دانشگاه شاهد

حسین امیرشکاری رزنو

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (6)   Download XML   Download TXT

●  اثرکاربرد اتفن و زمان برداشت بر عملکرد، ریزش و درصد روغن دانه کلزا
   ◂ سیدرضا سیدی، حسین امیرشکاری رزنو، حشمت امیدی، محمد ربیعی
   ✔ 1397/10/17  2019/01/07
    فیزیولوژی گیاهان زراعی


●  ارزیابی واکنش ژنوتیپهای زمستانة کلزا به تنش خشکی اخر فصل در شرایط کاربرد سولفات امونیوم
   ◂ • سلمان عظیمی سوران، حسین امیرشکاری رزنو، حسین امیرشکاری، جواد مظفری، فتوکیان، امیرحسین شیرانی راد
   ✔ 1397/09/12  2018/12/03
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق


●  بررسی اثر پرایمینگ و تاریخ کشت بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی دو توده زیره سبز
   ◂ حسین قانع، حسین امیر شکاری، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/11/18  2017/02/06
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق


●  The evaluation of time of corm lifting and foliar nutrition on some morphological and chemical yield of saffron
   ◂ Arsham Safi Poorian, Tayebeh Radjabian, Hossin Amir Shaekari Raznoo, Mohammad Hossein Fotokian
   ✔ 1390/01/05  2011/03/25
    Advances in Environmental Biology
PDF   

●   The evaluation of time of corm lifting and foliar nutrition on some morphological and chemical yield of saffron
   ◂ Arsham Safi Poorian, Tayebeh Radjabian, Hossin Amir Shaekari Raznoo, Hossein Fotokian
   ✔ 1389/10/11  2011/01/01
    Advances in Environmental Biology
PDF   

●  Effect of soil tillage canola(Brassica napus L) cultivars and planting date on canola yield and oil and some biological and physical properties of soil
   ◂ Heshmat Omidi, Hossin Amir Shaekari Raznoo, Hossein Torabi Golsefidi, Mohammadreza Miransari Mahabadi, Hassan Ali NaghdiBadi
   ✔ 1387/01/13  2008/04/01
    Archives of Agronomy and Soil Science


پایان نامه ها

●  اثر کشت بهاره (بدون انبار بنه ها بعداز برداشت) و تغذیه برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی
   ◂ محمد علیمحمدیان

●  بررسی کاهش میزان عملکرد برنج در اثر رشد علفهای هرز و یافتن مدل رقابتی انها
   ◂ سعید محمدرضایی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید