دانشگاه شاهد

پرویز حاصلی

مربی - کارشناسی ارشد


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : هنر اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه ها

●  خوانش پسا استعماری خوشنویسی در هنر ایران معاصر
   ◂ سیدسعید حسینی

●  تحلیل تصویر حیوانات در تصویر سازی مثنوی از سال 1360 تا 1394
   ◂ زینب مهدیان نسب

●  مطالعه تطبیقی تصویر سازی داستان حضرت یوسف در کاشی نگاره های تکیه معاون الملک و خانه سعادت
   ◂ فهیمه عندلیبی

●  بررسی کاربرد عناصر طبیعی با تکنیک کلاژ در تصویر سازی کتاب کودک و نوجوان (دهه 60 تا 90)
   ◂ الهام وفایی باغکی

●  مطالعه تطبیقی تشعیر در نسخه خمسه تهماسبی در مکاتب تبریز و اصفهان
   ◂ سمیه رضائی

●  بررسی نسبت تحریرات تکنولوژ ک را انهای و خوشنویسی سنتی ی ی با تاکید بر خط نستعلیق
   ◂ هدا کاسپور

●  تحلیل بازتاب تحولات اجتماعی بر اثار حسین بهزاد
   ◂ زینب رجبی

●  بررسی و تحلیل اثار رضا عباسی و تاثیر ان در تحولات نگارگری مکتب اصفهان با تاکید بر ارزشهای خط و شکل
   ◂ حسن قلی پورمرزونی

●  بررسی و تحلیل اثار نگارگری استاد بدرالسما هنرمند نگارگر معاصر
   ◂ اعظم کریمیان محمدابادی

●  بررسی چگونگی کاربرد نقوش نگارگری در بسته بندی هنرهای صناعی(با تاکید بر صنایع چرمی)
   ◂ وجیهه قلعه نوینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید