دانشگاه شاهد

حشمت امیدی

دانشیار - دکترای تخصصی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق : 253
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :00982151212327
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (162)   Download XML   Download TXT

●  The impact of phytochemical, morpho-physiological, and biochemical changes of Lallemantia royleana (Benth.) on drought tolerance
   ◂ Heshmat Omidi, m Sahandi, H Shams
   ✔ 1401/05/01  2022/07/23
    Plant Production Science
PDF   

●  تاثیر کودهای مرغی و شیمیایی بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد گل و بنه-های دختری زعفران (Crocus sativus L.) تحت رژیم‌های ابیاری
   ◂ ر سعیدی، حشمت امیدی، امیر بستانی
   ✔ 1401/04/20  2022/07/11
    زراعت و فناوری زعفران=Saffron Agronomy and Technology


●  The phytochemical properties of balangu (Lallemantia) affected by geographical distribution
   ◂ Heshmat Omidi, H shams, M sahandi
   ✔ 1401/04/16  2022/07/07
    Iranian Journal of Plant Physiology
PDF   

●  Effect of priming and seed age on germination, photosynthetic pigments, and biochemical content of Quinoa seedling
   ◂ A Mansouri, Heshmat Omidi
   ✔ 1401/04/01  2022/06/22
    فرایند و کارکرد گیاهی=Journal of Plant Process and Function


●  Foliar Application of Iron and Zinc on Quinoa under Drought Stress Affects Its Seeds Germination and Biochemical Properties
   ◂ N Pakbaz, H Naghdibadi, A Bostani, Heshmat Omidi
   ✔ 1401/03/26  2022/06/16
    Journal of Plant Physiology


●  Assessment of changes in secondary metabolites and growth of saffron under organic fertilizers and drought
   ◂ Heshmat Omidi, Amir Bostani
   ✔ 1401/02/08  2022/04/28
    Journal of Plant Nutrition
PDF   

●  Botanical, phytochemical and pharmacological properties of quinoa medicinal plant (Chenopodium quinoa Willd.)
   ◂ Amir Bostani, Hassanali Naghdi Badi , Heshmat Omidi, Nasim Pakbaz
   ✔ 1401/02/05  2022/04/25
    Journal of Medicinal Herbs


●  اثر پیش¬تیمارهای زیستی بر شاخص¬های جوانه¬زنی، رشدی و فیزیولوژیک گیاهچه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تحت تنش شوری طبیعی
   ◂ م موسوی، حشمت امیدی، ا موسوی
   ✔ 1401/02/02  2022/04/22
    علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology


●  Effects of Boron Priming On The Chemicals And Antioxidant Of Quinoa seedling
   ◂ A Mansouri, Heshmat Omidi, a bostani
   ✔ 1401/01/24  2022/04/13
    Iranian Journal of Plant Physiology


●   تاثیر سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر ویژگی‌های جوانه‌زنی، رنگدانه‌های فتوسنتزی و پرولین گیاهچه دو رقم گلرنگ تحت تنش شوری
   ◂  k Ahmadi ، فرشته ازادبخت، عاطفه شجاعیان، مجید امینی دهقی
   ✔ 1400/11/27  2022/02/16
    تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
مقالات کنفرانسی (168)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی اثر پیش¬تیمار بر خصوصیات جوانه¬زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.))
   ◂ احمدی، قادری، حشمت امیدی
   ✔ 1401/05/24  2022/08/15
    National Conference of Eco-Tourism & Environmental Risk Management
PDF   

●  ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید و تنش شوری بر شاخص¬های جوانه¬زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.)
   ◂ حشمت امیدی، احمدی، قادری
   ✔ 1401/05/24  2022/08/15
    National Conference of Eco-Tourism & Environmental Risk Management
PDF   

●  بررسی شاخص¬های جوانه¬زنی گیاه دارویی دارویی همیشه بهار در پاسخ به تنش شوری
   ◂ حشمت امیدی، احمدی، قادری
   ✔ 1401/05/24  2022/08/15
    National Conference of Eco-Tourism & Environmental Risk Management
PDF   

●  بررسی صفات طول و وزن گیاهچه گیاه کینوا )Willd quinoa Chenopodium ) در پاسخ به اثر خشکی و پرایمینگ
   ◂ ص داشاب، حشمت امیدی
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
PDF   

●  Effect of pretreatment on germination components of Kelussia odoratissma Mozaf
   ◂ k Ahmadi, E soltanni, m amini, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  Effect of priming and scratching on physiological and biochemical properties of Kelussia odoratissima Mozaff seedling
   ◂ k Ahmadi, m Amini, E soltani, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  Evaluation of seedling vigor index and germination components of celery (Kelussia odoratissma Mozaf.) Under pretreatment
   ◂ k Ahmadi, m Amini, ESoltani, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  مطالعه ویژگیهای رشد گیاهچه کرفس کوهی ) odoratissma Kelussia .Mozaf )تحت تاثیر پرایمینگ
   ◂ حشمت امیدی، مجید امینی دهقی، ا سلطانی، خ احمدی
   ✔ 1400/08/20  2021/11/11
    اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارافرینی و تجاری سازی
PDF   

●  بررسی شاخص های زمان جوانه زنی بذر کینوا تحت اثر پیش تیمار و تنش خشکی
   ◂ ص داشاب، حشمت امیدی
   ✔ 1400/08/06  2021/10/28
    ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
PDF   

●  بررسی درصد جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاهچه کرفس کوهی تحت اثر جیبرلیک اسید و خراشدهی
   ◂ خ احمدی، ا سلطانی، م امینی
   ✔ 1400/07/26  2021/10/18
    هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   کتاب ها

●  کشاورزی ،فراورده های کشاورزی
   ◂ محمدرضا سیفی،لیلا نصیر زاده

●  Soil Microbes and Soil Nutrients
   ◂ . Miransari a 1 , H. Omidi b , A. Korde Naij b , M. Amini b , S. Maleki

●  بذر گیاهان دارویی و زراعی
   ◂ حشمت امیدی- لیلا جعفرزاده-حسنعلی نقدی بادی

پایان نامه ها

●  تاثیر کودهای مرغی و شیمیایی بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد گل و بنه-های دختری زعفران (Crocus sativus L.) تحت رژیم‌های ابیاری
   ◂ روح اله سعیدی ابواسحقی

●  اثر کود فسفر، پتاسیم و اسید هیومیک بر برخی صفات رشدی، عملکردی و فیزیولوژیکی کاسنی(Cichorium intybus L.) در شرایط اقلیمی اراک
   ◂ ابوالفضل محمدی خورزنی

●  بررسی پاسخ های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه و بنیه بذر دو ژنوتیپ کینوا (Chenopodium quinoa willd) به سولفات روی، پتاسیم نیترات و سولفوسالیسلیک اسید تحت تنش خشکی
   ◂ زهرا حسنی

●   بررسی اثر پیش¬تیمار پرایمینگ بر ویژگی¬های جوانه¬زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ¬ کینوا (Chenopodium quinoa willd) تحت تنش شوری
   ◂ نسیم امرایی

●  اثرهای تغذیه گیاه مادری و کم ابیاری بر ویژگی مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و بنیه بذر گیاه کینوا (Chenopodium quinoa willd)
   ◂ صبا داشاب

●  تاثیر روشهای ابیاری بر روی عملکرد و صفات مورفولوژیک هیبریدهای ذرت درسه سال متوالی
   ◂ حسین محمدی پاکدهی

●  بررسی تاثیر اسید هیومیک بر برخی صفات زراعی هیبرید¬های ذرت (Zea mays L)
   ◂ ابوالفضل شهریاری

●  بررسی تغییرات مرفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی پروانژ در واکنش به اسید سالسیلیک و اسید جاسمونات
   ◂ مرضیه عبا باف

●  پاسخ فیتوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی گیاه به لیمولیمو ( (( LLiippppiiaa cciittrriiooddoorraa HH..BB..&&KK. به القای محافظتمحافظ ت کنندهکنند ه های سرماهای زیستی تحت تنش سرما
   ◂ هانیه رفیعی

●  تغییرات فیتوشیمیایی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی نعنا ع فلفلی (Mentha piperita L.) در پاسخ به القایفرمولاسیون ترکیبات فعال زیستی
   ◂ میثم پورهادینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید