdi Safi
   ✔ 1397/06/24  2018/09/15
    Biomedical Signal Processing and Control


●  A Novel Approach to Mortality Prediction of ICU Cardiovascular Patient Based on Fuzzy Logic Method
   ◂ Esmaeil Hajinasrollah، Ali Motie Nasrabadi، Seyed Kamaledin Setarehdanb، Mohammad Karimi Moridania
   ✔ 1397/05/24  2018/08/15
    Biomedical Signal Processing and Control
مقالات کنفرانسی (57)   Download XML   Download TXT

●  Investigation of effective connectivity alteration during hypnosis induction using direct directed transfer function
   ◂ Hesam Halvaei, Ali Motie Nasrabadi
   ✔ 1396/02/12  2017/05/02
    بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2017)
PDF   

●  Effective Connectivity Measuring of ERP Signals in Recognition Memory Process by Generalized Partial Directed Coherence
   ◂ darvishi,nasrabadi,curren
   ✔ 1395/09/03  2016/11/23
    کنفرانس مهندسی پزشکی بیست و سومین
PDF   

●  استفاده از فیلتر کالمن دوگانه در بازنمایی رابطه زمانی و مکانی بین منابع استخراج شده از سیگنال الکتریکی مغز
   ◂ مهدی رجبیون* 1،علی مطیع نصرابادی 2، محمدباقر شمس الهی
   ✔ 1395/09/03  2016/11/23
    کنفرانس مهندسی پزشکی بیست و سومین
PDF   

●  بررسی خودشباهتی سیگنالهای مغزی در زمان گوش دادن به قران کریم
   ◂ مهسا واقفی* 1، علی مطیع نصرابادی 2، سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی 3، محمدرضا محمدی 4، شهریار غریبزاده
   ✔ 1395/09/03  2016/11/23
    کنفرانس مهندسی پزشکی بیست و سومین
PDF   

●  Subject independent BCI based on LTCCSP method and GA wrapper optimization
   ◂ Hatamikia, Nasrabadi
   ✔ 1394/08/24  2015/11/15
    بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
PDF   

●  Analysis of inter-hemispheric and intra-hemispheric differences of the correlation dimension in the emotional states based on EEG signals
   ◂ Hatamikia, Nasrabadi,shourie
   ✔ 1394/08/24  2015/11/15
    بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
PDF   

●  An Auditory Brainstem Response-Based Expert System for ADHD Diagnosis Using Recurrence Qualification Analysis and Wavelet Support Vector Machine
   ◂ علی مطیع نصرابادی، Esmailipoor، Nasrabadi، Malayeri
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    بیست و سومین کنفرانس برق ایران
PDF   

●  Epileptic seizure prediction using angle
   ◂ حمید نیک نظر، علی مطیع نصرابادی، Niknazar،Nasrabadi
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    بیست و سومین کنفرانس برق ایران
PDF   

●  A novel method to detect the a phases of Cyclic Alternating Pattern (CAP) using similarity index
   ◂ علی مطیع نصرابادی، محمد میکائیلی
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    بیست و سومین کنفرانس برق ایران
PDF   

●  Classification of hypnotisable groups based on normal EEG signals using the Recurrence Quantification Analysis and Support Vector Machin
   ◂ زهرا رشوندی، علی مطیع نصرابادی، rashvandi،nasrabadi
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    بیست و سومین کنفرانس برق ایران
PDF   پایان نامه ها

●  تخمین ارتباطات موثر مغزی با روشهای همدوسی جهت دار جزیی و تابع تبدیل جهت دلر مستقیم در کودکان با نقص توجه/ بیش فعالی
   ◂ مریم غفاری

●  استخراج شبکه ی ارتباطات موثر قشری مرتبط با درد در شرایط توجهی مختلف در افراد با هیپنوتیزم پذیری متفاوت بوسیله EEG
   ◂ سیده پریسا زارعی

●  تخمین پارامترهای ارتباط موثر به روش های علیت گرنجر و... در خستگی ذهنی
   ◂ سهیل جمشیدی نیا

●   تخمین ارتباطات مغزی برای پتانسیل های وابسته به رخدادحافظه ای در تحریک دیداری با روش (ERP)
   ◂ محمدجواد درویشی بیاضی

●  تشخیص احساسات(غم و شادی) با استفاده از سیگنال هایEEGبه کمک ویژگی های مبتنی بر ارتباطات عملکردی مغز
   ◂ هانیه برنبویی

●  مدلسازی سیگنال EEG با کوپلینگ نگاشتهای اشوبگونه
   ◂ مرتضی محمدی

●  بکارگیری روشهای تولید داده مصنوعی برای بهبود طبقه بندی احساسات
   ◂ فرشته اسدی

●  بکارگیری مدل علی دینامیک برای پتانسیلهای وابسته به رویداد در تحریک حافظه دیداری
   ◂ فاطمه وفایی

●  استخراج ضربان قلب با استفاده از روشهای تقویت رنگ از تصاویر ویدیویی
   ◂ سمیه برزگرتبریزی

●  تخمین هیپنوتیزم پذیری از روی سیگنال EEG حالت نرمال با استفاده از دینامیکهای نمادین
   ◂ زهرا رشوندینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید