دانشگاه شاهد

محمدحسین فتوکیان

دانشیار - دکتری اصلاح نبات-گرایش ژنتیک بیومتری


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212300
پیوندها :
 

دکتر محمدحسین فتوکیان

سلام. به صفحه شخصی اینجانب خوش امدید.

مقالات ژورنالی (97)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی ژنتیکی برخی از صفات فنولوژیک و ریخت شناسی در ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L) با استفاده از تجزیه لاین در تستر
   ◂ مهدیه ارشدی بیدگلی، حسن امیری اوغان، بهرام علیزاده، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1400/03/13  2021/06/03
    علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
PDF   

●  واکنش ریحان به تنش سرب، جوانه زنی، مورفوفیزیولوژس و فیتوشیمیایی
   ◂ محمدحسین فتوکیان، محسن پورسعید، مصطفی عبادی، علیرضا ایرانبخش
   ✔ 1400/02/04  2021/04/24
    Iranian Journal of Plant Physiology
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در لاین های پیشرفته سورگوم دو منظوره علوفه ای- دانه ای تحت رژیم کم ابیاری
   ◂ محمدحسین فتوکیان، مرتضی اشوری، عظیم خزایی
   ✔ 1399/09/30  2020/12/20
    تحقیقات غلات
PDF   

●  اصلاح شاخصهای رشدی و تولیدترکیبات فیتوشیمیایی در بادرنجبویه از طریق پلی پلوییدی
   ◂ محمدحسین فتوکیان، داریوش طالعی
   ✔ 1399/08/04  2020/10/25
    BioTechnologia
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی در لاین¬های M2 خرفه (Portulaca oleracea) حاصل از جهش¬زایی با دی متیل سولفات (DMS)
   ◂ ناهید فیضی کلاسی، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1399/06/02  2020/08/23
    پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
PDF   

●  تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ با محیط برای عملکرد دانه در کلزه با مدل امی
   ◂ کیوان اگاهی، جعفر احمدی، حسن امیری اوغان، محمدحسین فتوکیان، صدیقه فابریگ اورنگ
   ✔ 1398/12/24  2020/03/14
    Crop Breeding and Applied Biotechnology
PDF   

●  تاثیر تنش خشکی و کاربرد امونیوم سولفات در کیفیت روغن کلزا
   ◂ سلمان عظیمی سوران، محمدحسین فتوکیان، حسین امیرشکاری، امیرحسین شیرانی راد، جواد مظفری
   ✔ 1398/12/09  2020/02/28
    Agriculture and Natural Resources
PDF   

●  اثر تنش خشکی روی فعالیت انزیمی انتی اکسیدان و محتوای کلروفیل در ژنوتیپهای پیشرفته عدس (Lens culinaris Medik)
   ◂ عظیم احمدی، مجید امینی دهقی، محمدحسین فتوکیان، محمد صدقی، سیروس منصوری فر
   ✔ 1398/09/05  2019/11/26
    تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق


●  ساختار ژنتیکی و ارتباط بین نمونه های بادرنجبویه با استفاده از نشانگرهای ای اف ال پی
   ◂ زهرا دانایی پور، داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1398/09/03  2019/11/24
    Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
PDF   

●  ساحتار ژنتیکی و روابط بین ژنوتیپ های بادرنجبویه با استفاده از نشانگر AFLP
   ◂ زهرا دانایی پور، امیرمحمد ناجی، داریوش طالعی، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1398/08/12  2019/11/03
    Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
مقالات کنفرانسی (137)   Download XML   Download TXT

●  اثر عصاره ابی گیاهان بر تفریخ تخم نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط ازمایشگاه
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی
   ✔ 1400/06/25  2021/09/16
    یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  اثر پودر برگ چریش بر فعالیت کمی پراکسیداز ریشه گیاه گوجه فرنگی الوده به نماتد ریشه گرهی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی
   ✔ 1400/06/25  2021/09/16
    یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  اثر عصاره گیاهی بر جمعیت لارو سن دوم نماتد ریشه¬گرهی Meloidogyne javanica در شرایط ازمایشگاه
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی
   ✔ 1400/06/03  2021/08/25
    هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  اثر پودر برگ چریش بر فعالیت کمی پراکسیداز بخش ¬هوایی گیاه گوجه-فرنگی الوده به نماتد ریشه¬گرهی
   ◂ فهیمه نیاستی، ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1400/06/03  2021/08/25
    هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  اثر پودر برگ گیاهان بر فعالیت بیماریزایی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه
   ◂ محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1400/04/31  2021/07/22
    ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
PDF   

●  ارزیابی صفات مورفولوژیکی تحت تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای کینوا
   ◂ محمدحسین فتوکیان، جده اسفندیاری
   ✔ 1398/12/05  2020/02/24
    هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع و ارزیابی روابط بین صفات ریختشناسی ژنوتیپهای کینوا
   ◂ محمدحسین فتوکیان، جده اسفندیاری
   ✔ 1398/12/05  2020/02/24
    هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  تنوع ژنتیکی و روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های اسفرزه
   ◂ محمدحسین فتوکیان، مهدیه ارشدی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تاثیر دزهای مختلف اشعه گاما بر ویژگی های جوانه زنی گیاه دارویی بالنگوی شیرازی
   ◂ مریم نصر الهی پری، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای سیر با استفاده از صفات ریختشناسی )Allium sativum.(
   ◂ الهام باقرنژاد دیوکلایی، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   کتاب ها

●  مفاهیم امار و احتمالات
   ◂ حسن امیری اوغان-محمدحسین فتوکیان

●  مفاهیم امار کاربردی در کشاورزی با رویکرد استفاده از نرم افزار spss
   ◂ مصطفی خدادی-محمدحسین فتوکیان

پایان نامه ها

●  بررسی مقاومت به خشکی در مرحله¬ی جوانه¬زنی ژنوتیپ های امیدبخش
   ◂ نفیسه صادقی

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های باقلا با استفاده از صفات ریخت شناسی
   ◂ زهرا مالایی کناری

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ¬های سیر با استفاده از صفات ریخت¬¬شناسی
   ◂ الهام باقرنژاددیوکلائی

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های کینوا با استفاده از صفات ریخت شناسی
   ◂ جده اسفندیاری

●  تعیین دز مطلوب و بررسی اثرات ماده جهش‌زای دی متیل سولفات (DMS) در لاین‌های M2 خرفه
   ◂ ناهید فیضی کلاسی

●  بررسی پاسخ اکوفیزیولوژیکی لاین¬های امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) به کاربرد سولفات امونیوم تحت رژیم¬های رطوبتی مختلف
   ◂ سلمان عظیمی سوران

●  ارزیابی خصوصیات مورفو – فیزیولوژیکی و فنولوژیکی ژنوتیپ های پیشرفته عدس تحت شرایط دیم و کم ابیاری
   ◂ عظیم احمدی

●  تنوع ژنتیکی زیرواحدهای گلوتنین و گلیادین در برخی ژنوتیپ¬های گندم ایران
   ◂ عاطفه امینی نیسیانی

●  بررسی تحمل به علف هرز و ورس در لاین های جو در شرایط کم نهاده
   ◂ ریحانه صادقی

●  تنوع ژنتیکی در برخی صفات ریخت شناسی در ژنوتیپهای شنبلیله
   ◂ ماندانا اصلانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید