دانشگاه شاهد

حبیب عباسی پور

استاد - دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی (اکولوژی و کنترل بیولوژیک)


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
شماره اتاق : 021-51212303
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-51212303
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (132)   Download XML   Download TXT

●  Selected demographic data of the bird cherry-oat aphid, Rhopalosiphum padi L. on the corn, Zea mays L. at different temperatures
   ◂ Anis Aboutalebian, Habib Abbasipour, Mostafa Haghani, Habiballah Norbakhsh, Amir Hossein Toorani
   ✔ 1398/10/30  2020/01/20
    Journal of Agricultural Science and Technology
PDF   

●  Integrated management of the striped rice stem borer, Chilo suppressalis Walker on the Hashemi Tarom rice under the farm conditions
   ◂ Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour, Behnam Amiri_Besheli, Saeid Heydari
   ✔ 1398/09/02  2019/11/23
    Archives of Phytopathology and Plant Protection
PDF   

●  FUMIGANT TOXICITY AND NYMPH PRODUCTION DETERRENCE EFFECT OF FIVE ESSENTIAL OILS ON ADULTS OF THE BLACK BEAN APHID, APHIS FABAE SCOP. (HEMIPTERA: APHIDIDAE)
   ◂ Fatemeh Jahan, Habib Abbasipour, Gholamhossein Hasanshahi
   ✔ 1398/07/19  2019/10/11
     Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
PDF   

●  Seasonal population fluctuations of white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona (Hemimptera: Diaspididae) and its parasitation in kiwi orchards of northern Iran
   ◂ Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour, Jabber Karimi, Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1398/06/07  2019/08/29
    Biologia


●  Population fluctuations of the pistachio twig borer, Kermania pistaciella Amsel, 1964 (Lep.: Oinophylidae) using delta pheromone trap
   ◂ Najmeh Fakhri, Habib Abbasipour
   ✔ 1398/06/03  2019/08/25
    Acta Agriculturae Slovenica
PDF   

●  Parasitoids of the white peach scale, Psedaulacaspis pentagona in the kiwifruit orchards of northern Iran
   ◂ Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour
   ✔ 1398/04/07  2019/06/28
    North-Western Journal of Zoology
PDF   

●  Phytochemical and Insecticidal Study of the Avishan-e-denaii (Thymus daenensis Celak.) Essential Oil against the Melon Aphid (Aphis gossypii Glover)
   ◂ Mehran Zamani, Habib Abbasipour, Samira Goudarzvande Chegini
   ✔ 1398/03/20  2019/06/10
    Journal of Essential Oil-Bearing Plants
PDF   

●  BIONOMICS AND LIFE HISTORY OF THE CITRUS LEAF ROLLER, ARCHIPS ROSANUS IN NATURAL AND LABORATORY CONDITIONS
   ◂ Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour
   ✔ 1398/01/15  2019/04/04
     Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
PDF   

●  بررسی میزان تغذیه کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri از تخم‌های بالشتک معمولی و شپشک اردالود مرکبات و طول دوره لاروی ان
   ◂ امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پورشوشتری، بهنام امیری
   ✔ 1397/12/18  2019/03/09
    کنترل بیولوژیک افات و بیماریهای گیاهی
PDF   

●  Biodiversity and population fluctuations of parasitoids of the white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) (Hemiptera: Diaspididae), in kiwifruit orchards in Northern Iran
   ◂ A.H. Toorani, H. Abbasipour, L. Dehghan-Dehnavi
   ✔ 1397/10/11  2019/01/01
    Hellenic Plant Protection Journal
PDF   مقالات کنفرانسی (221)   Download XML   Download TXT

●  Evaluation of the effect of different varieties of citrus on the egg laying of citrus leaf roller, Archips rosanus L. in the citrus orchards of northern Iran
   ◂ Amir Hossein Toorani, Anis Aboutalebian, Habib Abbasipour, Behnam Amiri
   ✔ 1398/05/26  2019/08/17
    سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
PDF   

●  بررسی میزان تغذیه کفشدوزک Chilocorus bipustulatus L. از تخمهای سپردار سفید کیویPseudaulacaspis pentagona و سپردار قهوه ای مرکبات Chrysomphalus dictyospermi در دماهای مختلف
   ◂ امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پورشوشتری، انیس ابوطالبیان، بهنام امیری
   ✔ 1398/05/15  2019/08/06
    نهمین همایش کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  مطالعه زنبورهای پارازیتوئید و بیواکولوژی پروانه زنبور مانند، Paranthrene diaphana (Lepidoptera: Sesiidae) روی بید مجنون در منطقه جنوب تهران
   ◂ مهرنوش مینایی مقدم، علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسی پورشوشتری
   ✔ 1398/04/19  2019/07/10
    نهمین همایش کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  اثر رژیم غذایی حاوی گرده گیاهان مختلف بر برخی فراسنجه های زیستی زنبور پارازیتویید در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسیپور شوشتری، محمد سعید حدیدی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  تاثیر برخی از کنه¬کش¬های جدید بر کنه‌‌ی شکارگر Allothrombium pulvinum Ewing (Acari: Trombidiidae) در باغ¬های مرکبات
   ◂ معصومه شایان مهر، حبیب عباسی پورشوشتری، امیرحسین طورانی، سوسن خان احمدی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  تاثیر برخی از ارقام مهم توت¬فرنگی بر پارامترهای زیستی کنه‌‌ی تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae Koch در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور، جلیل اسحاقی ثانی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  بررسی تغییرات جمعیت شب‌‌پره ساقه¬خوار اروپایی ذرت، Ostrinia nubilalis Hünber با استفاده تله فرمونی در مزارع برنج شهرستان ساری
   ◂ بهنام امیری بشلی، حبیب عباسی پور، سوسن خان احمدی، امیرحسین طورانی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  مقایسه کارایی برخی حشره¬کش¬ها روی پسیل معمولی، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer و برخی خصوصیات باغبانی درختان پسته در کاشان
   ◂ جابر کریمی، حبیب عباسی پور، غلامحسین روشنی نوش ابادی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  مقایسه اثر افت کش های میکروبی روی کرم ساقه خوار برنج، Chilo Supperessalis در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ انیس ابوطالبیان، امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پورشوشتری، سعید حیدری، بهنام امیری
   ✔ 1396/08/11  2017/11/02
    هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  مقایسه اثر افت کش های میکروبی روی کرم سبز برگ خوار برنج، Naranga aenescens در شرایط مزرعه ای
   ◂ انیس ابوطالبیان، امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پورشوشتری، سعید حیدری، بهنام امیری
   ✔ 1396/08/11  2017/11/02
    هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   کتاب ها

●  شناخت و کنترل افات مرکبات
   ◂ مسلم بسیج

●  معرفی گیاهان حاوی ترکیبات حشره کش

●  کنترل بیولوژیک افات
   ◂ حبیب عباسی پور

پایان نامه ها

●  مقایسه ی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی کیتین برخی افات انباری
   ◂ سهیلا طیبان

●  بررسی تیمارهای دمایی روی ترکیب شیمیایی لایه مومی لارو برخی افات انباری
   ◂ فاطمه قایدی

●  بررسی نوسانات جمعیت شب¬پره چوبخوار پسته، Kermania pistaciella Amsl (Lep.: Oinophylidae) با استفاده از تله فرمونی دلتا در باغات پسته کاشان و شناسایی پارازیتوییدهای ان
   ◂ نجمه فخری

●  مقایسه کارایی کایولین با برخی حشره¬کش¬ها روی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae) و برخی خصوصیات باغبانی پسته در کاشان
   ◂ غلامحسین روشنی نوش ابادی

●  تغذیه زنبور انگل‌واره Habrobraco hebetor Say (Hym: Braconidae) از گرده‌ی گیاهان مختلف بر میزان کارایی ان در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ محمدسعید حدیدی

●  شناسایی انگل واره¬های سن گندم، Eurygaster integriceps Puton (Hem.: Scutelleridae) و بررسی پتانسیل فعالیت ان¬ها روی مراحل زیستی افت در منطقه الشتر استان لرستان
   ◂ ستار احمدی جوانمرد

●  بررسی اثر مهارکنندگی عصاره ابی گیاه لوبیا، Phaseolus sp.روی انزیم الفاامیلاز شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hem.: Aphididae)
   ◂ زهرا سابقی خسروشاهی

●  بررسی اثر حشره¬کشی اسانس سه گیاه اویشن دنایی، پونه کوهی و نعناع فلفلی روی شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)
   ◂ مهران زمانی وردی

●   اثر غلظت های زیرکشنده سموم مالاتیون و فوزالن روی کارایی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae)
   ◂ امین اسدی

●  شناسایی مگس های گل (Diptera: Syrphidae) و تعیین گونه غالب انها در منطقه ماکو اذربایجان غربی
   ◂ شمسا محمدزاده ماکویینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید