دانشگاه شاهد

پرویز اولیا

استاد - دکتری تخصصی میکروب شناسی پزشکی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : میکروبیولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (189)   Download XML   Download TXT

●  مشخصات ژنتیکی و فیلوژنتیکی ژن M ویروس های انفلوانزا جدا شده ار بیماران ایرانی
   ◂ فریدا بهزادیان ، الهام موثر، پرویز اولیا، حوریه صادری
   ✔ 1397/12/22  2019/03/13
    Iranian Journal of Public Health
PDF   

●  شناسایی مولکولی متابولیت فعال غشای تولید قارچ و تجزیه و تحلیل متابولیت ثانویه تولید شده
   ◂ پرویز اولیا، پریسا ازرنگ، وحید خلج، فرزاد کوبارفر، سروش سرداری، سحر شهیدی
   ✔ 1397/12/12  2019/03/03
    Iranian Biomedical Journal


●  میزان بالای تغییرات سروتیپ و تغییرات ژنتیکی نشان دهنده گسترده نوترکیبی بین استرپتوکوکوس پنومونیه کومنسال غیر حساس به پنی سیلین در تهران.
   ◂ پرویز اولیا، Malihe Talebi، Javad Sadeghi، Ali Ahmadi, ، Vahid Lohrasbi، Mohammad Reza Pourshafie
   ✔ 1397/12/01  2019/02/20
    Microbial Drug Resistance


●  Comprehensive genomic analysis of a plant growth-promoting rhizobacterium Pantoea agglomerans strain P5
   ◂ وحید شریعتی، محمد علی ملبوبی، زینب تبریزی، الهه توکل، پرویز اولیا، مریم صفری
   ✔ 1397/11/14  2019/02/03
    Scientific Reports


●  بررسی اثر ضدمیکروبی ساکارومیسس سرویزیه علیه انتروتوکسیژنیک و انتروهموراژیک اشریشیاکلی
   ◂ مریم کوپایی، حوریه صادری، محمود امین مرعشی، پرویز اولیا
   ✔ 1397/09/02  2018/11/23
    میکروب شناسی پزشکی ایران
PDF   

●  تنوع تکامل پروکاریوت ها در هایپر سالین محیط بوسیله روش غیر وابسته به کشت
   ◂ پرویز اولیا، Jookar Kashi ، Amoozegar
   ✔ 1397/07/30  2018/10/22
    Infection Epidemiology and Microbiology


●  جدای سویه های سازی استرپتومیسس
   ◂ Parviz Owlia، Parisa Azerang، Soroush Sardari، Farzad Kobarfard، Vahid Khalaj
   ✔ 1397/07/09  2018/10/01
    Journal of Pharmaceutical Research International


●  اثر عصاره مایع رویی کشت و لیز سلولی مخمر ساکارومایسس سرویزیه پروبیوتیک بر تولید بیوفیلم و الژینات توسط باکتری سودوموناس ایروژینوزا
   ◂ زهرا قربانی ، پرویز اولیا ، ، محمود امین مرعشی، ، حوریه صادری
   ✔ 1397/06/07  2018/08/29
    میکروب شناسی پزشکی ایران
PDF   

●  specific egg yolk antibodies(IgY) confer protection against acinetobacter baumannii in a murine pneumonia model
   ◂ پرویز اولیا، ایرج رسولی، ابوالفضل جهانگیری- پرویز اولیا-ایرج رسولی-سلیمانیان-درخشانی فر-نقی پور-درزی-علیپور
   ✔ 1397/05/24  2018/08/15
    Journal of Applied Microbiology


●  بهینه سازی تولید بیومسسلنیوم
   ◂  Maryam Hosseindokht Khujin، Hossein Vahidi، Parviz Owlia، Hamed Zare
   ✔ 1397/05/17  2018/08/08
    Iranian Journal of Pharmaceutical Research
مقالات کنفرانسی (28)   Download XML   Download TXT

●  اثر مخمر پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه بر فعالیت همولیتیک و ابراز الفاهمولیزین در استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی، حوریه صادری، پرویز اولیا، سید امین مرعشی
   ✔ 1396/11/11  2018/01/31
    دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  اثر لیزات ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی-حوریه صادری-پرویز اولیا-سید امین مرعشی
   ✔ 1396/01/31  2017/04/20
    دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات ازمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
PDF   

●  اثر سوپرناتانت ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی، حوریه صادری، پرویز اولیا، سید محمد امین مرعشی
   ✔ 1395/12/03  2017/02/21
    نهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  انالیز بیوانفورماتیکی OprF، OprI و PcrV در سودوموناس ایروجینوزا به عنوان کاندیدای واکسن
   ◂ پرویز اولیا، احسان کاظمی، ابوالفضل جهانگیری
   ✔ 1395/06/08  2016/08/29
    نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  شناسائی سریع ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس با روش PCR برای ژن nuc
   ◂ پرویز اولیا، حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق
   ✔ 1392/07/10  2013/10/02
    دومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران
PDF   

●  Standard strategy for comparison of the nitrogen fixation rate in different samples
   ◂ رحیم نصرتی، پرویز اولیا، حوریه صادری
   ✔ 1391/04/10  2012/06/30
    سیزدهمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایران
PDF   

●  Antimicrobial characteristics of some herbal oils on Pseudomonas aeruginosa
   ◂ پرویز اولیا، حوریه صادری، ایرج رسولی
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Evaluation of antimicrobial effect of Ammi visnaga against oral streptococci
   ◂ پرویز اولیا، حوریه صادری، حسن سمیاری، دکتر سارا فرهادی- سعید مقدمی تبریزی
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  مطالعه مقاومت به کلیندامایسین در سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس در تهران
   ◂ بهزاد عمادی، پرویز اولیا، حوریه صادری
   ✔ 1390/12/09  2012/02/28
    کنگره ملی تجویز منطقی انتی بیوتیکها
PDF   

●  بررسی مقاومت به کرباپنم ها در جدایه های سودوموناس ایروجینوزا جدا شده از مرکز سوختگی مطهری: تشخیص ESBL و کرباپنماز
   ◂ پرویز اولیا، محمدی ح، جباری م، رستگار لاری ع
   ✔ 1390/08/17  2011/11/08
    پنجمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران
PDF   کتاب ها

●  میکروب شناسی نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون
   ◂ دکتر ارجمند زادگان، دکتر صدر نیا، خانم فاطمه طیبون

●  میکروب شناسی مولکولی بیماری های عفونی پوست (باکتریایی و قارچی)
   ◂ شبنم حیدرزاده خویی، حسین رستگار، حمیدرضا احمدی اشتیانی، امیر هوشنگ احسانی

●  باکتری های بیماری زا در ایران
   ◂ اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی

●  پژوهش در علوم پزشکی: ایین نامه ها و دستورالعمل ها به منظور تحقق نقشه جامع علمی و برنامه پنجم توسعه کشور
   ◂ حبیبی، الهام؛ حقیقی، زهره؛ با نظارت مصطفی قانعی

●  میکروب شناسی عمومی
   ◂ محمدهادی فکور، ایرج رسولی، محمد فکور، حسین محمدپور، محسن پورنیا، حمید حمزه زاده

●  ماموریت مداری دانشگاههای علوم پزشکی راهبرد پنج ساله: به منظور تحقق نقشه جامع علمی و برنامه پنجم توسعه کشور
   ◂ اذری، نسرین؛ بابائیان، زهرا؛ بحرینی، فرح السادات؛ برادران افتخاری، منیر؛ رفیع نژاد، جواد؛ علا الدینی ، فرشید؛ نصیری، ایثار، مصطفی قانعی

●  میکروب شناسی عملی
   ◂ پرویز اولیا،محسن میرزایی

●  فرمول های عملی در بیوتکنولوژی
   ◂ دکتر پرویز اولیا، دکتر حوریه صادری

●  باکتری شناسی تشخیصی بی هوازی ها
   ◂ دکتر پرویز اولیا

پایان نامه ها

●  تولید Igy علیه acinctobacter و بررسی اثر حفاظتی ان در مدل موشی
   ◂ ابوالفضل جهانگیری

●  Effect of Saccharomyces cerevisiae on expression of enterotoxin A gene in Staphylococcus aureus
   ◂ نوید سعیدی

●  اثر ساکارومیسس سرویزیه بر بیان ژن های Exotoxin Sو Phospholipase C در سودوموناس ایروژینوزا
   ◂ مریم مکاری

●  اثر ساکارومایسس سرویزیه برحرکت , الاستاز و الکالین پروتیاز در سودوموناس ایروژینوزا
   ◂ زهرا دهقان زاده

●  اثر ساکارومیسس سروزیه در بیان ژن های توکسین در اشرشیاکلی انتروهموراژیک EHEC)) و انتروتوکسوژنیک (ETEC)
   ◂ مریم کوپایی

●   اثر ساکارومایسس سرویزیه پروبیوتیک بر تولید بیوفیلم ، الژینات و اگزوتوکسین A در سودوموناس ایروژینوزا
   ◂ زهرا قربانی

●  تشکیل بیوفیلم و پلی مورفیسم ژن های پرتاکتین و فیمبریه در سویه های بوردتلا پرتوسیس جدا شده از نمونه های بالینی سال 1393-1395
   ◂ طیبه شهبازی

●  تعیین پاتوتایپ های گوارشی اشریشیاکلی استان خوزستان به روش PCR در سال92 - 91
   ◂ عطیه مشهدی کریم دربندی

●  انالیز بیوانفورماتیکی نواحی موثر در ایمنی زایی پروتیین های OprF، OprI و PcrV در Pseudomonas aeruginosa
   ◂ احسان کاظمی مقدم

●  تهیه کونژگه بر پایه الژینات Pseudomonas aeruginosa و بررسی ایمنی زایی در حیوان ازمایشگاهی
   ◂ علی فرجاهنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید