دانشگاه شاهد

حشمت امیدی

دانشیار - دکترای تخصصی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق : 253
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :00982151212327
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (152)   Download XML   Download TXT

●  Botanical, phytochemical and pharmacological properties of quinoa medicinal plant (Chenopodium quinoa Willd.);
   ◂ Hassanali Naghdi Badi , Heshmat Omidi, Nasim Pakbaz , Amir Bostani
   ✔ 1401/02/05  2022/04/25
    Journal of Medicinal Herbs


●  Foliar Application of Iron and Zinc on Quinoa under Drought Stress Affects Its Seeds Germination and Biochemical Properties
   ◂ N Pakbaz, H Naghdibadi, A Bostani, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/10/29  2022/01/19
    Journal of Plant Physiology


●  اثر پیش¬تیمارهای زیستی بر شاخص¬های جوانه¬زنی، رشدی و فیزیولوژیک گیاهچه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تحت تنش شوری طبیعی
   ◂ م موسوی، حشمت امیدی، ا موسوی
   ✔ 1400/07/26  2021/10/18
    علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology


●  Changes in antioxidant enzymes activities and alkaloid amount of Catharanthus roseus in response to plant growth regulators under drought condition
   ◂ M Ababaf, M Bakhshande, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/06/28  2021/09/19
    Industrial Crops and Products


●  Evaluation of Dormancy Breaking Treatments on Seed Germination and Soluble Compounds of Kelussia odoratissma Mozaff. Seedling
   ◂ k Ahmadi, Majid Amini Dehaghi, Heshmat Omidi, Elias Soltani
   ✔ 1400/06/28  2021/09/19
    Plant Physiology Reports


●  Sugar beet (Beta vulgaris L.) germination indices and physiological properties affected by priming and genotype under salinity stress
   ◂ A Shokohian, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/05/28  2021/08/19
    Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca
PDF   

●  بررسی کاربرد کیتوزان بر جوانه‌زنی سویا (Glycine max) در شرایط تنش شوری
   ◂ وحید منصوری، م رضایی، حشمت امیدی
   ✔ 1400/04/30  2021/07/21
    پژوهش های بذر ایران


●  اثر پرایمینگ با نانوذرات کیتوزان و نیترات پتاسیم بر محتوای بیوشیمیایی گیاهچه کینوا رقم 1 Giza در شرایط تنش شوری
   ◂ علی منصوری، حشمت امیدی
   ✔ 1400/03/22  2021/06/12
    فیزیولوژی گیاهان زراعی


●  رزیابی اثر ریزجانداران بر شاخصهای جوانه زنی، رشد و فیزیولوژیک کدوی تخم کاغذی تحت تنش شوری
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، حشمت امیدی، سید اسماعیل موسوی
   ✔ 1400/01/21  2021/04/10
    علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology
PDF   

●  Effects of hydro- and bio-priming on some physiological and biochemical characteristics of quinoa (Chenopodium quinoa) seedlings under drought stress
   ◂ Dashab, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/01/16  2021/04/05
    Iranian Journal of Plant Physiology
مقالات کنفرانسی (167)   Download XML   Download TXT

●  بررسی شاخص های زمان جوانه زنی بذر کینوا تحت اثر پیش تیمار و تنش خشکی
   ◂ ص داشاب، حشمت امیدی
   ✔ 1400/08/06  2021/10/28
    ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
PDF   

●  Effect of pretreatment on germination components of Kelussia odoratissma Mozaf
   ◂ k Ahmadi, E soltanni, m amini, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/08/05  2021/10/27
    شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  Effect of priming and scratching on physiological and biochemical properties of Kelussia odoratissima Mozaff seedling
   ◂ k Ahmadi, m Amini, E soltani, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/08/05  2021/10/27
    شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  Evaluation of seedling vigor index and germination components of celery (Kelussia odoratissma Mozaf.) Under pretreatment
   ◂ k Ahmadi, m Amini, ESoltani, Heshmat Omidi
   ✔ 1400/08/05  2021/10/27
    شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  بررسی درصد جوانهزنی و رنگدانههای فتوسنتزی گیاهچه کرفس معطر تحت اثر تیمار ابشویی
   ◂ خدیجه احمدی، م امینی، ا سلطانی
   ✔ 1400/07/26  2021/10/18
    هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  بررسی درصد جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاهچه کرفس کوهی تحت اثر جیبرلیک اسید و خراشدهی
   ◂ خ احمدی، ا سلطانی، م امینی
   ✔ 1400/07/26  2021/10/18
    هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  اثر دمای ثابت جوانه¬زنی بر محتوای کلروفیل گیاهچه¬های کرفس کوهی
   ◂ خ احمدی، م امینی، ا سلطانی
   ✔ 1400/07/26  2021/10/18
    هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  مطالعه ویژگیهای رشد گیاهچه کرفس کوهی ) odoratissma Kelussia .Mozaf )تحت تاثیر پرایمینگ
   ◂ ا سلطانی، م امینی، خ احمدی
   ✔ 1400/07/26  2021/10/18
    اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارافرینی و تجاری سازی
PDF   

●  بررسی تیمارهای مختلف امواج فراصوت بر شاخصهای جوانه زنی بذور کلزا
   ◂ ص داشاب، حشمت امیدی
   ✔ 1400/02/30  2021/05/20
    ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
PDF   

●  بررسی صفات طول و وزن گیاهچه گیاه کینوا )Willd quinoa Chenopodium ) در پاسخ به اثر خشکی و پرایمینگ
   ◂ ص داشاب، حشمت امیدی
   ✔ 1400/02/30  2021/05/20
    ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
PDF   کتاب ها

●  کشاورزی ،فراورده های کشاورزی
   ◂ محمدرضا سیفی،لیلا نصیر زاده

●  Soil Microbes and Soil Nutrients
   ◂ . Miransari a 1 , H. Omidi b , A. Korde Naij b , M. Amini b , S. Maleki

●  بذر گیاهان دارویی و زراعی
   ◂ حشمت امیدی- لیلا جعفرزاده-حسنعلی نقدی بادی

پایان نامه ها

●  اثر کود فسفر، پتاسیم و اسید هیومیک بر برخی صفات رشدی، عملکردی و فیزیولوژیکی کاسنی(Cichorium intybus L.) در شرایط اقلیمی اراک
   ◂ ابوالفضل محمدی خورزنی

●  بررسی پاسخ های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه و بنیه بذر دو ژنوتیپ کینوا (Chenopodium quinoa willd) به سولفات روی، پتاسیم نیترات و سولفوسالیسلیک اسید تحت تنش خشکی
   ◂ زهرا حسنی

●   بررسی اثر پیش¬تیمار پرایمینگ بر ویژگی¬های جوانه¬زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ¬ کینوا (Chenopodium quinoa willd) تحت تنش شوری
   ◂ نسیم امرایی

●  اثرهای تغذیه گیاه مادری و کم ابیاری بر ویژگی مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و بنیه بذر گیاه کینوا (Chenopodium quinoa willd)
   ◂ صبا داشاب

●  تاثیر روشهای ابیاری بر روی عملکرد و صفات مورفولوژیک هیبریدهای ذرت درسه سال متوالی
   ◂ حسین محمدی پاکدهی

●  بررسی تاثیر اسید هیومیک بر برخی صفات زراعی هیبرید¬های ذرت (Zea mays L)
   ◂ ابوالفضل شهریاری

●  بررسی تغییرات مرفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی پروانژ در واکنش به اسید سالسیلیک و اسید جاسمونات
   ◂ مرضیه عبا باف

●  پاسخ فیتوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی گیاه به لیمولیمو ( (( LLiippppiiaa cciittrriiooddoorraa HH..BB..&&KK. به القای محافظتمحافظ ت کنندهکنند ه های سرماهای زیستی تحت تنش سرما
   ◂ هانیه رفیعی

●  بررسی اثر امواج فراصوت بر ویژگی های جوانه¬زنی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
   ◂ محمدرضا موسوی

●  اثر بایو پرایمینگ بر ویژگی های زراعی، عملکرد دانه، اجزای عملکرد و جوانه زنی بذور گیاه برنج رقم عنبر بو (نجفی) تحت تنش خشکی (Oryza Sativa L.cv.Anbar boo (najafi) )
   ◂ سیدعلی لطیفینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید