دانشگاه شاهد

حسن حبیبی

استاد یار - دکترای زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی- دارویی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق : 5276
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51215276
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (24)   Download XML   Download TXT

●  نقش کاربرد براسینواسترویید بر تحمل به تنش کم ابی سرخارگل
   ◂ حسن حبیبی، مطلب حسین پور، علی عبادی، اسماعیل نبی زاده، سدابه جهانبخش گده کهریز
   ✔ 1397/10/01  2018/12/22
    اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
PDF   

●  تاثیرات محتمل تغییر اقلیم بر مناطق مستعد کشت گندم دیم در استان کردستان
   ◂ حسن حبیبی، حمیدرضا امیری، مسعود حقیقت، حامد عینی نرگسه
   ✔ 1397/07/01  2018/09/23
    هواشناسی کشاورزی
PDF   

●  تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و انواع کود بر ویژگی های کمی و کیفی زیره سبز
   ◂ حسن حبیبی، قاسم حسین طلایی، احمد قنبری، محمدرضا اصغری پور، محسن موسوی نیک
   ✔ 1397/04/01  2018/06/22
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
PDF   

●  اثر تیوباسیلوس و پلیمر سوپرجاذب بر مقدار اسانس و برخی ویژگیهای مهم زراعی در اویشن باغی و اویشن دنایی
   ◂ پورامینی، حبیبی، فتوکیان، فلاح، عبادی
   ✔ 1396/07/24  2017/10/16
    علوم و فنون باغبانی ایران


●  اثر دور ابیاری با کاربرد محلول مویان بر برخی صفات مورفولو›یک و عملکردی ارقام نخود
   ◂ عطایی سماق، حبیبی، فتوکیان
   ✔ 1396/01/25  2017/04/14
    تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق


●  تاثیر محلول مویان بر شاخصهای جوانهزنی کتان روغنی و کاسنی تحت تنش شوری
   ◂ حسن حبیبی، حجت عطایی سماق
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    علوم و تحقیقات بذر ایران
PDF   

●  Allelopatic effects of some medicinal plant essential oils on plant seeds germination
   ◂ Hassan Habibi, Ali Shokouhian, Kayvan Agahi
   ✔ 1394/10/11  2016/01/01
    Journal of Bioscience and Biotechnology
PDF   

●  اثر مقدار بذر و کارایی باکتریهای تسهیل کننده جذب فسفر بر کیفیت بذر یونجه با استفاده از ازمون های جوانه زنی استاندارد و پیری تسریع شده
   ◂ حبیبی، عقیقی شاهوردی، نصیری شهرکی، چایچی
   ✔ 1393/12/08  2015/02/27
    پژوهش های بذر ایران


●  بررسی اثر اسکوربات و جیبرلین بر ??برخی صفات مورفولوژیکی و محتوای نسبی اب در شنبلیله (Trgonella foenum graecum L.) تحت سطوح مختلف شوری
   ◂ حسن حبیبی، soheil alizadeh، علیرضا پازکی
   ✔ 1392/08/10  2013/11/01
    International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research
PDF   

●  تاثیر تراکم بوته و زمان برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی ریشه چیکوری (Cichorium intybus L.)
   ◂ فرزین فروغی منش، فرزین فروغی منش، حسن حبیبی، محمد عبداللهیان نوقابی
   ✔ 1392/08/01  2013/10/23
    تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
PDF   مقالات کنفرانسی (41)   Download XML   Download TXT

●  تاثیرات هیومیک اسید بر وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی در دو گونه اویشن زراعی و وحشی در شرایط گلخانه
   ◂ قبادیها، حبیبی، فتوکیان
   ✔ 1395/07/29  2016/10/20
    دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
PDF   

●  مطالعه تاثیر تاریخ کشت بر برخی صفات مورفولوژیک و رنگدانه های فوتوسنتزی و وزن تر بذر )عملکرد تک بوته( توده های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L) در شرایط اقلیمی جنوب تهران
   ◂ نصیر ابددار، مجید امینی، حسن حبیبی، داریوش طالعی
   ✔ 1395/07/03  2016/09/24
    سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   

●  تاثیرات ازتوباکتر بر وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی در دو گونه اویشن زراعی و وحشی در شرایط گلخانه
   ◂ قبادیها، فتوکیان، حبیبی، پورامینی
   ✔ 1395/06/09  2016/08/30
    دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
PDF   

●  بررسی اثر تاریخ کشت بر عملکرد واجزای عملکرد توده های زیره سبز Cuminum cyminum L در شرایط اقلیمی جنوب تهران
   ◂ نصیر ابددار، مجید امینی، داریوش طالعی، حسن حبیبی
   ✔ 1394/06/20  2015/09/11
    دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   

●  نگرش اجمالی بر زیره سبز
   ◂ نصیر ابددار، مجید امینی دهقی، ابددار، حبیبی، طالعی
   ✔ 1393/09/01  2014/11/22
    اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   

●  اثر تیوباسیلوس و سوپرجاذب بر میزان ترکیبات ماده موثّره دو گونه اویشن
   ◂ حسن حبیبی، فتوکیان، پورامینی، فلاح
   ✔ 1393/02/31  2014/05/21
    همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
PDF   

●  اثر تیوباسیلوس و سوپرجاذب بر درصد اسانس اویشن باغی و دنایی
   ◂ حسن حبیبی، فتوکیان، پورامینی، فلاح
   ✔ 1393/02/31  2014/05/21
    همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
PDF   

●  تاثیر استفاده از تیوباسیلوس و سوپرجاذب اب بر بازدهی و عملکرد رشد دو گونه اویشن
   ◂ حسن حبیبی، فتوکیان، پورامینی، فلاح
   ✔ 1392/12/14  2014/03/05
    اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف اب
PDF   

●  تاثیر کود بیولویک تیوباسیلوس وسوپرجاذب بر عملکر کمی وکیفی اویشن باغی ودنایی
   ◂ فتوکیان، پورامینی، حبیبی، فلاح
   ✔ 1392/07/12  2013/10/04
    اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
PDF   

●  اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود دامی بر روی صفات فیزیولوژیکی بالنگو شیرازی
   ◂ حسن حبیبی، علاالدین کردناییج، Mohammad Etemad، حسن حبیبی، AR Pazoki، A Kordnaeej. S Habibi
   ✔ 1392/03/25  2013/06/15
    2nd National Congress on Medicinal Plants
PDF   کتاب ها

●  علف های هرز، علفکش ها و روش های کنترل/ اصول و روش ها
   ◂ علیرضا پازوکی ، حسن حبیبی، فرزاد پاک نژاد

پایان نامه ها

●  تاثیر روشهای ابیاری بر روی عملکرد و صفات مورفولوژیک هیبریدهای ذرت درسه سال متوالی
   ◂ حسین محمدی پاکدهی

●  پهنه بندی مناطق مستعد کشت گندم دیم تحت شرایط تغییر اقلیم در استان کردستان با استفاده از مولد اب و هوایی
   ◂ حمیدرضا امیری

●  اثر دور ابیاری با استفاده از محلول مویان بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ نخود
   ◂ حجت عطایی سماق

●  بررسی اثر ماده سورفکتانت در میزان مصرف اب ابیاری بر دو توده گیاه دارویی بالنگو
   ◂ سیداسماعیل ملک شادخت

●  تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی ازته و زیستی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گلپر وحشی در زیستگاه طبیعی
   ◂ فریبرز سعیدی

●  بررسی پاسخ دو گونه بومی (دنایی) و زراعی گیاه دارویی اویشن به برخی از کودهای زیستی
   ◂ فریبرز سعیدی

●  بررسی پاسخ دو گونه بومی و زراعی گیاه دارویی اویشن به برخی کودهای زیستی
   ◂ مهدی رضایی

●  بررسی اثر کود کلات اهن بر عملکرد و اجزا عملکرد کمی و کیفی ارقام جدید گندم در منطقه سردسیر کرمانشاه
   ◂ مازیار قاضی هرسینی

●  اثر مدیریت بقایای گیاهی و سیستم های خاک ورزی بر فعالیت میکرو ارگانیزم های خاک و عملکرد کمی وکیفی دانه سویا در منطقه گرگان
   ◂ سهراب سهرابی لطف ابادی

●  study the effect of foliare aplication on two variety of Iranian rice
   ◂ قاسم کردفیروزجایینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید