دانشگاه شاهد

یوسف فیلی زاده

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (9)   Download XML   Download TXT

●  اثر فرایند استخراج بر خاصیت اگار در جلبک قرمز گراسیلاریا جمع اوری شده از خلیج فارس
   ◂ یوسف فیلی زاده
   ✔ 1392/09/30  2013/12/21
    Phycologia
PDF   

●  پاسخ ذرت دانه ای BC666 به تامین عناصر غذایی از منابع الی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط اب و هوایی لرستان
   ◂ امیر قلاوند، یوسف فیلی زاده، سید کریم موسوی، عبدالرضا احمدی
   ✔ 1392/06/30  2013/09/21
    پژوهش های زراعی ایران
PDF   

●  تاثیر دو روش کنترلی سایه و قطع بر رشد علف های هرز ابزی سراتوفیلوم و میریوفیلوم
   ◂ یوسف فیلی زاده
   ✔ 1390/12/15  2012/03/05
     حفاظت گیاهان - علوم و صنایع کشاورزی سابق
PDF   

●  بررسی تاثیر روش کنترلی قطع کردن بر رشد علف های ابزی غوطه ور Chara Vulgaris و Najas felexilis در دریاچه پارک ازادگان تهران
   ◂ یوسف فیلی زاده
   ✔ 1390/06/15  2011/09/06
    زیست شناسی کاربردی=Journal of Applied Biology
PDF   

●  بهینه سازی استخراج اگار از جلبک Gracilaria corticata در خلیج فارس
   ◂ یوسف فیلی زاده، هومن رجبی اسلامی، علی ماشینچیان، پرویز ابرومند
   ✔ 1389/12/15  2011/03/06
    اقیانوس شناسی
PDF   

●  استفاده از کاه جو برای کنترل سیانوباکتریها در شرایط مزرعه
   ◂ محمدحسین فتوکیان، یوسف فیلی زاده، رجبی، سلطانی
   ✔ 1388/10/15  2010/01/05
    Journal of Fisheries and Aquatic Science


●  Broomrape control in sunflower with glyphosate
   ◂ فایزه سدیدی، یوسف فیلی زاده
   ✔ 1388/10/01  2009/12/22
    Iranian Journal of Weed Science


●  بررسی تغییرات ماهانه جلبک قرمز Gracilaria corticata در منطقه جزر و مدی بندر بستانه در استان هرمزگان، خلیج فارس
   ◂ یوسف فیلی زاده، فرناز رفیعی، محمدرضا فاطمی، غلامحسین وثوقی، عباس اسماعیلی ساری
   ✔ 1387/03/30  2008/06/19
    علوم و فنون دریایی


●  Effect of Crop Rotation and Tillage Depth on Weed Competition and Yield of Rice in the Paddy Field of Northern Iran
   ◂ علیرضا رضازاده، یوسف فیلی زاده، ذکراله یونسی
   ✔ 1386/01/31  2007/04/20
    Journal of Agricultural Science and Technology


مقالات کنفرانسی (18)   Download XML   Download TXT

●  بررسی شاخص های جوانه زنی شش رقم گندم (Triticum aestivum) در شرایط تنش خشکی
   ◂ یوسف فیلی زاده
   ✔ 1388/11/08  2010/01/28
    اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی


●  Anzali wetland hydrology monitoring to detect the effects land use and climate change
   ◂ یوسف فیلی زاده، الهه ابراهیمی - کامران عسگری
   ✔ 1388/10/07  2009/12/28
    The second International conference on Environmental and computer science


●  پیش بینی میزان بهینه مصرف اب در مزارع زراعی و کنترل تنش بر اساس دمای کانوپی و هدایت روزنه ای
   ◂ یوسف فیلی زاده، فاطمه گنجی ارجنگی - علیرضا مرشدی - رضا جباری
   ✔ 1388/09/04  2009/11/25
    همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی


●  Field assessment of two planting methods for agarophy Gracilaria verrucosa and agar preparation at souteastern, Iran
   ◂ یوسف فیلی زاده، گلاره گودرزی، الهه ابراهیمی
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  Study of morphological, physiological diversity in Nelumbo uncifera for isolation tolerable salinity stress genotype
   ◂ محمدحسین فتوکیان، یوسف فیلی زاده، طباطبایی، زلفی نژاد، ولی زادگان
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  The assay on linkage between SSR markers and loci for cooking quality traits in rice
   ◂ حسن حبیبی، محمدحسین فتوکیان، یوسف فیلی زاده، علیرضا قنبری، علاالدین کردنائیج، امیرمحمد ناجی، agahi
   ✔ 1388/06/19  2009/09/10
    Agricultural Biotechnology for Better Living and a Clean Environment


●  تعیین نقشه برای فشار ناشی از بالا امدن اب خزر و تغییر اقلیم در شمال ایران
   ◂ یوسف فیلی زاده، کامران زلفی نژاد - هومن رجبی
   ✔ 1388/04/15  2009/07/06
    Global Conference on Global Warming 2008


●  اثر شرایط مختلف خاک بر تولید زعفران در ایران
   ◂ یوسف فیلی زاده، گلاره گودرزی
   ✔ 1388/03/31  2009/06/21
    International conference on Plant Vascular Biology and Agriculture 2009


●  Study on the allelopathic effects of some medicinal plants on the weeds of corn (Zea mays L.)
   ◂ یوسف فیلی زاده، امیرمحمد ناجی، علیپور
   ✔ 1388/03/31  2009/06/21
    International conference on Plant Vascular Biology and Agriculture 2009


●  The Effects of Climate, Soil and Barnyard grass weed (Echinochloa crus-galli) on the Growth and Yield of Rice with Using GIS
   ◂ یوسف فیلی زاده، امیرمحمد ناجی، Gelare Godarzi;
   ✔ 1388/03/31  2009/06/21
    International conference on Plant Vascular Biology and Agriculture 2009
کتاب ها

●  گرم شدن زمین، انرژی سبز و تکنولوژی
   ◂ Yousef Filizadeh, Kamran Zolfinejad and Homan Rajabi Islami

پایان نامه ها

●  پهنه بندی و کنترل موثر علفهای هرز پارک گیاهان دارویی دانشگاه شاهد
   ◂ تقی حسینی

●  بررسی تاثیر گیاه ازولا (Azolla filiculoides Lam) بر رشد و بازدارندگی رشد گیاه برنج و علف های هرز برنج
   ◂ پارمیس نیک نفس

●  تاثیر علف کش رونستار، زمان استعمال انها و کلش جو در کنترل علفهای هرز مزارع برنج
   ◂ یاسمین حیدری

●  بررسی کاهش میزان عملکرد برنج در اثر رشد علفهای هرز و یافتن مدل رقابتی انها
   ◂ سعید محمدرضایی

●  مطالعه واکنش های اللوپاتیک برخی از گیاهان دارویی روی علف های هرز ذرت
   ◂ شیما علیپور

●  بررسی اثرات کودهای الی و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت رقم (666) به عنوان کشت دوم در شرایط اب و هوایی استان لرستان
   ◂ مژگان بیرانوندی

●  بررسی تاثیر تاریخ های مختل کاشت و مقادیر ممتفاوت کود نیتروژنه بر روی رشد و عملکرد دو گونه همیشه بهار
   ◂ رضا طباطبایی

●  تاثیر علف کش گلیفوزیت در کنترل شیمیایی علف هرز انگلی گل جالیز در مزرعه افتابگردان
   ◂ فایزه سدیدی

●  بررسی تاثیر اقلیم، خاک و علف هرز سوروف بر رشد و عملکرد برنج در شالیزارهای شرق گیلان با استفاده از GIS
   ◂ گلاره گودرزی

●  بررسی اثر اکولوژیکی علف های هرز و تعیین بهترین زمان کنترل انها در مزارع ذرت
   ◂ امید گودرزینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید