دانشگاه شاهد

محمدرضا میرانصاری مهابادی

استاد


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : خاک شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (33)   Download XML   Download TXT

●  بررسی رفتار پتاسیم در خاکهای زیر کشت نیشکر استان خوزستان
   ◂ محمدرضا میرانصاری مهابادی، عبدالامیر بستانی، غلامرضا ثواقبی
   ✔ 1390/05/05  2011/07/27
    Communications in Soil Science and Plant Analysis
PDF   

●  افزایش رشد گندم در شرایط تنش خشکی توسط باکتری ازوسپیریلوم
   ◂ محمدرضا میرانصاری مهابادی، Arzanesh، M.H.، Alikhani، H.A.، Khavazi، K.، Rahimian، H.A
   ✔ 1389/11/12  2011/02/01
    World Journal of Microbiology and Biotechnology
PDF   

●  Development of a soil N test for fertilizer requirements for wheat
   ◂ محمدرضا میرانصاری مهابادی، Mackenzie، A.F.
   ✔ 1389/11/12  2011/02/01
    Journal of Plant Nutrition
PDF   

●  Pseudomonas bacteria and phosphorous fertilization, affecting wheat (Triticum aestivum L.) yield and P uptake under greenhouse and field conditions
   ◂ محمدرضا میرانصاری مهابادی، Zabihi، H.R.، Savaghebi، G.R.، Khavazi، K.، Ganjali، A.،
   ✔ 1389/11/10  2011/01/30
    Acta Physiologiae Plantarum
PDF   

●  Interactions between arbuscular mycorrhizal fungi and soil bacteria
   ◂ محمدرضا میرانصاری مهابادی
   ✔ 1389/11/10  2011/01/30
    Applied Microbiology and Biotechnology
PDF   

●  Development of a soil N-test for fertilizer requirements for corn (Zea mays L.) production in Quebec
   ◂ محمدرضا میرانصاری مهابادی، Mackenzie، A.F
   ✔ 1389/11/10  2011/01/30
    Communications in Soil Science and Plant Analysis
PDF   

●  Arbuscular mycorrhizal fungi and nitrogen uptake
   ◂ محمدرضا میرانصاری مهابادی
   ✔ 1389/11/10  2011/01/30
    Archives of Microbiology
PDF   

●  Genetic diversity of wheat (Triticum aestivum L.) genotypes based on cluster and principal component analyses for breeding strategies
   ◂ محمدحسین فتوکیان، محمدرضا میرانصاری مهابادی، خدادادی
   ✔ 1389/11/10  2011/01/30
    Australian Journal of Crop Science


●  Yield and yield components of hybrid corn (Zea mays L.) as affected by mycorrhizal symbiosis and zinc sulfate under drought stress
   ◂ محمدرضا میرانصاری مهابادی، Sajedi، N.A.، Ardakani، M.R.، Rejali، F.، Mohabbati، F
   ✔ 1389/09/10  2010/12/01
    Physiology and Molecular Biology of Plants
PDF   

●  Enhancing phosphorous availability to canola (Brassica napus L.) using P solubilizing and sulfur oxidizing bacteria
   ◂ محمدرضا میرانصاری مهابادی، Salimpour، S.، Khavazi K.، Nadian، H.، Besharati، H.، Miransari، M
   ✔ 1389/04/10  2010/07/01
    Australian Journal of Crop Science
PDF   کتاب ها

●  میکروبهای خاک و سلامت اکوسیستم

●  قارچهای میکوریز اربسکولار و راندمان اکوسیستم

●  اثرات شخم زمین بر خصوصیات میکروبهای خاک
   ◂ دکتر محمدرضا میرانصاری مهابادی

●  خاکشناسی پایه
   ◂ دکتر محمدرضا میرانصاری مهابادی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید