دانشگاه شاهد

جابر کریمی

استاد یار - دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی ( کنترل افات)


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (39)   Download XML   Download TXT

●  The effect of sublethal concentrations of malathion on some biological parameters of the ectoparasitoid wasp, Habrobracon hebetor (Say, 1836)
   ◂ حبیب عباسی پور، جابر کریمی، امین اسدی
   ✔ 1397/08/19  2018/11/10
    Acta Agriculturae Slovenica
PDF   

●  Toxicity of Shirazi thyme, Zataria multiflora essential oil to the tomato leaf miner, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)
   ◂ Samira Goudarzvande Chegini, Habib Abbasipour, Jaber Karimi and Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1397/05/05  2018/07/27
    International Journal of Tropical Insect Science
PDF   

●  سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum carvi) روی شب پره مینوز برگ گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)
   ◂ سمیرا گودرزوند چگینی، حبیب عباسی پور، جابر کریمی، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1396/04/01  2017/06/22
     حفاظت گیاهان - علوم و صنایع کشاورزی سابق


●  Spatial summer–autumn distribution of the diamondback moth, Plutella xylostella (L.) and its parasitoids in cauliflower fields
   ◂ Gholamhosein Hasanshahi, Habib Abbasipour, Alireza Askarianzadeh, Jaber Karimi & Fatemeh Jahan
   ✔ 1395/10/28  2017/01/17
    Zoology and Ecology


●  SSR ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای ایرانی و غیر ایرانی جو با استفاده از نشانگرهای
   ◂ لاهوت ، زین العابدینی ، کریمی ، شهبازی ، صادق زاده
   ✔ 1395/07/26  2016/10/17
    زیست فناوری گیاهان زراعی


●  Fumigant Toxicity and Nymph Production Deterrence Effect of Three Essential Oils Against Two Aphid Species in the Laboratory Condition
   ◂ غلامحسین حسن شاهی، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، Gholamhosein Hasanshahi *، Habib Abbasipour، Fatemeh Jahan، Alireza Askarianzadeh، Jaber Karimi، Fahimeh Rastegar
   ✔ 1395/03/05  2016/05/25
    Journal of Essential Oil-Bearing Plants


●  اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی انیسون و مرزه بختیاری بر کنه تارتن دولکه ای
   ◂ حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، محمدحسین پورشب، جابر کریمی، حبیب عباسی پور و علی احدیت
   ✔ 1394/10/01  2015/12/22
     تحقیقات حشره شناسی=Iranain Journal of Entomological Research


●  مطالعه الگوی بیان ژن در گیاه الوده به باکتری عامل بیماری میوه سبز مرکبات
   ◂ پیمان طاهری، جابر کریمی، امیر محمد ناجی
   ✔ 1394/06/12  2015/09/03
    افات و بیماری های گیاهی=Journal of Applied Entomology & Phytpathology


●  اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی
   ◂ علی ابوالحسنی ، جابر کریمی، علی ابوالحسنی، جابر کریمی، غلامحسین حسن شاهی ، عزیز شیخی گرجان و علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1393/10/30  2015/01/20
     تحقیقات حشره شناسی=Iranain Journal of Entomological Research
PDF   

●  بررسی نوسانات فصلی درصد پارازیتیسم پارازیتوییدهای شب‌پره‌‌ی پشت الماسی، Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)در مزارع کلم گل جنوب تهران
   ◂ حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، غلامحسین حسن شاهی، علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسی پور و جابر کریمی
   ✔ 1393/10/01  2014/12/22
    مهار زیستی در گیاهپزشکی
PDF   مقالات کنفرانسی (64)   Download XML   Download TXT

●  مسیرهای سیگنالینگ NF-KB در Helicoverpa armigera شنا سایی ژن های در گیر و پاسخ ان ها به الودگی باکتریایی
   ◂ جابر کریمی، اکرم رجبلو، محمد مهرابادی، حامد رحیم پور
   ✔ 1397/06/08  2018/08/30
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  مقایسه کارایی برخی حشره¬کش¬ها روی پسیل معمولی، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer و برخی خصوصیات باغبانی درختان پسته در کاشان
   ◂ جابر کریمی، حبیب عباسی پور ، غلامحسین روشنی نوش ابادی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  Parasitoids wasps of white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona in Kiwi orchards of east of Mazandaran
   ◂ Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour, Jaber Karimi and Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1396/06/11  2017/09/02
    2nd Iranian International Congress of Entomology
PDF   

●  کنترل پورههای ملخ مراکشی، Dociostaurus maroccanus با استفاده از نوارهای چسبنده در مناطق طارم زنجان
   ◂ سعید حیدری، علیرضا عسکریان زاده و جابر کریمی
   ✔ 1395/12/19  2017/03/09
    دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
PDF   

●  بررسی کارایی هفت نوع حشره کش در فرمولاسیون طعمه مسموم جهت کنترل حشرات بالغ ملخ مراکشی در شرایط ازمایشگاه
   ◂ سعید حیدری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی و ارش محمدی
   ✔ 1395/12/19  2017/03/09
    دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
PDF   

●  بررسی استفاده سموم تدخینی در کنترل سفیدبالک گلخانه در گلخانه
   ◂ اسماعیل ایمانی، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، امیر حسین طورانی
   ✔ 1395/12/19  2017/03/09
    دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
PDF   

●  بررسی استفاده از سموم تدخینی در کنترل کنه تارتن دو لکه ای
   ◂ اسماعیل ایمانی، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، امیر حسین طورانی و علیرضا رضازاده
   ✔ 1395/12/19  2017/03/09
    دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
PDF   

●  مقایسه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل حشره بالغ سوسک برگ¬خوار نارون، Xanthogaleruca luteola Muller (Col.: Chrysomelidae) در شرایط ازمایشگاه
   ◂ نعیمه زین العابدین فرد، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده و جابر کریمی
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  مقایسه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل لارو سوسک برگ¬خوار نارون، Xanthogaleruca luteola Muller (Col.: Chrysomelidae) در شرایط ازمایشگاه
   ◂ نعیمه زین العابدین فرد، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده و جابر کریمی
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  سمیت تنفسی اسانس گیاهی اویشن شیرازی روی شب پره مینوز گوجه فرنگی
   ◂ سمیرا گودرزوند، حبیب عباسی پور، جابر کریمی و علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1395/06/06  2016/08/27
    بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   کتاب ها

●  حفاظت گیاهان
   ◂ جابر کریمی مرتضی الهیاری علیرضا بندانی

●  New Perspective in Plant Protection

پایان نامه ها

●  بیان وسرکوب برخی از ژن های کلیدی در کرم غوزه پنبه (helicover­­pa armigera)
   ◂ اکرم رجبلو

●  مقایسه ی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی کیتین برخی افات انباری
   ◂ سهیلا طیبان

●  بررسی تیمارهای دمایی روی ترکیب شیمیایی لایه مومی لارو برخی افات انباری
   ◂ فاطمه قایدی

●  ارزیابی روش های شیمیایی و زراعی در کنترل پسیل پسته در شهرستان زرند استان کرمان
   ◂ سیدمحمدرضا تهامی زرندی

●  اثر فرمولاسیون پلیمر های زیست تخریب پذیر حاوی اسانس گیاه باریجه روی دو افت انباری شپشه ارد و شپشه دندانه دار برنج
   ◂ نسرین صبری

●  اثر امواج فرا صوت و کلرید کلسیم بر رشد و تولید متابولیت های ثانویه در کشت سلولی گیاه سیاه دانه
   ◂ زهره پناهنده

●  تاثیر ماده همراه پی پرونیل بوتوکساید بر کارایی برخی حشره کش های متداول روی شب پره پشت الماسی در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ محمد رسولی

●  مقایسه کارایی کایولین با برخی حشره¬کش¬ها روی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae) و برخی خصوصیات باغبانی پسته در کاشان
   ◂ غلامحسین روشنی نوش ابادی

●  بررسی اثر مهارکنندگی عصاره ابی گیاه لوبیا، Phaseolus sp.روی انزیم الفاامیلاز شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hem.: Aphididae)
   ◂ زهرا سابقی خسروشاهی

●   اثر غلظت های زیرکشنده سموم مالاتیون و فوزالن روی کارایی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae)
   ◂ امین اسدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید