دانشگاه شاهد

پرویز اولیا

استاد - دکتری تخصصی میکروب شناسی پزشکی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : میکروبیولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (193)   Download XML   Download TXT

●  مطالعه دینامیک ملکولیپپتیدهای کایمریک بتادفنسین 2 و 3 انسانی یا مدل غشایی سودوموناس ایروجینوزا
   ◂ ایرج رسولی، پرویز اولیا، خسرو خواجه، محمدداوود غفاری، بهاره دبیرمنش
   ✔ 1398/10/15  2020/01/05
    International Journal of Peptide Research and Therapeutics


●  ارزیابی مقایسه ای از معیارهای انجماد و مولکولی خصوصیات خصوصیات هسته یخی هسته ای (یخ) و غیر یخ سازنده یخ (Ice?) سودوموناس سیرینجه و سودوموناس فلورسانس
   ◂ بهاره کریمی، بی بی صدیقه فضلی، میرسان میرپور، پرویز اولیا، رحیم نصرتی، محمدعلی ملبوبی
   ✔ 1398/06/12  2019/09/03
    Journal of Plant Pathology


●  اثر مهاری مخمر پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم و بیان ژن های الفا همولیزین و انتروتوکسین A استافیلوکوکوس اورئوس
   ◂ نوید سعیدی، پرویز اولیا، سید محمود امین مرعشی، حوریه صادری
   ✔ 1398/06/06  2019/08/28
    Iranian Journal of Microbiology
PDF   

●  توزیع فراوانی، ارقام و انواع دنباله شایعترین دهلی نو متالو بتالاکتاماز تولید اشریشیا کولی در میان ایزوله های بالینی در سراسر جهان، یک نقد و بررسی
   ◂ پرویز اولیا
   ✔ 1398/03/18  2019/06/08
    Journal of Global Antimicrobial Resistance
PDF   

●  ارتباط اپیدمیولوژیک مقاوم به ونکومایسین انتروکوک فسیم از منابع مختلف در اهواز ، ایران
   ◂ Maniya Arshadi، Rahil Mashhadi، Saber Soltani، Leili Shokoohizadeh، Masoumeh Douraghi، Mohammad Reza Pourmand، پرویز اولیا
   ✔ 1398/01/01  2019/03/21
    CoatingsTech
PDF   

●  Genetic and Phylogenetic Characterization of the M Gene of Influenza A Virus Isolated from Iranian Patients
   ◂ Farida Behzadian, Elham Moasser, Parviz Owlia, Horieh Saderi
   ✔ 1397/12/22  2019/03/13
    Iranian Journal of Public Health
PDF   

●  شناسایی مولکولی متابولیت فعال غشای تولید قارچ و تجزیه و تحلیل متابولیت ثانویه تولید شده
   ◂ پرویز اولیا، پریسا ازرنگ، وحید خلج، فرزاد کوبارفر، سروش سرداری، سحر شهیدی
   ✔ 1397/12/12  2019/03/03
    Iranian Biomedical Journal


●  High Rate of Serotype Switching and Genetic Variations Indicates Widespread Recombination Between Clinical and Commensal Penicillin-Nonsusceptible Streptococcus pneumoniae in Tehran
   ◂ Malihe Talebi, Javad Sadeghi, Ali Ahmadi, Vahid Lohrasbi, Parviz Owlia, Mohammad Reza Pourshafie
   ✔ 1397/12/01  2019/02/20
    Microbial Drug Resistance


●  Comprehensive genomic analysis of a plant growth-promoting rhizobacterium Pantoea agglomerans strain P5
   ◂ Vahid Shariati J., Mohammad Ali Malboobi, Zeinab Tabrizi, Elaheh Tavakol, Parviz Owlia, Maryam Safari
   ✔ 1397/11/14  2019/02/03
    Scientific Reports


●  بررسی اثر ضدمیکروبی ساکارومیسس سرویزیه علیه انتروتوکسیژنیک و انتروهموراژیک اشریشیاکلی
   ◂ مریم کوپایی، حوریه صادری، محمود امین مرعشی، پرویز اولیا
   ✔ 1397/09/02  2018/11/23
    میکروب شناسی پزشکی ایران
PDF   مقالات کنفرانسی (29)   Download XML   Download TXT

●  اثر حفاظت بخشی کایمر پروتئین های سطحی سودو موناس ائروجینوزا در مدل حیوانی سوخته
   ◂ پرویز اولیا
   ✔ 1398/07/17  2019/10/09
    سیزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینی دکتر البرزی
PDF   

●  اثر مخمر پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه بر فعالیت همولیتیک و ابراز الفاهمولیزین در استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی، Horieh Saderi، Parviz Owlia، سید امین مرعشی
   ✔ 1396/11/11  2018/01/31
    دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  اثر لیزات ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی، حوریه صادری، پرویز اولیا، سید امین مرعشی
   ✔ 1396/01/31  2017/04/20
    دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات ازمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
PDF   

●  اثر سوپرناتانت ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی، Horieh Saderi، Parviz Owlia، سید محمد امین مرعشی
   ✔ 1395/12/03  2017/02/21
    نهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  انالیز بیوانفورماتیکی OprF، OprI و PcrV در سودوموناس ایروجینوزا به عنوان کاندیدای واکسن
   ◂ پرویز اولیا، احسان کاظمی، ابوالفضل جهانگیری
   ✔ 1395/06/08  2016/08/29
    نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  شناسائی سریع ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس با روش PCR برای ژن nuc
   ◂ پرویز اولیا، حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق
   ✔ 1392/07/10  2013/10/02
    دومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران
PDF   

●  Standard strategy for comparison of the nitrogen fixation rate in different samples
   ◂ Rahim Nosrati, Parviz Owlia, Horieh Saderi
   ✔ 1391/04/10  2012/06/30
    سیزدهمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایران
PDF   

●  Antimicrobial characteristics of some herbal oils on Pseudomonas aeruginosa
   ◂ Parviz Owlia, Horieh Saderi, Iraj Rasooli
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Evaluation of antimicrobial effect of Ammi visnaga against oral streptococci
   ◂ Parviz Owlia, Horieh Saderi, Hasan Semyari, Sara Farhadi, Saeed Moghaddam Tabrizi
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  مطالعه مقاومت به کلیندامایسین در سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس در تهران
   ◂ بهزاد عمادی، پرویز اولیا، حوریه صادری
   ✔ 1390/12/09  2012/02/28
    کنگره ملی تجویز منطقی انتی بیوتیکها
PDF   کتاب ها

●  میکروب شناسی نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون
   ◂ دکتر ارجمند زادگان، دکتر صدر نیا، خانم فاطمه طیبون

●  میکروب شناسی مولکولی بیماری های عفونی پوست (باکتریایی و قارچی)
   ◂ شبنم حیدرزاده خویی، حسین رستگار، حمیدرضا احمدی اشتیانی، امیر هوشنگ احسانی

●  باکتری های بیماری زا در ایران
   ◂ اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی

●  پژوهش در علوم پزشکی: ایین نامه ها و دستورالعمل ها به منظور تحقق نقشه جامع علمی و برنامه پنجم توسعه کشور
   ◂ حبیبی، الهام؛ حقیقی، زهره؛ با نظارت مصطفی قانعی

●  میکروب شناسی عمومی
   ◂ محمدهادی فکور، ایرج رسولی، محمد فکور، حسین محمدپور، محسن پورنیا، حمید حمزه زاده

●  ماموریت مداری دانشگاههای علوم پزشکی راهبرد پنج ساله: به منظور تحقق نقشه جامع علمی و برنامه پنجم توسعه کشور
   ◂ اذری، نسرین؛ بابائیان، زهرا؛ بحرینی، فرح السادات؛ برادران افتخاری، منیر؛ رفیع نژاد، جواد؛ علا الدینی ، فرشید؛ نصیری، ایثار، مصطفی قانعی

●  میکروب شناسی عملی
   ◂ پرویز اولیا،محسن میرزایی

●  فرمول های عملی در بیوتکنولوژی
   ◂ دکتر پرویز اولیا، دکتر حوریه صادری

●  باکتری شناسی تشخیصی بی هوازی ها
   ◂ دکتر پرویز اولیا

پایان نامه ها

●  تولید Igy علیه acinctobacter و بررسی اثر حفاظتی ان در مدل موشی
   ◂ ابوالفضل جهانگیری

●  Effect of Saccharomyces cerevisiae on expression of enterotoxin A gene in Staphylococcus aureus
   ◂ نوید سعیدی

●  اثر ساکارومیسس سرویزیه بر بیان ژن های Exotoxin Sو Phospholipase C در سودوموناس ایروژینوزا
   ◂ مریم مکاری

●  اثر ساکارومایسس سرویزیه برحرکت , الاستاز و الکالین پروتیاز در سودوموناس ایروژینوزا
   ◂ زهرا دهقان زاده

●  اثر ساکارومیسس سروزیه در بیان ژن های توکسین در اشرشیاکلی انتروهموراژیک EHEC)) و انتروتوکسوژنیک (ETEC)
   ◂ مریم کوپایی

●   اثر ساکارومایسس سرویزیه پروبیوتیک بر تولید بیوفیلم ، الژینات و اگزوتوکسین A در سودوموناس ایروژینوزا
   ◂ زهرا قربانی

●  تشکیل بیوفیلم و پلی مورفیسم ژن های پرتاکتین و فیمبریه در سویه های بوردتلا پرتوسیس جدا شده از نمونه های بالینی سال 1393-1395
   ◂ طیبه شهبازی

●  تعیین پاتوتایپ های گوارشی اشریشیاکلی استان خوزستان به روش PCR در سال92 - 91
   ◂ عطیه مشهدی کریم دربندی

●  انالیز بیوانفورماتیکی نواحی موثر در ایمنی زایی پروتیین های OprF، OprI و PcrV در Pseudomonas aeruginosa
   ◂ احسان کاظمی مقدم

●  تهیه کونژگه بر پایه الژینات Pseudomonas aeruginosa و بررسی ایمنی زایی در حیوان ازمایشگاهی
   ◂ علی فرجاهنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید