دانشگاه شاهد

محسن رودپیما

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (11)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تاثیر نورهای LED ابی، زرد و قرمز بر ماندگاری پس از برداشت فلفل دلمه ای
   ◂ سمیه خویطری زاده، ایت اله سعیدی زاده، محسن رودپیما، اورنگ خادمی
   ✔ 1398/03/23  2019/06/13
    اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
PDF   

●  بررسی نور LED سفید و نور UV-C بر کنترل رشد باکتری پکتوباکتریوم فلفل دلمه ای در محیط درون شیشه ای
   ◂ اورنگ خادمی، سمیه خویطری زاده، محسن رودپیما، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1398/03/23  2019/06/13
    اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
PDF   

●  تاثیر تیمار UV-C و اسید اسکوربیک بر جمعیت میکروبی و قهوه ای شدن پس از برداشت قارچ تکمه ای
   ◂ نرگس حسنی، اورنگ خادمی، محسن رودپیما، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1397/06/02  2018/08/24
    کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
PDF   

●  برهمکنش تیمار UV-C و اسید اسکوربیک بر کیفیت پس از برداشت قارچ خوراکی تکمه ای
   ◂ نرگس حسنی، اورنگ خادمی، ایت اله سعیدی زاده، محسن رودپیما
   ✔ 1397/06/02  2018/08/24
    کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
PDF   

●  امکان سنجی تعیین رطوبت خاک در عمق زراعی به روش کُند شدن نوترونها
   ◂ عبدالامیر بستانی، محسن رودپیما، حسین عباسعلیان
   ✔ 1397/03/30  2018/06/20
    چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار
PDF   

●  بررسی امکان بهبود هدایت هیدرولیکی و نسبت جذب سدیم خاک با استفاده از مواد الی سنتزی و طبیعی )مطالعه موردی: دشت عتابیه، خوزستان(
   ◂ هناحویزاوی، علیرضا جعفرنژادی، محسن رودپیما، ناصر دواتگر، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1396/06/06  2017/08/28
    پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  صرفه جویی مصرف اب در کشاورزی با فناوری واترباکس
   ◂ حسین عباسعلیان، محسن رودپیما، عبدالامیر بستانی، مسعود رحیمی
   ✔ 1395/07/01  2016/09/22
    چهارمین کنفرانس پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
PDF   

●  بررسی توزیع مکانی هدایت الکتریکی و کربنات کلسیم معادل خاک در منطقه بختیار دشت اصفهان
   ◂ نسرین سعادتی، محسن رودپیما
   ✔ 1393/12/20  2015/03/11
    دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  بررسی توزیع مکانی ذرات خاک و pH خاک در منطقه بختیار دشت اصفهان
   ◂ نسرین سعادتی، محسن رودپیما
   ✔ 1393/12/20  2015/03/11
    دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  بررسی رابطه هیدروکربن نفتی با کربن الی خاک در خاک های الوده به ترکیبات نفتی
   ◂ نسرین سعادتی، محسن رودپیما
   ✔ 1393/02/08  2014/04/28
    کنگره ملی خاک و محیط زیست
PDF   پایان نامه ها

●  بررسی تاثیر رنگ های مختلف نور LED و نور UVC بر ماندگاری پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای Capsicum annum
   ◂ سمیه خویطری زاده

●  برهمکنش تیمار UV-C و اسیداسکوربیک در افزایش عمر قفسه ای قارچ خوراکی تکمه ای
   ◂ نرگس حسنی

●  بررسی امکان بهبود ساختمان خاک با تیمارهای مواد الی ، سوپر جاذب و کود بیولوژیک ( مطالعه موردی منطقه دشت ازادگان، عتابیه)
   ◂ هنا حویزاوی

●  بررسی توزیع رطوبت خاک در سیستم درختکاری محصور با استفاده از رطوبت سنج نوترونی
   ◂ حسین عباسعلیان

●  بررسی تاثیر شکل پشته کاشت و مواد ابدوست بر محل تجمع شوری خاک
   ◂ شریف انوری نیا

●  ارزیابی کیفیت و سلامت فیزیکی خاک های شالیزاری ( مورد مطالعه: اراضی شالیزلرذی صومعه سرا)
   ◂ ریحانه شریعتی

●  بررسی پراکنش مکانی الودگی هیدروکربن های نفتی در منطقه بختیار دشت اصفهان
   ◂ نسرین سعادتی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید