دانشگاه شاهد

حاجیه برنا

دانشیار - برد تخصصی اطفال


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : اطفال
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (14)   Download XML   Download TXT

●   تصمیمات پزشکان و پرستاران در مورد مراقبت‌های پایان حیات در نوزادان بسیار بدحال در بخش مراقبت ویژه نوزادان
   ◂ Zahra Rafiee، Maryam Rabiee، Shiva Rafati، Nahid Rejeh، Hajieh Borna، Mojtaba Vaismoradi
   ✔ 1399/03/14  2020/06/03
    Clinical Ethics


●  تاثیر گوش دادن به قران بر سطح کورتیزول بندناف در سزارین به روش بیهوشی اسپاینال: کارازمایی بالینی
   ◂ شیوا رفعتی، Hajieh Borna، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی، سید محمد باقر اخوی راد، زهرا عبداله پور
   ✔ 1395/02/11  2016/04/30
    مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Tehran University Medical Journal


●  فراوانی یافته های بالینی و ازمایشگاهی هیپرناترمی و عوامل موثر بر شدت ان در نوزادان ترم
   ◂ فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی، شیوا رفعتی، Hajieh Borna، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی
   ✔ 1393/08/20  2014/11/11
    مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Tehran University Medical Journal


●  بررسی اکوکاردیوگرافیک در نوزادان مشکوک به بیماری مادرزادی قلب در بخش مراقبتویژه نوزادان
   ◂ Hajieh Borna، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی، شیوا رفعتی، معصومه بزاز ومحمد مرادی
   ✔ 1393/05/18  2014/08/09
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  incidence of and rick factor for brith traum in iran
   ◂ Seyed Akhavirad, Sakine Moaiedmohseni, Sedigheh Borna
   ✔ 1389/04/10  2010/07/01
    Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology


●  بررسی فراوانی هیپوتیروییدی در نوزادان با هیپربیلی روبینمی غیر مستقیم
   ◂ مریم صفابخش، محمدباقر اخوی راد، شیوار رفعتی، Hajieh Borna، فرید زایری، مریم صفابخش
   ✔ 1386/06/15  2007/09/06
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  تاثیر الکل در کلو نیزاسیون بند ناف نو زادان
   ◂ Hajieh Borna، فاطمه حاج ابراهیم تهرانی Shiva Rafati، Sedigheh Borna
   ✔ 1386/04/12  2007/07/03
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  بررسی شاخص های هماتولوژیک در نوزادان در روشهای مختلف زایمان
   ◂ Hajieh Borna، Sedigheh Borna، شیوا رفعتی، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی
   ✔ 1385/08/15  2006/11/06
    مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Tehran University Medical Journal


●  مقایسه گازهای خون بندناف و اپگار نوزادان حاصل از زایمان طبیعی و سزارین به روش بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی
   ◂ شیوار رفعتی، Hajieh Borna، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی، محمد رضا جلالی ندوشن، محمد حسن مظفری، مریم اسلامی
   ✔ 1385/04/15  2006/07/06
    مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Tehran University Medical Journal


●  بررسی فراوانی پاتوژنهای کنژنکتیویت باکتریال درمراجعین به درمانگاه چشم بیمارستان شهید مصطفی خمینی
   ◂ حسن قاسمی خوری نیا، Hajieh Borna، ‌Mohammadreza Jalali Nadoushan
   ✔ 1385/02/15  2006/05/05
    فیض
نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید