دانشگاه شاهد

امیرمحمد ناجی

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (29)   Download XML   Download TXT

●  ترکیبات روغن فرار بدر گیاه سیاه دانه در مناطق مختلف ایران
   ◂ زهره غنوی، علی اکبر ولایتی، پریسا فرنیا،، امیر محمد ناجی
   ✔ 1397/12/20  2019/03/11
    Journal of Essential Oil-Bearing Plants


●  تنوع ژنتیکی، ساختار ژنتیکی توده های بومی وارقام اصلاح شده گلرنگ با استفاده از نشانگر های کارکردی و تصادفی
   ◂ امیرمحمد ناجی، علیرضا اطمینان، سمیه نصرتی ،، رضا طالبی
   ✔ 1397/06/04  2018/08/26
    Biotechnology and Biotechnological Equipment


●  ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش اثار اصلی جمع‌پذیر و اثر متقابل ضرب‌پذیر (AMMI)
   ◂ سعید عمرانی، ، ، امیرمحمد ناجی، محسن اسماعیل زاده مقدم
   ✔ 1397/02/02  2018/04/22
    پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی


●  الگوی پروتیین برگ: پنجره ای برای ارزیابی تنوع ژنتیکی بادرنجبویه
   ◂ داریوش طالعی و امیر محمد ناجی
   ✔ 1397/01/09  2018/03/29
    Agriculture Research and Technology


●  تجزیه پایداری عملکرد لاینهای امید بخش گندم نان در مناطق گرم و خشک GGE جنوب ایران
   ◂ سعید عمرانی،امیر محمد ناجی،محسن اسماعیل زاده مقدم
   ✔ 1396/09/01  2017/11/22
    پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی


●  ساخت نانو و میکرو رس های الی بنتونیت با استفاده از سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل امونیوم بروماید و بررسی راندمان جذب و رهاسازی نیترات توسط انها در محیط های ابی
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گل سفیدی و امیرمحمد ناجی
   ✔ 1396/05/30  2017/08/21
    تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق


●  بررسی تاثیر اندازه ذره و غلظت سورفکتانت بر راندمان جذب و واجذب نیترات در محیطهای ابی توسط زیولیت اصلاح شده با HDTM
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گل سفیدی و امیرمحمد ناجی
   ✔ 1396/05/15  2017/08/06
    پژوهش های حفاظت اب و خاک=Water and Soil Conservation


●  بررسی اثر پرایمینگ و تاریخ کشت بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی دو توده زیره سبز
   ◂ حسین قانع ،حسین امیر شکاری،امیر محمد ناجی
   ✔ 1395/11/18  2017/02/06
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق


●  بررسی پایداری ژنوتیپهای گندم نان برای عملکرد دانه در برخی از مناطق گرم و خشک جنوب کشور
   ◂ سعید عمرانی،امیر محمد ناجی،محسن اسماعیل زاده مقدم
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    زراعت و اصلاح نباتات


●  بررسی بیوانفورماتیکی ژن‌های خانواده‌ی عوامل رونویسی WRKY در گندم
   ◂ غفار خضری، زهرا سادات شبر،امیر محمد ناجی
   ✔ 1394/12/01  2016/02/20
    فن اوری زیستی در کشاورزی- پژوهش کشاورزی سابق
مقالات کنفرانسی (78)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی تنوع و جوانه زنی در برخی از سنبلک های جمع اوری شده از مناطق مرکزی ایران
   ◂ ایمان روح اللهی، امیرمحمد ناجی، نرجس لباف
   ✔ 1397/08/03  2018/10/25
    دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
PDF   

●  ترکیبات شیمیایی گیاه سیاه دانه در طی پر شدن دانه
   ◂ فاطمه محمدی،امیرمحمد ناجی،زهره غنوی
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  ارزیابی رشد سلولی و تولید تیموکینون در کشت سلولی سیاهدانه
   ◂ عبدالرسول بصیرت، امیر محمد ناجی، ایت اله رضایی
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  تنوع ژنتیکی توده های بادرنجبویه با استفاده از نشانگر SRAP
   ◂  Saeede Noroozy, Yavar Sharafi, Daryush Talei, Amir Mohammad Naji
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  تنوع ژنتیکی موسکاری های جمع اوری شده از مناطق مرکزی ایران
   ◂ نرجس لباف، امیر محمد ناجی، علی خالقی
   ✔ 1396/02/13  2017/05/03
    International symposium on wild flowers and native ornamental plants
PDF   

●  بررسی تاثیر مقدار نانو بنتونیت الی شده با HDTMA بر کارایی حذف فسفات از محیطهای ابی
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گل سفیدی و امیر محمد ناجی
   ✔ 1395/07/28  2016/10/19
    همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
PDF   

●  بررسی تاثیر نانو بنتونیت اصلاح شده با HDTMA و غلظت سورفکتانت کاتیونی بر کارایی حذف فسفات در محیطهای ابی
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گل سفیدی و امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/07/28  2016/10/19
    همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف بادرنجبویه با استفاده از نشانگر SRAP
   ◂ سعیده نوروزی، یاور شرفی، داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/07/03  2016/09/24
    سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   

●  پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های منتخب گندم نان و بررسی اثر متقابل ژنوتیپو محیط AMMI با استفاده از روش
   ◂ سعید عمرانی،امیرمحمد ناجی،محسن اسماعیل زاده
   ✔ 1395/06/09  2016/08/30
    کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
PDF   

●  بررسی اثر متقابلو پایداری ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانهژنوتیپ منتخب های گندم نان با استفاده از مدل GGE biplot
   ◂ سعید عمراتی امیر محمد ناجی محسن اسماعیل زاده
   ✔ 1395/06/09  2016/08/30
    کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
PDF   پایان نامه ها

●  ارزیابی گلدهی، جوانه زنی و تنوع ژنتیکی گیاه پیازی سنبلک
   ◂ نرجس لباف

●  جداسازی و شناسایی ژن های مقاومت به بیماری در گلرنگ
   ◂ اعظم جمشیدیان قلعه سفیدی

●  بررسی بیان ژن اسکوالن سنتاز در بافت¬های متفاوت گیاه کدو (Cucurbita pepo)
   ◂ نسترن نجارزاده نیری

●  بررسی بیان برخی ژنهای موثر مسیر بیوسنتز پیشنهادی تیموکینون درگیاه سیاهدانه (Nigella sativa)
   ◂ فاطمه محمدی

●  effect of phoshphorous stress on expression
   ◂ امیدرضا فرقانی اله ابادی

●  Evaluation of the genetic diversity within safflower genotypes using agronomic traits and SSR markers
   ◂ کاظم برزگر

●  Yield Stability of selected bread wheat genotypes in warm and dry agro climatic zone of Iran
   ◂ سعید عمرانی

●  Evaluation phosphorous deficiency tolerance potential in wheat genotypes
   ◂ سلیم رحمتی

●  Synthesis of Nano and Micro Organo-Clay and Their Effects on Remove of Nitrate Pollution
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد

●  Expression Analysis of genes involved in Thymoquinon biosynthesis pathway in nigella sativa L. With nanoparticles treatment
   ◂ میرمحمدحسن کهیلانمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید