دانشگاه شاهد

حشمت امیدی

دانشیار - دکترای تخصصی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق : 253
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :00982151212327
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (155)   Download XML   Download TXT

●  Effect of chicken manure and chemical fertilizers on some morphological characteristics and yield flowers and replacement corm of saffron (Crocus sativus L.) under irrigation regimes.
   ◂ Amir Bostani, R Saeedi, Heshmat Omidi
   ✔ 1401/03/01  2022/05/22
    زراعت و فناوری زعفران=Saffron Agronomy and Technology


●  Botanical, phytochemical and pharmacological properties of quinoa medicinal plant (Chenopodium quinoa Willd.)
   ◂ Amir Bostani, Hassanali Naghdi Badi , Heshmat Omidi, Nasim Pakbaz
   ✔ 1401/02/05  2022/04/25
    Journal of Medicinal Herbs


●  Assessment of changes in secondary metabolites and growth of saffron under organic fertilizers and drought
   ◂ Heshmat Omidi, A bostani, R Saeidi
   ✔ 1401/01/15  2022/04/04
    Journal of Plant Nutrition


●  The effect of biological pre-treatments on germination and physiological indices of pumpkin (Cucurbita pepo var. Styriaca) seedling under salt stress
   ◂ S Mousavi , Ayatollah Saeedizadeh, Heshmat Omidi, Mahdi aghighi
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    پژوهش های بذر ایران
PDF   

●  Foliar Application of Iron and Zinc on Quinoa under Drought Stress Affects Its Seeds Germination and Biochemical Properties
   ◂ N Pakbaz, H Naghdibadi, A Bostani, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/10/29  2022/01/19
    Journal of Plant Physiology


●  بهینه سازی جوانه زنی بذر، شاخص های رشد و محتوای رنگدانه های فتوسنتزی گیاهچه کرفس کوهی در شرایط ازمایشگاهی
   ◂  خ احمدی، حشمت امیدی، م امینی، ا سلطانی
   ✔ 1400/10/06  2021/12/27
    علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
PDF   

●  اثر شدت مدت و قدرت امواج فراصوت بر شاخص¬های جوانه¬زنی و رنگیزه¬های فتوسنتزی کلزا
   ◂ صبا داشاب، حشمت امیدی
   ✔ 1400/10/01  2021/12/22
    بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
PDF   

●  تاثیر پیشتیمار زیستی بذر بر شاخصهای جوانهزنی، رشدی و رنگیزه گیاه کتان ( Linum usitatissimum L. ( توده اصفهان تحت تنش شوری
   ◂ م موسوی، حشمت امیدی
   ✔ 1400/09/24  2021/12/15
    علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology


●  اثر پیش¬تیمارهای زیستی بر شاخص¬های جوانه¬زنی، رشدی و فیزیولوژیک گیاهچه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تحت تنش شوری طبیعی
   ◂ م موسوی، حشمت امیدی، ا موسوی
   ✔ 1400/07/26  2021/10/18
    علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology


●  Changes in antioxidant enzymes activities and alkaloid amount of Catharanthus roseus in response to plant growth regulators under drought condition
   ◂ M Ababaf, M Bakhshande, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/06/28  2021/09/19
    Industrial Crops and Products
مقالات کنفرانسی (167)   Download XML   Download TXT

●  Effect of pretreatment on germination components of Kelussia odoratissma Mozaf
   ◂ k Ahmadi, E soltanni, m amini, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  Effect of priming and scratching on physiological and biochemical properties of Kelussia odoratissima Mozaff seedling
   ◂ k Ahmadi, m Amini, E soltani, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  Evaluation of seedling vigor index and germination components of celery (Kelussia odoratissma Mozaf.) Under pretreatment
   ◂ k Ahmadi, m Amini, ESoltani, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  بررسی صفات طول و وزن گیاهچه گیاه کینوا )Willd quinoa Chenopodium ) در پاسخ به اثر خشکی و پرایمینگ
   ◂ ص داشاب، حشمت امیدی
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
PDF   

●  مطالعه ویژگیهای رشد گیاهچه کرفس کوهی ) odoratissma Kelussia .Mozaf )تحت تاثیر پرایمینگ
   ◂ حشمت امیدی، مجید امینی دهقی، ا سلطانی، خ احمدی
   ✔ 1400/08/20  2021/11/11
    اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارافرینی و تجاری سازی
PDF   

●  بررسی شاخص های زمان جوانه زنی بذر کینوا تحت اثر پیش تیمار و تنش خشکی
   ◂ ص داشاب، حشمت امیدی
   ✔ 1400/08/06  2021/10/28
    ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
PDF   

●  بررسی درصد جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاهچه کرفس کوهی تحت اثر جیبرلیک اسید و خراشدهی
   ◂ خ احمدی، ا سلطانی، م امینی
   ✔ 1400/07/26  2021/10/18
    هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  اثر دمای ثابت جوانه زنی بر محتوای کلروفیل گیاهچه های کرفس کوهی
   ◂ خ احمدی، ا سلطانی، حشمت امیدی، مجید امینی دهقی
   ✔ 1400/06/10  2021/09/01
    هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  بررسی درصد جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاهچه کرفس کوهی تحت اثر جیبرلیک اسید و خراشدهی
   ◂ خ احمدی، ا سلطانی، مجید امینی دهقی، حشمت امیدی
   ✔ 1400/06/10  2021/09/01
    هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  بررسی تیمارهای مختلف امواج فراصوت بر شاخصهای جوانه زنی بذور کلزا
   ◂ ص داشاب، حشمت امیدی
   ✔ 1400/02/30  2021/05/20
    ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
PDF   کتاب ها

●  کشاورزی ،فراورده های کشاورزی
   ◂ محمدرضا سیفی،لیلا نصیر زاده

●  Soil Microbes and Soil Nutrients
   ◂ . Miransari a 1 , H. Omidi b , A. Korde Naij b , M. Amini b , S. Maleki

●  بذر گیاهان دارویی و زراعی
   ◂ حشمت امیدی- لیلا جعفرزاده-حسنعلی نقدی بادی

پایان نامه ها

●  اثر کود فسفر، پتاسیم و اسید هیومیک بر برخی صفات رشدی، عملکردی و فیزیولوژیکی کاسنی(Cichorium intybus L.) در شرایط اقلیمی اراک
   ◂ ابوالفضل محمدی خورزنی

●  بررسی پاسخ های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه و بنیه بذر دو ژنوتیپ کینوا (Chenopodium quinoa willd) به سولفات روی، پتاسیم نیترات و سولفوسالیسلیک اسید تحت تنش خشکی
   ◂ زهرا حسنی

●   بررسی اثر پیش¬تیمار پرایمینگ بر ویژگی¬های جوانه¬زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ¬ کینوا (Chenopodium quinoa willd) تحت تنش شوری
   ◂ نسیم امرایی

●  اثرهای تغذیه گیاه مادری و کم ابیاری بر ویژگی مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و بنیه بذر گیاه کینوا (Chenopodium quinoa willd)
   ◂ صبا داشاب

●  تاثیر روشهای ابیاری بر روی عملکرد و صفات مورفولوژیک هیبریدهای ذرت درسه سال متوالی
   ◂ حسین محمدی پاکدهی

●  بررسی تاثیر اسید هیومیک بر برخی صفات زراعی هیبرید¬های ذرت (Zea mays L)
   ◂ ابوالفضل شهریاری

●  بررسی تغییرات مرفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی پروانژ در واکنش به اسید سالسیلیک و اسید جاسمونات
   ◂ مرضیه عبا باف

●  پاسخ فیتوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی گیاه به لیمولیمو ( (( LLiippppiiaa cciittrriiooddoorraa HH..BB..&&KK. به القای محافظتمحافظ ت کنندهکنند ه های سرماهای زیستی تحت تنش سرما
   ◂ هانیه رفیعی

●  بررسی اثر امواج فراصوت بر ویژگی های جوانه¬زنی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
   ◂ محمدرضا موسوی

●  اثر بایو پرایمینگ بر ویژگی های زراعی، عملکرد دانه، اجزای عملکرد و جوانه زنی بذور گیاه برنج رقم عنبر بو (نجفی) تحت تنش خشکی (Oryza Sativa L.cv.Anbar boo (najafi) )
   ◂ سیدعلی لطیفینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید