دانشگاه شاهد

محمدعلی رجبی

استاد


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : پژوهش هنر
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه ها

●  تحلیل رمز شناسانه عددی بر اساس اموزه های عرفانی در نگاره معراج
   ◂ گلنار علی بابایی

●  the explanation of the place of islamic advertisement in contemprory graphic of iran
   ◂ سعیده هزارخوانی

●  the reflection of tradition & modernity in painting of qajar period
   ◂ علیرضا حاج وزیری

●  the process of transition in iran & west
   ◂ سیده راضیه یاسینی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید