دانشگاه شاهد

محمد میکاییلی

استاد یار - دکترا


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (25)   Download XML   Download TXT

●  Network physiology of "fight or flight" response in facial superficial blood vessels
   ◂ Amin Derakhshan, Mohammad Mikaeili, Ali Motie-Nasrabadi
   ✔ 1397/08/24  2018/11/15
    Physiological Measurement


●  A floating wide-band current source for electrical impedance tomography
   ◂ M. Khalighi, M. Mikaeili
   ✔ 1397/05/16  2018/08/07
    Review of Scientific Instruments
PDF   

●  A new automatic sleep staging system based on statistical behavior of local extrema using single channel EEG signal
   ◂ Saman Seifpour, Hamid Niknazar, Mohammad Mikaeili, Ali Motie Nasrabadi
   ✔ 1396/12/22  2018/03/13
    Expert Systems With Applications


●  سنجش عملکرد سامانه‌های رابط مغز و رایانه P300 Speller به‌ازای ماتریس نمایش ردیف و یا ستون (RCP) و نمایش حروف زبان فارسی
   ◂ محمد میکاییلی، فروغ نجفی
   ✔ 1396/07/29  2017/10/21
    پردازش علائم و داده ها=Signal and Data Processing
PDF   

●  Sleep Spindle Detection and Prediction Using a Mixture of Time Series and Chaotic Features
   ◂ Amin Hekmatmanesh, Mohammad Mikaeili, Khosrow Sadeghniiat-Haghighi, Huapeng Wu, Heikki Handroos, Radek Martinek, Homer Nazeran
   ✔ 1396/07/18  2017/10/10
    Advances in Electrical and Electronic Engineering
PDF   

●  Single Trial Estimation of Peak Latency and Amplitude of Multiple Correlated ERP Components
   ◂ Mojtaba Ranjbar, Mohammad Mikaeili, Anahita Khorrami Banaraki
   ✔ 1396/05/02  2017/07/24
    Journal of Medical and Biological Engineering


●  TOWARD A COMPUTER AIDED DIAGNOSIS SYSTEM FOR LUMBAR DISC HERNIATION DISEASE BASED ON MR IMAGES ANALYSIS
   ◂ Mehran Nikravan, Elias Ebrahimzadeh, Mohammad Rasool Izadi, Mohammad Mikaeili
   ✔ 1395/09/29  2016/12/19
    Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications
PDF   

●  Assessment of recurrence quantification analysis (RQA) of EEG for development of a novel drowsiness detection system
   ◂ Hamed Shabani, Mohammad Mikaili, Seyed Mohammad Reza Noori
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    Biomedical Engineering Letters


●  Driving drowsiness detection using fusion of electroencephalography, electrooculography, and driving quality signals
   ◂ Mohammad Mikaeili, Seyedmohammad Reza Noori
   ✔ 1394/12/23  2016/03/13
    Journal of Medical Signals and Sensors


●  Introducing a combined approach of empirical mode decomposition and PCA methods for maternal and fetal ECG signal processing
   ◂ Peyman Ghobadi Azbari, Saeed Mohaqeqi, Niloofar Ghanbarzadeh Gashti, Mohammad Mikaili
   ✔ 1394/11/02  2016/01/22
    The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine
مقالات کنفرانسی (33)   Download XML   Download TXT

●  ترکیب روش های تبدیل هاف کرویی و ضرب توابع پروجکشن به منظور استخراج ویژگی های خواب الودگی رانندگان به صورت زمان حقیقی
   ◂ محمد میکاییلی
   ✔ 1395/03/12  2016/06/01
    کنفرانس بین المللی مهندسی برق
PDF   

●  تشخیص خواب الودگی با استفاده از سیگنال EEGبر مبنای انالیز نقشه های بازگشتی
   ◂ حامد شعبانی، محمد میکاییلی، محمد رضا نوری
   ✔ 1394/09/30  2015/12/21
    اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر و IT
PDF   

●  بخش بندی تصاویر بر اساس مدل میدان تصادفی مخفی مارکوف
   ◂ سیدمهدی صفوی، محمد پویان، محمد میکاییلی
   ✔ 1394/05/29  2015/08/20
    هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک
PDF   

●  CSFS-SFS: یک روش انتخاب ویژگی ترکیبی جدید برای تشخیص خواب الودگی حین رانندگی با استفاده از سیگنالهای EEG,EOG و کیفیت رانندگی
   ◂ سیدمحمدرضا نوری، محمد میکاییلی
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    23th Iranian Conference on Electrical Engineering
PDF   

●  A novel method to detect the a phases of Cyclic Alternating Pattern (CAP) using similarity index
   ◂ Ali Motie-Nasrabadi, Mohammad Mikaeili
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    بیست و سومین کنفرانس برق ایران
PDF   

●  Assessment of distinction sensitive learning vector quantization weighted common spatial pattern features for EEG classification in Brain Computer Interface
   ◂ Fatemeh Jamaloo, Mohammad Mikaili
   ✔ 1394/02/20  2015/05/10
    23th Iranian Conference on Electrical Engineering
PDF   

●  ارایه یک سیستم هوشمند نوین در جهت اشکارسازی اریتمیهای قلبی بر پایه سیگنال فنوکاردیوگرام (PCG)
   ◂ علی اسمعیلی جامی، محمد میکاییلی
   ✔ 1393/12/07  2015/02/26
    اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه ازاد اسلامی
PDF   

●  K-Complex Identification In Sleep EEG Using MELM-GRBF Classifier
   ◂ Seyed Mohammad Reza Nouri, Mohammad Mikaeili
   ✔ 1393/09/05  2014/11/26
    بیست و یکمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
PDF   

●  Spindles Affection By Use Of Negative Emotional Stimulations
   ◂ Mohammad Mikaeili
   ✔ 1393/06/29  2014/09/20
    22nd Congress of the European Sleep Research Society
PDF   

●  Preliminary study on facial thermal imaging for stress recognition
   ◂ Amin Derakhshani, Mohammad Mikaeili
   ✔ 1393/03/14  2014/06/04
    The 10th International Conference on Intelligent Environments
PDF   پایان نامه ها

●  بهبود طبقه بندی با استفاده از تحریک رنگی در سیستمهای BCI مبتنی بر SSVEP
   ◂ عطیه مطهری

●  اموزش سیستم BCI Speller به روش Unsupervised با استفاده از تخمین حداکثر درست نمایی
   ◂ حسن قایمی امیری

●  استخراج مولفه های ERPبه صورت تک ثبت به کمک مدل چند جزئی به منظور مطالعه ی نحوه اولویت دهی واژه و تصویر
   ◂ مجتبی رنجبر

●  انالیز تصاویر ویدیویی چهره به‌منظور تشخیص خواب الودگی مبتنی بر تغییرات حالت های چشم و دهان
   ◂ رضا خدایی

●  EEG Complexity comparision in Normal subjects and Alzheimer patients
   ◂ هاجر کریم

●  انالیز رفتار اشوبگونه سیگنال EEG به منظور تشخیص خواب الودگی با استفاده از انالیز کمی بازگشت
   ◂ حامد شعبانی

●  Driver drowsiness detection using biosignals (EEG,EMG,EOG) information fussion
   ◂ سیدمحمدرضا نوری

●  شناسایی برخط عروق خونی پشت دست با استفاده از تصویر برداری فروسرخ مبتنی بر شناسایی هوشمند ROI
   ◂ نعمان عبدلی

●  ارزیابی اختلالات خفیف شناختی با استفاده از تحلیل اعداد و رفتار تصادفی تولیدی توسط افراد و مقایسه ان با نتایج ازمونهای بالینی
   ◂ علی اسمعیلی جامی

●  بهسازی روش تحریک در سیستمهای BCI-Speller با P300 و ارایه پروتکل جدید برای تایپ حروف فارسی
   ◂ فروغ نجفینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید