دانشگاه شاهد

کاظم چلیپا

استاد یار - دکترای پژوهش


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : نقاشی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه ها

●  مطالعه تطبیقی پیکره نگاری دوره قاجار و نقاشی دوره صفویه مکتب اصفهان با تاکید بر اثار مهر علی و رضا عباسی
   ◂ فاطمه اهن کار

●  بررسی تحول نقش گل و مرغ در نقاشی معاصر ایران
   ◂ مرضیه دارائی

●  بررسی ساختار بصری و محتوایی دیوارنگاره های متروی تهران
   ◂ خدیجه همرنگ

●  بررسی تطبیقی متن شاهنامه با تصاویر صحنه های نبرد رستم در شاهنامه شاه طهماسبی
   ◂ فایزه شریفی

●  مطالعه ای بر سیر تحول اثار نقاشان انتزاع گرا در ایران از سال 1320 نت 1390
   ◂ معصومه صفاری نیا

●  مطالعه ی ارتباط پیکره های انسان با اشیا در نقاشی از مکتب اصفهان تا دوره اول قاجار
   ◂ مهدی دشتی رحمت ابادی

●  بررسی انسان معلق در اثار نقاشی مذهبی هنرمندان معاصر ایران
   ◂ زهراسادات میر قاسمی

●  اسیب شناسی سرفصل واحدهای درسی نقاشی رشته اموزش هنرهای تجسمی مقطع کارشناسی مراکز تربیت معلم
   ◂ میترا امیدی نرگسی

●  بررسی تاثیر استفاده از نقوش سنتی در هویت بخشی به اثار نقاشی معاصر ایران
   ◂ نصراله رازقی

●  بررسی سیر تحول نقوش پوشاک در اثار نگارگری دوره صفویه
   ◂ سحر مدرسی انشائینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید