دانشگاه شاهد

علیرضا عسکریان زاده

دانشیار - دکتری حشره شناسی کشاورزی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212311
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (78)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی مقاومت ارقام مختلف لوبیا به کنه تارتن دو لکه ای در شرایط مزرعه
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، ایت اله سعیدی زاده، عادل غدیری، علی اصغر کاظمی
   ✔ 1399/12/02  2021/02/20
    پژوهش های حبوبات ایران
PDF   

●  مهار رگزایی و بهبود فعایت ضد رگزایی پاکلی تاکسول توسط سه فرمون های جنسی حشرات در غشا کوریونوالانتوئیس جنین جوجه
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، سید زینب پیمبرپور، مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1399/05/28  2020/08/18
    مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


●  اثرات زیرکشنده حشره کش فلوپیرادیفورون روی فراسنجه های جدول زندگی شته خردل، Lipaphis erysimi (Kalt)
   ◂ حبیب عباسی پور، سعیده حسینی، علی نوروزی، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1399/03/26  2020/06/15
    تحقیقات افات گیاهی
PDF   

●  Attraction behavior of the Melon Weevil,Acythopeus curvirostris persicus, to conspecificinsects and host plants
   ◂ M. Afrakhteh, Habib Abbasipour, Kazem Mohammadpour, Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1399/03/20  2020/06/09
    International Journal of Vegetable Science
PDF   

●  نقش گیاه کرچک، Ricinus communis Willd. در حفظ کفشدوزک کنه¬خوار، Stethorus gilvifrons Mulsant (Col., Coccinellidae) در کنترل بیولوژیکی کنه نیشکر
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، امیر چراغی
   ✔ 1398/11/30  2020/02/19
    تحقیقات افات گیاهی
PDF   

●  Seasonal population fluctuations of white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona (Hemimptera: Diaspididae) and its parasitation in kiwi orchards of northern Iran
   ◂ Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour, Jabber Karimi, Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1398/06/07  2019/08/29
    Biologia (Poland)


●  مقایسه الودگی و خسارت ژنوتیپ¬های مختلف پنبه نسبت به سفید¬بالک Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) در شرایط مزرعه در منطقه گرمسار
   ◂ زیبا حسن ابادی، علیرضا عسکریان زاده، علی نادری عارفی
   ✔ 1398/06/01  2019/08/23
    پژوهش های پنبه ایران
PDF   

●  شناسایی ترکیبات کایرمونی گل محمدی برای جلب شب پره زنبورمانند
   ◂ علی احمدی، علیرضا عسکریان زاده، سیدعبدالله هاشمی باباحیدری
   ✔ 1397/11/06  2019/01/26
    Journal of Agricultural Science and Technology


●  Biology, natural enemies and damage of the sugarcane whitefly (Neomaskellia andropogonis) (Homoptera: Aleyrodidae) in Iran
   ◂ Alireza Askarianzadeh, Mehrnoush Minaei Moghadam
   ✔ 1397/06/29  2018/09/20
    International Journal of Tropical Insect Science


●  Investigation of insecticidal properties of Hypericum perforatum L. extract on Plutella xylostella and Callosobruchus maculates (F.)
   ◂ Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1397/06/02  2018/08/24
    Journal of Essential Oil-Bearing Plants
مقالات کنفرانسی (145)   Download XML   Download TXT

●  اثر جمعیت نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل مگس میوه مدیترانه¬ای، Ceratitis capitata در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، علیرضا اکبری اشرفی، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1400/06/03  2021/08/25
    هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  اثر زمان در کنترل مگس میوه مدیترانه ای با استفاده از نماتدهای بیمارگر حشرات در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، علیرضا عسکریان زاده، علیرضا اکبری اشرفی
   ✔ 1400/04/31  2021/07/22
    ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
PDF   

●  بررسی کارایی گیاه کرچک به عنوان گیاه حامل کفشدوزک کنه¬خوار،Stethorus gilvifrons Mulsant (Col., Coccinellidae) در کنترل بیولوژیکی کنه نیشکر
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، امیر چراغی
   ✔ 1398/04/20  2019/07/11
    نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  مطالعه زنبورهای پارازیتوئید و بیواکولوژی پروانه زنبور مانند، Paranthrene diaphana (Lepidoptera: Sesiidae) روی بید مجنون در منطقه جنوب تهران
   ◂ مهرنوش مینایی مقدم، علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسی پورشوشتری
   ✔ 1398/04/19  2019/07/10
    نهمین همایش کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  بررسی زمان الودگی ارقام مختلف لوبیا به کنه تارتن دولکه¬ای (Tetranychus urticae Koch) در شرایط مزرعه
   ◂ علی اصغر کاظمی، علیرضا عسکریان زاده، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1397/11/21  2019/02/10
    اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
PDF   

●  دور کنندگی امواج فراصوت روی شب پره ارد Kuehnilla E. و پارازیتوئید ان
   ◂ فاطمه شکفته، علیرضا عسکریان زاده، علیرضا رضازاده، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    ششمین پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
PDF   

●  بررسی جلب شب¬پره زنبورمانند، Paranthrene diaphana به فنیل استالدهید، اسیداستیک و اسانس گل¬محمدی در شرایط ازمایشگاه
   ◂ سید عبدالله هاشمی، علیرضا عسکریان زاده، علی احمدی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  شناسایی ترکیبات فرار بید مجنون، Salix babylonica و بررسی عکس¬العمل شب¬پره زنبورمانند Paranthrene diaphana به برخی ترکیبات
   ◂ علی احمدی، سهراب ایمانی، علیرضا عسکریان زاده، مهرنوش مینایی مقدم
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  اثر رژیم غذایی حاوی گرده گیاهان مختلف بر برخی فراسنجه های زیستی زنبور پارازیتویید در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسیپور شوشتری، محمد سعید حدیدی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  تعیین مناسب ترین رنگ چراغ ال ای دی در تله نوری برای شکار انبوه حشرات بالغ ساقه خوار ذرت Sesamia cretica
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، علی احمدی
   ✔ 1397/01/25  2018/04/14
    دومین همایش ملی دانش و فن اوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
PDF   کتاب ها

●  فن اوری پرورش انبوه حشرات و کنه های مفید ایران
   ◂ علیرضا عسکریان زاده و رضا مهراذین

پایان نامه ها

●  کارایی برخی نماتود های انگل حشرات در کنترل شفیره مگس میوه مدیترانه ای در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ علیرضا اکبری اشرفی

●  تاثیر درختان کاج اطراف مزارع بر جمعیت سن گندم، Eurygaster integriceps در مزارع غلات شهر ری
   ◂ سیمین شاهسون طغان

●  مقایسه اثر کشندگی چهار حشره¬کش روی شته خردل، Lipaphis erysimi در شرایط مزرعه¬ای و بررسی اثر زیرکشندگی موثرترین ان¬ها بر فراسنجه¬های جدول زندگی شته خردل در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ سعیده حسینی

●  اثرتغذیه از چندنوع گرده بر ویژگی‌های زیستی برخی کنه‌های شکارگر خانواده فیتوزوئیده
   ◂ سجاد خادمی

●   اثر امواج فراصوت روی شب¬پره ارد، Ephestia kuehniella Zeller و زنبور انگل-واره ان
   ◂ فاطمه شکفته

●  ارزیابی روش های شیمیایی و زراعی در کنترل پسیل پسته در شهرستان زرند استان کرمان
   ◂ سیدمحمدرضا تهامی زرندی

●  ارزیابی ترکیب سه فرومون¬ حشراه ای بر تقویت اثر ضد رگزایی پاکلی تاکسول در مدل پرده کوریونوالانتوئیس تخم مرغ
   ◂ سید زینب پیمبرپور

●  بررسی میزان جلب شب¬پره زنبورمانند، Paranthrene diaphana Dalla Torre & Strand به اسانس گل¬محمدی و برخی ترکیبات شیمیایی در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ علی احمدی

●  تاثیر ماده همراه پی پرونیل بوتوکساید بر کارایی برخی حشره کش های متداول روی شب پره پشت الماسی در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ محمد رسولی

●  تغذیه زنبور انگل‌واره Habrobraco hebetor Say (Hym: Braconidae) از گرده‌ی گیاهان مختلف بر میزان کارایی ان در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ محمدسعید حدیدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید