دانشگاه شاهد

حبیب عباسی پور

استاد - دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی (اکولوژی و کنترل بیولوژیک)


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
شماره اتاق : 021-51212303
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-51212303
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (138)   Download XML   Download TXT

●   Inhibitory effect of aqueous bean extract, Phaseolus vulgaris (fabaceae), on ?-amylase of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae
   ◂ Zahra Sabeghi Khosroshahi, Habib Abbasipour, Alireza Rezazadeh
   ✔ 1399/05/08  2020/07/29
    Archives of Agronomy and Soil Science
PDF   

●  اثرات زیرکشنده حشره کش فلوپیرادیفورون روی فراسنجه های جدول زندگی شته خردل، Lipaphis erysimi (Kalt)
   ◂ حبیب عباسی پور، سعیده حسینی، علی نوروزی، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1399/03/26  2020/06/15
    تحقیقات افات گیاهی
PDF   

●  Attraction behavior of the Melon Weevil,Acythopeus curvirostris persicus, to conspecificinsects and host plants
   ◂ M. Afrakhteh, Habib Abbasipour, Kazem Mohammadpour, Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1399/03/20  2020/06/09
    International Journal of Vegetable Science
PDF   

●  مگس‌های پارازیتوئید سن گندم Eurygaster integriceps و میزان پارازیتیسم ان‌ها در مزارع غلات منطقه الشتر استان لرستان
   ◂ ستار احمدی جوانمرد، حبیب عباسی پور
   ✔ 1399/01/30  2020/04/18
    گیاه پزشکی کاربردی
PDF   

●  Pest density influences on tomato pigment contents: the South American tomato pinworm scenario
   ◂ Elahe Rostami, Hossein Madadi, Habib Abbasipour, Hossein Allahyari, Andrew G.S. Cuthbertson
   ✔ 1399/01/17  2020/04/05
    Entomologia Generalis
PDF   

●  داده های انتخابی دموگرافی شته ی یولاف، Rhopalosiphum padi L روی ذرت .L mays Zea در چند دمای ثابت ازمایشگاهی
   ◂ انیس ابوطالبیان، حبیب الله نوربخش، مصطفی حقانی، حبیب عباسی پور، امیرحسین طورانی
   ✔ 1398/10/29  2020/01/19
    Journal of Agricultural Science and Technology
PDF   

●  The effect of biorational insecticides on the citrus aphids and their predator, Coccinella septempunctata L.
   ◂ Behnam Amiri, Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour
   ✔ 1398/09/30  2019/12/21
    Acta Agriculturae Slovenica
PDF   

●  Integrated management of the striped rice stem borer, Chilo suppressalis Walker on the Hashemi Tarom rice under the farm conditions
   ◂ Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour, Behnam Amiri_Besheli, Saeid Heydari
   ✔ 1398/09/02  2019/11/23
    Archives of Phytopathology and Plant Protection
PDF   

●  FUMIGANT TOXICITY AND NYMPH PRODUCTION DETERRENCE EFFECT OF FIVE ESSENTIAL OILS ON ADULTS OF THE BLACK BEAN APHID, APHIS FABAE SCOP. (HEMIPTERA: APHIDIDAE)
   ◂ Fatemeh Jahan, Habib Abbasipour, Gholamhossein Hasanshahi
   ✔ 1398/07/19  2019/10/11
     Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
PDF   

●  Seasonal population fluctuations of white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona (Hemimptera: Diaspididae) and its parasitation in kiwi orchards of northern Iran
   ◂ Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour, Jabber Karimi, Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1398/06/07  2019/08/29
    Biologia (Poland)
مقالات کنفرانسی (221)   Download XML   Download TXT

●  Evaluation of the effect of different varieties of citrus on the egg laying of citrus leaf roller, Archips rosanus L. in the citrus orchards of northern Iran
   ◂ Amir Hossein Toorani, Anis Aboutalebian, Habib Abbasipour, Behnam Amiri
   ✔ 1398/05/26  2019/08/17
    سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
PDF   

●  بررسی میزان تغذیه کفشدوزک Chilocorus bipustulatus L. از تخمهای سپردار سفید کیویPseudaulacaspis pentagona و سپردار قهوه ای مرکبات Chrysomphalus dictyospermi در دماهای مختلف
   ◂ امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پورشوشتری، انیس ابوطالبیان، بهنام امیری
   ✔ 1398/05/15  2019/08/06
    نهمین همایش کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  مطالعه زنبورهای پارازیتوئید و بیواکولوژی پروانه زنبور مانند، Paranthrene diaphana (Lepidoptera: Sesiidae) روی بید مجنون در منطقه جنوب تهران
   ◂ مهرنوش مینایی مقدم، علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسی پورشوشتری
   ✔ 1398/04/19  2019/07/10
    نهمین همایش کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  اثر رژیم غذایی حاوی گرده گیاهان مختلف بر برخی فراسنجه های زیستی زنبور پارازیتویید در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسیپور شوشتری، محمد سعید حدیدی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  تاثیر برخی از کنه¬کش¬های جدید بر کنه‌‌ی شکارگر Allothrombium pulvinum Ewing (Acari: Trombidiidae) در باغ¬های مرکبات
   ◂ معصومه شایان مهر، حبیب عباسی پورشوشتری، امیرحسین طورانی، سوسن خان احمدی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  تاثیر برخی از ارقام مهم توت¬فرنگی بر پارامترهای زیستی کنه‌‌ی تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae Koch در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور، جلیل اسحاقی ثانی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  بررسی تغییرات جمعیت شب‌‌پره ساقه¬خوار اروپایی ذرت، Ostrinia nubilalis Hünber با استفاده تله فرمونی در مزارع برنج شهرستان ساری
   ◂ بهنام امیری بشلی، حبیب عباسی پور، سوسن خان احمدی، امیرحسین طورانی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  مقایسه کارایی برخی حشره¬کش¬ها روی پسیل معمولی، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer و برخی خصوصیات باغبانی درختان پسته در کاشان
   ◂ جابر کریمی، حبیب عباسی پور، غلامحسین روشنی نوش ابادی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  مقایسه اثر افت کش های میکروبی روی کرم ساقه خوار برنج، Chilo Supperessalis در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ انیس ابوطالبیان، امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پورشوشتری، سعید حیدری، بهنام امیری
   ✔ 1396/08/11  2017/11/02
    هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  مقایسه اثر افت کش های میکروبی روی کرم سبز برگ خوار برنج، Naranga aenescens در شرایط مزرعه ای
   ◂ انیس ابوطالبیان، امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پورشوشتری، سعید حیدری، بهنام امیری
   ✔ 1396/08/11  2017/11/02
    هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   کتاب ها

●  شناخت و کنترل افات مرکبات
   ◂ مسلم بسیج

●  معرفی گیاهان حاوی ترکیبات حشره کش

●  کنترل بیولوژیک افات
   ◂ حبیب عباسی پور

پایان نامه ها

●  مقایسه اثر کشندگی چهار حشره¬کش روی شته خردل، Lipaphis erysimi در شرایط مزرعه¬ای و بررسی اثر زیرکشندگی موثرترین ان¬ها بر فراسنجه¬های جدول زندگی شته خردل در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ سعیده حسینی

●  بررسی جدول زندگی دوجنسی کفشدوزک لکه هلالی،Clitostethus arcuatus روی سفیدبالک Bemisia tabaci در شرایط ازمایشگاه
   ◂ رضوانه مرادیان

●  تاثیر لوفنورون و اسپینوساد روی برخی ویژگیهای زیستی و بیوشیمیایی کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera (Hübner) (Lep.: Noctuidae)
   ◂ مهسا بلوکی

●  مقایسه ی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی کیتین برخی افات انباری
   ◂ سهیلا طیبان

●  بررسی تیمارهای دمایی روی ترکیب شیمیایی لایه مومی لارو برخی افات انباری
   ◂ فاطمه قایدی

●  بررسی نوسانات جمعیت شب¬پره چوبخوار پسته، Kermania pistaciella Amsl (Lep.: Oinophylidae) با استفاده از تله فرمونی دلتا در باغات پسته کاشان و شناسایی پارازیتوییدهای ان
   ◂ نجمه فخری

●  مقایسه کارایی کایولین با برخی حشره¬کش¬ها روی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae) و برخی خصوصیات باغبانی پسته در کاشان
   ◂ غلامحسین روشنی نوش ابادی

●  تغذیه زنبور انگل‌واره Habrobraco hebetor Say (Hym: Braconidae) از گرده‌ی گیاهان مختلف بر میزان کارایی ان در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ محمدسعید حدیدی

●  شناسایی انگل واره¬های سن گندم، Eurygaster integriceps Puton (Hem.: Scutelleridae) و بررسی پتانسیل فعالیت ان¬ها روی مراحل زیستی افت در منطقه الشتر استان لرستان
   ◂ ستار احمدی جوانمرد

●  بررسی اثر مهارکنندگی عصاره ابی گیاه لوبیا، Phaseolus sp.روی انزیم الفاامیلاز شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hem.: Aphididae)
   ◂ زهرا سابقی خسروشاهینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید