دانشگاه شاهد

امیرمحمد ناجی

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (51)   Download XML   Download TXT

●  The Effect of Photoperiods on the Insecticidal Activity of Hypericum perforatum Extract on the Third Larval Instar of Diamondback Moth, Plutella xylostella
   ◂ Milad Ebrahimi Fakhar, Habib Abbasipour, Jabber Karimi, Alireza Rezazadeh, Amirmohammad Naji, Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1401/02/07  2022/04/27
    Proceedings of the Zoological Society
PDF   

●  Seed germination and physiological responses of quinoa to selenium priming under drought stress
   ◂ Majid Amini Dehaghi, Amirmohammad Naji, Alireza Rezazadeh, Shocofeh Gholami
   ✔ 1400/12/10  2022/03/01
    Bragantia


●  ارزیابی تنوع ژنتیکی خرمالوهای ایران
   ◂ اورنگ خادمی، امنه منصوری، امیرمحمد ناجی، ایمان روح اللهی، عرفان سپهوند
   ✔ 1400/11/20  2022/02/09
    International Journal of Fruit Science


●  انجماد و گرما درمانی
   ◂ علیرضا قنبری، جین کارلوس بیونی، نوشین کاظمی، سکینه فرهادی تولی، مریم جعفر خانی کرمانی، مهرشاد زین العابدینی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1400/07/08  2021/09/30
    European Journal of Plant Pathology


●  اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات عملکردی، درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز تحت رژیمهای مختلف ابیاری در منطقه جنوب تهران
   ◂ زینب کبری پیشوا، مجید امینی دهقی، امیرمحمد ناجی، امیر بستانی
   ✔ 1400/07/01  2021/09/23
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق


●  الگوی پروتئینی و ارتباط ان با رنگدانه های فتوسنتزی و ویژگیهای اگرونومیکی و زیستگاه گیاه خرفه
   ◂ داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1400/06/27  2021/09/18
    BioTechnologia
PDF   

●  مقایسه راندمان جذب و رهاسازی نیترات توسط میکرو-زئولیت های کلینوپتیلولیت ایرانی و خارجی اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل امونیم
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1400/01/20  2021/04/09
    علوم و تکنولوژی محیط زیست


●  تنوع ژنتیکی جمعیت های خرفه براساس صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی
   ◂ داریوش طالعی، نرجس لباف، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1399/10/06  2020/12/26
    Journal of Medicinal Plants and By-products
PDF   

●  توصیف ریختی تنوع وساخنار زنتیکی کلکسیون هسته گلرنگ با استفاده از نشانگر های SRR , SRAP
   ◂ امیرمحمد ناجی، سید محمد رضا حسنی، رضا طالبی، سید سعید پور داد، فرشاد فیاض
   ✔ 1399/06/24  2020/09/14
    Biotechnology and Biotechnological Equipment


●  تنوع ژنتیکی و ساختار ژنتیکی لاینهای پیشرفت اصلاحی نخود با استفاده از نشانگر دارت
   ◂ هیوا سیدی مرادی، رضا طالبی، امیرمحمد ناجی، عزت کرمی، همایون کانونی
   ✔ 1399/05/04  2020/07/25
    Brazilian Journal of Botany
مقالات کنفرانسی (90)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه سطح بیان برخی ژنهای مسیر بیوسنتزی انتوسیانین در سه رقم انار با رنگهای مختلف
   ◂ اورنگ خادمی، امیرمحمد ناجی، عبدالکریم زارعی
   ✔ 1400/06/14  2021/09/05
    دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی خرفه های نیمه شمال کشور با استفاده از نشانگر مولکولی EST-SSR
   ◂ امیرمحمد ناجی، علیمحمد عزیزی، داریوش طالعی
   ✔ 1399/03/19  2020/06/08
    هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی خرفههای نیمه شمال کشور با استفاده از صفات ریختشناخت ی
   ◂ داریوش طالعی، علیمحمد عزیزی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1399/03/19  2020/06/08
    هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  بررسی بیان ژنهای KA13H ،UGT85C2 و UGT76G1 در مراحل مختلف رشدی استوی
   ◂ داریوش طالعی، نرگس معروف، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1399/03/19  2020/06/08
    هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی توبررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی گشنیز با استفاده از نشانگر مولکولی SCOT
   ◂  محمد جواد اعتصامی، امیرمحمد ناجی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1399/03/19  2020/06/08
    هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع موفولوژیکی برخی جمعیت های خرفه ایران بر اساس شاخص های ریخت شناسی
   ◂ زهرا کاظمی، داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تاثیر اقلیم محل رویشگاه بر کمیت و کیفیت ترکیبات فیتوشیمایی برخی جمعیت های خرفه ایران
   ◂ داریوش طالعی، نرجس لباف، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  بررسی میزان ریبودیوزاید ا و الگوی بیان ژن کائورن اکسیداز و یوریدین دی فسفات گلیکوزیل ترنسفراز در مراحل مختلف رشدی استویا
   ◂ نرگس معروف، امیرمحمد ناجی، داریوش طالعی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تنوع صفات ریختی و زراعی توده های بومی گشنیز
   ◂  محمد جواد اعتصامی، امیرمحمد ناجی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1398/11/04  2020/01/24
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تجزیه تنوع ژنتیکی نمونه های بادرنجبویه
   ◂ زهرا دانایی پور، محمدحسین فتوکیان، داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1398/06/06  2019/08/28
    دومین کنگره بین المللی و سومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی
PDF   پایان نامه ها

●  تجزیه و تحلیل پروتئوم، واکنشهای رشدی و فیتوشیمیایی برگ گیاه سیاه دانه در پاسخ به سالیسیلیک اسید و متانول تحت تنش خشکی
   ◂ حسام پولادساده

●  ارزیابی گلدهی، جوانه زنی و تنوع ژنتیکی گیاه پیازی سنبلک
   ◂ نرجس لباف

●  جداسازی و شناسایی ژن های مقاومت به بیماری در گلرنگ
   ◂ اعظم جمشیدیان قلعه سفیدی

●  بررسی بیان ژن اسکوالن سنتاز در بافت¬های متفاوت گیاه کدو (Cucurbita pepo)
   ◂ نسترن نجارزاده نیری

●  بررسی بیان برخی ژنهای موثر مسیر بیوسنتز پیشنهادی تیموکینون درگیاه سیاهدانه (Nigella sativa)
   ◂ فاطمه محمدی

●  اثر الیسیتورها بر بیان ژن ژرانیل دی فسفات سنتاز و تولید مونوترپن ها در کشت سلولی سیاه دانه ( Nigella sativa)
   ◂ عبدالرسول بصیرت

●   اثر تنش فسفات بر الگوی بیان برخی ژنهای منتخب در ارقام حساس و مقاوم گندم
   ◂ امیدرضا فرقانی اله ابادی

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ¬های گلرنگ با استفاده از صفات زراعی و نشانگرهای SSR
   ◂ کاظم برزگر

●  Yield Stability of selected bread wheat genotypes in warm and dry agro climatic zone of Iran
   ◂ سعید عمرانی

●  ارزیابی توانایی تحمل کمبود فسفر خاک در ژنوتیپ¬های گندم
   ◂ سلیم رحمتینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید