دانشگاه شاهد

جابر کریمی

استاد یار - دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی ( کنترل افات)


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (42)   Download XML   Download TXT

●   Evaluation of effect of biorational insecticides onhorticultural indices of the pistachio trees infestedwith the pistachio psylla,Agonoscena pistaciae
   ◂ Gholamhossein Roshani , Habib Abbasipour, Jabber Karimi
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    Archives of Phytopathology and Plant Protection
PDF   

●  Laboratory assay of entomopathogenic nematodes against the elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteola Müller (Col.: Chrysomelidae)
   ◂ Habib Abbasipour, Jabber Karimi, Naeimeh Zeinolabedin Fard, Ayatollah Saeedizadeh
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    Journal of Forest Science
PDF   

●  Seasonal population fluctuations of white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona (Hemimptera: Diaspididae) and its parasitation in kiwi orchards of northern Iran
   ◂ Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour, Jabber Karimi, Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1398/06/07  2019/08/29
    Biologia (Poland)


●  The effect of sublethal concentrations of malathion on some biological parameters of the ectoparasitoid wasp, Habrobracon hebetor (Say, 1836)
   ◂ Amin Asadi, Jaber Karimi, Habib Abbasipour
   ✔ 1397/08/19  2018/11/10
    Acta Agriculturae Slovenica
PDF   

●  Toxicity of Shirazi thyme, Zataria multiflora essential oil to the tomato leaf miner, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)
   ◂ Samira Goudarzvande Chegini, Habib Abbasipour, Jaber Karimi, Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1397/05/05  2018/07/27
    International Journal of Tropical Insect Science
PDF   

●  سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum carvi) روی شب پره مینوز برگ گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)
   ◂ سمیرا گودرزوند چگینی، حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1396/04/01  2017/06/22
     حفاظت گیاهان - علوم و صنایع کشاورزی سابق


●  Spatial summer–autumn distribution of the diamondback moth, Plutella xylostella (L.) and its parasitoids in cauliflower fields
   ◂ Gholamhossein Hasanshahi, Habib Abbasipour, Alireza Askarianzadeh, Jaber Karimi, Fatemeh Jahan
   ✔ 1395/10/28  2017/01/17
    Zoology and Ecology


●  SSR ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای ایرانی و غیر ایرانی جو با استفاده از نشانگرهای
   ◂ لاهوت، زین العابدینی، کریمی، شهبازی، صادق زاده
   ✔ 1395/07/26  2016/10/17
    زیست فناوری گیاهان زراعی


●  Fumigant Toxicity and Nymph Production Deterrence Effect of Three Essential Oils Against Two Aphid Species in the Laboratory Condition
   ◂ Gholamhossein Hasanshahi, Habib Abbasipour, Fatemeh Jahan, Alireza Askarianzadeh, Jaber Karimi, Fahimeh Rastegar
   ✔ 1395/03/05  2016/05/25
    Journal of Essential Oil-Bearing Plants


●  اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی انیسون و مرزه بختیاری بر کنه تارتن دولکه ای
   ◂ جابر کریمی، محمدحسین پورشب، جابر کریمی، حبیب عباسی پورشوشتری، علی احدیت
   ✔ 1394/10/01  2015/12/22
     تحقیقات حشره شناسی=Iranain Journal of Entomological Research
مقالات کنفرانسی (64)   Download XML   Download TXT

●  مسیرهای سیگنالینگ NF-KB در Helicoverpa armigera شنا سایی ژن های در گیر و پاسخ ان ها به الودگی باکتریایی
   ◂ جابر کریمی، اکرم رجبلو، محمد مهرابادی، حامد رحیم پور
   ✔ 1397/06/08  2018/08/30
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  مقایسه کارایی برخی حشره¬کش¬ها روی پسیل معمولی، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer و برخی خصوصیات باغبانی درختان پسته در کاشان
   ◂ جابر کریمی، حبیب عباسی پور، غلامحسین روشنی نوش ابادی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  Parasitoids wasps of white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona in Kiwi orchards of east of Mazandaran
   ◂ Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour, Jaber Karimi, Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1396/06/11  2017/09/02
    2nd Iranian International Congress of Entomology
PDF   

●  کنترل پورههای ملخ مراکشی، Dociostaurus maroccanus با استفاده از نوارهای چسبنده در مناطق طارم زنجان
   ◂ سعید حیدری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی
   ✔ 1395/12/19  2017/03/09
    دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
PDF   

●  بررسی کارایی هفت نوع حشره کش در فرمولاسیون طعمه مسموم جهت کنترل حشرات بالغ ملخ مراکشی در شرایط ازمایشگاه
   ◂ سعید حیدری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، ارش محمدی
   ✔ 1395/12/19  2017/03/09
    دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
PDF   

●  بررسی استفاده سموم تدخینی در کنترل سفیدبالک گلخانه در گلخانه
   ◂ اسماعیل ایمانی، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، امیرحسین طورانی
   ✔ 1395/12/19  2017/03/09
    دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
PDF   

●  بررسی استفاده از سموم تدخینی در کنترل کنه تارتن دو لکه ای
   ◂ اسماعیل ایمانی، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، امیر حسین طورانی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1395/12/19  2017/03/09
    دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
PDF   

●  مقایسه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل حشره بالغ سوسک برگ¬خوار نارون، Xanthogaleruca luteola Muller (Col.: Chrysomelidae) در شرایط ازمایشگاه
   ◂ نعیمه زین العابدین فرد، حبیب عباسی پورشوشتری، ایت اله سعیدی زاده، جابر کریمی
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  مقایسه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل لارو سوسک برگ¬خوار نارون، Xanthogaleruca luteola Muller (Col.: Chrysomelidae) در شرایط ازمایشگاه
   ◂ نعیمه زین العابدین فرد، حبیب عباسی پورشوشتری، ایت اله سعیدی زاده، جابر کریمی
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  سمیت تنفسی اسانس گیاهی اویشن شیرازی روی شب پره مینوز گوجه فرنگی
   ◂ سمیرا گودرزوند، Habib Abbasipour، Jabber Karimi، Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1395/06/06  2016/08/27
    بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   کتاب ها

●  حفاظت گیاهان
   ◂ جابر کریمی مرتضی الهیاری علیرضا بندانی

●  New Perspective in Plant Protection

پایان نامه ها

●  اثر امولسیون اسانس اویشن شیرازی (Thymus multiflora Boiss) و پونه کوهی (Mentha longifolia L)
   ◂ اعظم رمضانی طالبی

●  تاثیر لوفنورون و اسپینوساد روی برخی ویژگیهای زیستی و بیوشیمیایی کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera (Hübner) (Lep.: Noctuidae)
   ◂ مهسا بلوکی

●  بیان وسرکوب برخی از ژن های کلیدی در کرم غوزه پنبه (helicover­­pa armigera)
   ◂ اکرم رجبلو

●  مقایسه ی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی کیتین برخی افات انباری
   ◂ سهیلا طیبان

●  بررسی تیمارهای دمایی روی ترکیب شیمیایی لایه مومی لارو برخی افات انباری
   ◂ فاطمه قایدی

●  ارزیابی روش های شیمیایی و زراعی در کنترل پسیل پسته در شهرستان زرند استان کرمان
   ◂ سیدمحمدرضا تهامی زرندی

●  اثر فرمولاسیون پلیمر های زیست تخریب پذیر حاوی اسانس گیاه باریجه روی دو افت انباری شپشه ارد و شپشه دندانه دار برنج
   ◂ نسرین صبری

●  اثر امواج فرا صوت و کلرید کلسیم بر رشد و تولید متابولیت های ثانویه در کشت سلولی گیاه سیاه دانه
   ◂ زهره پناهنده

●  تاثیر ماده همراه پی پرونیل بوتوکساید بر کارایی برخی حشره کش های متداول روی شب پره پشت الماسی در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ محمد رسولی

●  مقایسه کارایی کایولین با برخی حشره¬کش¬ها روی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae) و برخی خصوصیات باغبانی پسته در کاشان
   ◂ غلامحسین روشنی نوش ابادینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید