دانشگاه شاهد

پرویز اولیا

استاد - دکتری تخصصی میکروب شناسی پزشکی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : میکروبیولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (200)   Download XML   Download TXT

●  Specific egg yolk immunoglobulin as a promising non?antibiotic biotherapeutic product against Acinetobacter baumannii pneumonia infection
   ◂ Daryush Talei, Parviz Owlia, Ehsan Derakhshanifar, Sajad Abdollahi, Saeed Khalili, Elham Darzi Eslam, Jafar Salimian, Abolfazl Jahangiri, Zahra Aghajani, Iraj Rasooli
   ✔ 1399/12/14  2021/03/04
    Scientific Reports
PDF   

●  ارزیابی الگوی مقاومت انتی بیوتیکی، تولید الیینات و بیوفیلم در جدایه های بالینی سودوموناس ائروجینوزا
   ◂ نوید سعیدی، سعید بشارتی، فاطمه داورزنی، پرویز اولیا، حوریه صادری، ایرج رسولی
   ✔ 1399/11/13  2021/02/01
    Iranian Journal of Public Health
PDF   

●  تنوع ژنتیکی زیاد در جدایه های اشریشیا کلی از بیماران دارای اسهال حاد در استان خوزستان، جنوب غربی ایران
   ◂ پرویز اولیا، حوریه صادری، رویا قنواتی، عطیه دربندی، سعید بوذری
   ✔ 1399/10/03  2020/12/23
    Reviews in Medical Microbiology
PDF   

●  اثر اسانس های مرزه Satureja spp بر عوامل بیماری زایی سودوموناس ائروجینوزا
   ◂ ایرج رسولی، حوریه صادری، پرویز اولیا، نوید سعیدی، الهه تقیان، فاطمه سفیدکن، صالحی
   ✔ 1399/04/26  2020/07/16
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران


●   فشارخون و ضربان قلب باعث ایجاد پاسخ ایمنی محافظتی در برابر اسینتوباکتر بومانی می‌شود.
   ◂ فاطمه رمضانعلی زاده، ایرج رسولی، پرویز اولیا
   ✔ 1399/04/12  2020/07/02
    Vaccine


●  اثر محافظتی پروتئین کایمر متشکل از پروتئین های Pprf,Pprl,Pcrv بر علیه باکتری سودورپاس ائروژینوزا در مدل موش سوخته
   ◂ سیدلطیف موسوی گرگری، اذر سبکبار، پرویز اولیا، محمد هادی فکور
   ✔ 1399/03/20  2020/06/09
    Infection and Drug Resistance


●  تاثیر غلظتهای زیر مهارکننده روغنهای اسانس گونه های مرزه بر تشکیل بیوفیلم و فعالیت اوره از کلزیلا پنومونیا
   ◂ فاطمه سفیدکن، ایرج رسولی، پرویز اولیا، فاطمه یزدانی، نوید سعیدی
   ✔ 1398/12/14  2020/03/04
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants


●  دینامیک ملکولی پپتیدهای کایمر انسانی بتادفنسین 2 و 3 با غشای سلولی مدل پسودوموناس ائروجینوزا
   ◂ ایرج رسولی، پرویز اولیا، خسرو خواجه، محمدداوود غفاری، بهاره دبیرمنش
   ✔ 1398/10/11  2020/01/01
    International Journal of Peptide Research and Therapeutics


●  ارزیابی مقایسه ای از معیارهای انجماد و مولکولی خصوصیات خصوصیات هسته یخی هسته ای (یخ) و غیر یخ سازنده یخ (Ice?) سودوموناس سیرینجه و سودوموناس فلورسانس
   ◂ بهاره کریمی، بی بی صدیقه فضلی، میرسان میرپور، پرویز اولیا، رحیم نصرتی، محمدعلی ملبوبی
   ✔ 1398/06/12  2019/09/03
    Journal of Plant Pathology


●  اثر مهاری مخمر پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم و بیان ژن های الفا همولیزین و انتروتوکسین A استافیلوکوکوس اورئوس
   ◂ نوید سعیدی، پرویز اولیا، سید محمود امین مرعشی، حوریه صادری
   ✔ 1398/06/06  2019/08/28
    Iranian Journal of Microbiology
PDF   مقالات کنفرانسی (29)   Download XML   Download TXT

●  اثر حفاظت بخشی کایمر پروتئین های سطحی سودو موناس ائروجینوزا در مدل حیوانی سوخته
   ◂ پرویز اولیا
   ✔ 1398/07/17  2019/10/09
    سیزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینی دکتر البرزی
PDF   

●  اثر مخمر پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه بر فعالیت همولیتیک و ابراز الفاهمولیزین در استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی، Horieh Saderi، Parviz Owlia، سید امین مرعشی
   ✔ 1396/11/11  2018/01/31
    دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  اثر لیزات ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی، حوریه صادری، پرویز اولیا، سید امین مرعشی
   ✔ 1396/01/31  2017/04/20
    دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات ازمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
PDF   

●  اثر سوپرناتانت ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی، Horieh Saderi، Parviz Owlia، سید محمد امین مرعشی
   ✔ 1395/12/03  2017/02/21
    نهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  انالیز بیوانفورماتیکی OprF، OprI و PcrV در سودوموناس ایروجینوزا به عنوان کاندیدای واکسن
   ◂ پرویز اولیا، احسان کاظمی، ابوالفضل جهانگیری
   ✔ 1395/06/08  2016/08/29
    نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  شناسائی سریع ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس با روش PCR برای ژن nuc
   ◂ پرویز اولیا، حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق
   ✔ 1392/07/10  2013/10/02
    دومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران
PDF   

●  Standard strategy for comparison of the nitrogen fixation rate in different samples
   ◂ Rahim Nosrati, Parviz Owlia, Horieh Saderi
   ✔ 1391/04/10  2012/06/30
    سیزدهمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایران
PDF   

●  Antimicrobial characteristics of some herbal oils on Pseudomonas aeruginosa
   ◂ Parviz Owlia, Horieh Saderi, Iraj Rasooli
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Evaluation of antimicrobial effect of Ammi visnaga against oral streptococci
   ◂ Parviz Owlia, Horieh Saderi, Hasan Semyari, Sara Farhadi, Saeed Moghaddam Tabrizi
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  مطالعه مقاومت به کلیندامایسین در سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس در تهران
   ◂ بهزاد عمادی، پرویز اولیا، حوریه صادری
   ✔ 1390/12/09  2012/02/28
    کنگره ملی تجویز منطقی انتی بیوتیکها
PDF   کتاب ها

●  میکروب شناسی نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون
   ◂ دکتر ارجمند زادگان، دکتر صدر نیا، خانم فاطمه طیبون

●  میکروب شناسی مولکولی بیماری های عفونی پوست (باکتریایی و قارچی)
   ◂ شبنم حیدرزاده خویی، حسین رستگار، حمیدرضا احمدی اشتیانی، امیر هوشنگ احسانی

●  باکتری های بیماری زا در ایران
   ◂ اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی

●  پژوهش در علوم پزشکی: ایین نامه ها و دستورالعمل ها به منظور تحقق نقشه جامع علمی و برنامه پنجم توسعه کشور
   ◂ حبیبی، الهام؛ حقیقی، زهره؛ با نظارت مصطفی قانعی

●  میکروب شناسی عمومی
   ◂ محمدهادی فکور، ایرج رسولی، محمد فکور، حسین محمدپور، محسن پورنیا، حمید حمزه زاده

●  ماموریت مداری دانشگاههای علوم پزشکی راهبرد پنج ساله: به منظور تحقق نقشه جامع علمی و برنامه پنجم توسعه کشور
   ◂ اذری، نسرین؛ بابائیان، زهرا؛ بحرینی، فرح السادات؛ برادران افتخاری، منیر؛ رفیع نژاد، جواد؛ علا الدینی ، فرشید؛ نصیری، ایثار، مصطفی قانعی

●  میکروب شناسی عملی
   ◂ پرویز اولیا،محسن میرزایی

●  فرمول های عملی در بیوتکنولوژی
   ◂ دکتر پرویز اولیا، دکتر حوریه صادری

●  باکتری شناسی تشخیصی بی هوازی ها
   ◂ دکتر پرویز اولیا

پایان نامه ها

●  نقش پروتئین نوترکیب CSUA/B و FimA به همراه دوگیرنده اکتساب اهن در ایمنی زایی علیه Acinetobacter banmannii
   ◂ فاطمه رمضانعلی زاده

●  تولید Igy علیه acinctobacter و بررسی اثر حفاظتی ان در مدل موشی
   ◂ ابوالفضل جهانگیری

●  Effect of Saccharomyces cerevisiae on expression of enterotoxin A gene in Staphylococcus aureus
   ◂ نوید سعیدی

●  اثر ساکارومیسس سرویزیه بر بیان ژن های Exotoxin Sو Phospholipase C در سودوموناس ایروژینوزا
   ◂ مریم مکاری

●  اثر ساکارومایسس سرویزیه برحرکت , الاستاز و الکالین پروتیاز در سودوموناس ایروژینوزا
   ◂ زهرا دهقان زاده

●  اثر ساکارومیسس سروزیه در بیان ژن های توکسین در اشرشیاکلی انتروهموراژیک EHEC)) و انتروتوکسوژنیک (ETEC)
   ◂ مریم کوپایی

●   اثر ساکارومایسس سرویزیه پروبیوتیک بر تولید بیوفیلم ، الژینات و اگزوتوکسین A در سودوموناس ایروژینوزا
   ◂ زهرا قربانی

●  تشکیل بیوفیلم و پلی مورفیسم ژن های پرتاکتین و فیمبریه در سویه های بوردتلا پرتوسیس جدا شده از نمونه های بالینی سال 1393-1395
   ◂ طیبه شهبازی

●  تعیین پاتوتایپ های گوارشی اشریشیاکلی استان خوزستان به روش PCR در سال92 - 91
   ◂ عطیه مشهدی کریم دربندی

●  انالیز بیوانفورماتیکی نواحی موثر در ایمنی زایی پروتیین های OprF، OprI و PcrV در Pseudomonas aeruginosa
   ◂ احسان کاظمی مقدمنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید