دانشگاه شاهد

یوسف فیلی زاده

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (19)   Download XML   Download TXT

●  Effect of light and nitrogen concentration on the growth and lipid content of marine diatom, Chaetoceros calcitrans
   ◂ Yousef Filizadeh, Mahsa Akbarnejad, Houman Rajabi Islami, Mehran Javaheri Baboli, Mehdi Shamsaie Mehrgan
   ✔ 1399/04/23  2020/07/13
    Iranian Journal of Fisheries Sciences
PDF   

●  اثرات کمبود نیتروژن و شدت نور بر روی ترکیب اسید چرب جلبک Chaetoceros calcitrans
   ◂ یوسف فیلی زاده، مهسا اکبرنژاد، هومن رجبی اسلامی، مهران جواهری بابلی، مهدی شمسایی مهرگان
   ✔ 1398/09/26  2019/12/17
    توسعه ابزی پروری
PDF   

●  Food preference and growth of grass carp, Ctenopharyngodon idella (Cuvier and Valenciennes, 1844) fed some aquatic and terrestrial plants
   ◂ Yousef Filizadeh, Kamran Zolfinejad, Hossein Khara
   ✔ 1396/05/17  2017/08/08
    Iranian Journal of Fisheries Sciences


●  Survival Increasing of Sturgeon Fries by Controlling Submerged Weeds
   ◂ Gelare Goodarzi, Abass Keshtehgar, Yousef Filizadeh
   ✔ 1396/05/17  2017/08/08
    Researcher
PDF   

●  The Effect of Some Environmental Factors on Biomass and Agar Content of Gracilaria corticata (Gracilariales, Rhod
   ◂ Mohammad Reza Fatemi1, Yousef Filizadeh, Farnaz Rafiee, Behnam Daghooghi, Gholam¬reza Argangi, Iraj Rajabi, Hossein Rameshi
   ✔ 1396/03/20  2017/06/10
    Journal of Phycological Research


●  Effect of extraction process on agar properties of Gracilaria corticata (Rhodophyta) collected from the Persian Gulf
   ◂ Mahdieh Karkhane Yousefi, Houman Rajabi Islami, Yousef Filizadeh
   ✔ 1392/09/30  2013/12/21
    Phycologia
PDF   

●  پاسخ ذرت دانه ای BC666 به تامین عناصر غذایی از منابع الی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط اب و هوایی لرستان
   ◂ امیر قلاوند، یوسف فیلی زاده، سید کریم موسوی، عبدالرضا احمدی
   ✔ 1392/06/30  2013/09/21
    پژوهش های زراعی ایران
PDF   

●  تاثیر دو روش کنترلی سایه و قطع بر رشد علف های هرز ابزی سراتوفیلوم و میریوفیلوم
   ◂ یوسف فیلی زاده
   ✔ 1390/12/15  2012/03/05
     حفاظت گیاهان - علوم و صنایع کشاورزی سابق
PDF   

●  بررسی تاثیر روش کنترلی قطع کردن بر رشد علف های ابزی غوطه ور Chara Vulgaris و Najas felexilis در دریاچه پارک ازادگان تهران
   ◂ یوسف فیلی زاده
   ✔ 1390/06/15  2011/09/06
    زیست شناسی کاربردی=Journal of Applied Biology
PDF   

●  بررسی ارجحیت غذایی و میزان رشد ماهی امور (Ctenopharyngodon idella Val.) تغذیه شده با 6 گیاه ابزی
   ◂ اکرم السادات حسینی، شعبانعلی نظامی، یوسف فیلی زاده
   ✔ 1390/06/15  2011/09/06
    تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
PDF   مقالات کنفرانسی (18)   Download XML   Download TXT

●  بررسی شاخص های جوانه زنی شش رقم گندم (Triticum aestivum) در شرایط تنش خشکی
   ◂ یوسف فیلی زاده
   ✔ 1388/11/08  2010/01/28
    اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی


●  Anzali wetland hydrology monitoring to detect the effects land use and climate change
   ◂ Yousef Filizadeh, ellaheh ebrahimi, Kamran Asgari
   ✔ 1388/10/07  2009/12/28
    The second International conference on Environmental and computer science


●  پیش بینی میزان بهینه مصرف اب در مزارع زراعی و کنترل تنش بر اساس دمای کانوپی و هدایت روزنه ای
   ◂ یوسف فیلی زاده، فاطمه گنجی ارجنگی، علیرضا مرشدی، رضا جباری
   ✔ 1388/09/04  2009/11/25
    همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی


●  Field assessment of two planting methods for agarophy Gracilaria verrucosa and agar preparation at souteastern, Iran
   ◂ Yousef Filizadeh, Golare Goodarzi, ellaheh ebrahimi
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  Study of morphological, physiological diversity in Nelumbo uncifera for isolation tolerable salinity stress genotype
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Yousef Filizadeh, Tabatabaei, Zolfinezhad, vali zadegan
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  The assay on linkage between SSR markers and loci for cooking quality traits in rice
   ◂ Hassan Habibi, Mohammad Hossein Fotokian, Yousef Filizadeh, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Agahi
   ✔ 1388/06/19  2009/09/10
    Agricultural Biotechnology for Better Living and a Clean Environment


●  Planning for the Impacts of the Caspian Sea Level Rise and Climate Change in the North of Iran
   ◂ Yousef Filizadeh, Kamran Zolfinejad, Homan Rajabi Islami
   ✔ 1388/04/15  2009/07/06
    Global Conference on Global Warming 2008


●  اثر شرایط مختلف خاک بر تولید زعفران در ایران
   ◂ Yousef Filizadeh، گلاره گودرزی
   ✔ 1388/03/31  2009/06/21
    International conference on Plant Vascular Biology and Agriculture 2009


●  Study on the allelopathic effects of some medicinal plants on the weeds of corn (Zea mays L.)
   ◂ Yousef Filizadeh, Amirmohammad Naji, Alipoor
   ✔ 1388/03/31  2009/06/21
    International conference on Plant Vascular Biology and Agriculture 2009


●  The Effects of Climate, Soil and Barnyard grass weed (Echinochloa crus-galli) on the Growth and Yield of Rice with Using GIS
   ◂ Yousef Filizadeh, Amirmohammad Naji, Gelare Godarzi
   ✔ 1388/03/31  2009/06/21
    International conference on Plant Vascular Biology and Agriculture 2009
کتاب ها

●  گرم شدن زمین، انرژی سبز و تکنولوژی
   ◂ Yousef Filizadeh, Kamran Zolfinejad and Homan Rajabi Islami

پایان نامه ها

●  پهنه بندی و کنترل موثر علفهای هرز پارک گیاهان دارویی دانشگاه شاهد
   ◂ تقی حسینی

●  بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت و مقادیر متفاوت کود نیتروژنه بر روی رشت و عملکرد دو گونه همیشه بهار
   ◂ رضا طباطبایی

●  بررسی تاثیر گیاه ازولا (Azolla filiculoides Lam) بر رشد و بازدارندگی رشد گیاه برنج و علف های هرز برنج
   ◂ پارمیس نیک نفس

●  تاثیر علف کش رونستار، زمان استعمال انها و کلش جو در کنترل علفهای هرز مزارع برنج
   ◂ یاسمین حیدری

●  بررسی کاهش میزان عملکرد برنج در اثر رشد علفهای هرز و یافتن مدل رقابتی انها
   ◂ سعید محمدرضایی

●  مطالعه واکنش های اللوپاتیک برخی از گیاهان دارویی روی علف های هرز ذرت
   ◂ شیما علیپور

●  بررسی اثرات کودهای الی و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت رقم (666) به عنوان کشت دوم در شرایط اب و هوایی استان لرستان
   ◂ مژگان بیرانوندی

●  تاثیر علف کش گلیفوزیت در کنترل شیمیایی علف هرز انگلی گل جالیز در مزرعه افتابگردان
   ◂ فایزه سدیدی

●  بررسی تاثیر اقلیم، خاک و علف هرز سوروف بر رشد و عملکرد برنج در شالیزارهای شرق گیلان با استفاده از GIS
   ◂ گلاره گودرزی

●  بررسی اثر اکولوژیکی علف های هرز و تعیین بهترین زمان کنترل انها در مزارع ذرت
   ◂ امید گودرزینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید