دانشگاه شاهد

ایت اله سعیدی زاده

دانشیار - دکتری تخصصی گیاهپزشکی، بیماری شناسی گیاهی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :2331
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (38)   Download XML   Download TXT

●  The effect of biological pre-treatments on germination and physiological indices of pumpkin (Cucurbita pepo var. Styriaca) seedling under salt stress
   ◂ S Mousavi , Ayatollah Saeedizadeh, Heshmat Omidi, Mahdi aghighi
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    پژوهش های بذر ایران
PDF   

●  رزیابی اثر ریزجانداران بر شاخصهای جوانه زنی، رشد و فیزیولوژیک کدوی تخم کاغذی تحت تنش شوری
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، حشمت امیدی، سید اسماعیل موسوی
   ✔ 1400/01/21  2021/04/10
    علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology
PDF   

●  ارزیابی مقاومت ارقام مختلف لوبیا به کنه تارتن دو لکه ای در شرایط مزرعه
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، ایت اله سعیدی زاده، عادل غدیری، علی اصغر کاظمی
   ✔ 1399/12/02  2021/02/20
    پژوهش های حبوبات ایران
PDF   

●  Laboratory assay of entomopathogenic nematodes against the elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteola Müller (Col.: Chrysomelidae)
   ◂ Habib Abbasipour, Jabber Karimi, Naeimeh Zeinolabedin Fard, Ayatollah Saeedizadeh
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    Journal of Forest Science
PDF   

●  واکنش راب خاکستری به نماتدهای بیمارگر حشرات
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی
   ✔ 1399/07/01  2020/09/22
    Bragantia
PDF   

●  نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica، در واکنش به کوددهی خاک
   ◂ صدیقه همتی، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1399/06/03  2020/08/24
    Brazilian journal of biology = Revista brasleira de biologia
PDF   

●  اثرات کودها بر رشد و نموی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی، محمد علی بقایی، سارا حسن پور، کیوان اگاهی
   ✔ 1398/10/26  2020/01/16
    International Journal of Agriculture & Biology
PDF   

●  واکنش نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica به ازن
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی، محمد اسماعیل عامری بافقی، کیوان اگاهی
   ✔ 1398/09/18  2019/12/09
    Ciência e Agrotecnologia=Science and Agrotechnology
PDF   

●  بررسی اثر کنترل کنندگی عصاره برگ گیاهان رازیانه (Foeniculum vulgaris) و گزنه (Urtica dioica) در برابر نماتد مولد گره ریشه ) (Meloidogyne javanica در گیاه خیار سبز
   ◂ نرگس قبادی، فرشاد رخشنده رو، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1396/12/10  2018/03/01
    افات و بیماری های گیاهی=Journal of Applied Entomology & Phytpathology
PDF   

●  القای مقاومت سیستمیک به نماتد ریش? گرهی گوجه فرنگی با استفاده از اسید سالیسیلیک و دو عامل بیوکنترل
   ◂ حسن پدرام فر، ایت اله سعیدی زاده، سالار جمالی، لیلا اصفهانی
   ✔ 1396/12/01  2018/02/20
    دانش گیاه پزشکی ایران
مقالات کنفرانسی (87)   Download XML   Download TXT

●  اثر عصاره ابی گیاهان بر تفریخ تخم نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط ازمایشگاه
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی
   ✔ 1400/06/25  2021/09/16
    یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  اثر پودر برگ چریش بر فعالیت کمی پراکسیداز ریشه گیاه گوجه فرنگی الوده به نماتد ریشه گرهی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی
   ✔ 1400/06/25  2021/09/16
    یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  اثر کنترلی غلظت نماتدهای بیمارگر حشرات روی سن گندم در شرایط ازمایشگاه
   ◂ سمانه تجلی فر، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1400/06/25  2021/09/16
    یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  اثر جمعیت نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل مگس میوه مدیترانه¬ای، Ceratitis capitata در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، علیرضا اکبری اشرفی، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1400/06/03  2021/08/25
    هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  اثر عصاره گیاهی بر جمعیت لارو سن دوم نماتد ریشه¬گرهی Meloidogyne javanica در شرایط ازمایشگاه
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی
   ✔ 1400/06/03  2021/08/25
    هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  اثر پودر برگ چریش بر فعالیت کمی پراکسیداز بخش ¬هوایی گیاه گوجه-فرنگی الوده به نماتد ریشه¬گرهی
   ◂ فهیمه نیاستی، ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1400/06/03  2021/08/25
    هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  اثر زمان در کنترل مگس میوه مدیترانه ای با استفاده از نماتدهای بیمارگر حشرات در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، علیرضا عسکریان زاده، علیرضا اکبری اشرفی
   ✔ 1400/04/31  2021/07/22
    ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
PDF   

●  اثر پودر برگ گیاهان بر فعالیت بیماریزایی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه
   ◂ محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1400/04/31  2021/07/22
    ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
PDF   

●  اثر کنترلی زمان در معرض بودن نماتدهای بیمارگر حشرات بر سن گندم، Eurygaster integriceps
   ◂ سمانه تجلی فر، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1400/04/31  2021/07/22
    ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
PDF   

●  بررسی تاثیر نورهای LED ابی، زرد و قرمز بر ماندگاری پس از برداشت فلفل دلمه ای
   ◂ سمیه خویطری زاده، ایت اله سعیدی زاده، محسن رودپیما، اورنگ خادمی
   ✔ 1398/03/23  2019/06/13
    اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
PDF   کتاب ها

●  کلیاتی از بیماری های لوبیا
   ◂ ایت اله سعیدی زاده

پایان نامه ها

●  کارایی برخی نماتود های انگل حشرات در کنترل شفیره مگس میوه مدیترانه ای در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ علیرضا اکبری اشرفی

●  اثرتغذیه از چندنوع گرده بر ویژگی‌های زیستی برخی کنه‌های شکارگر خانواده فیتوزوئیده
   ◂ سجاد خادمی

●  مقایسه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل بیولوژیک سن گندم، Eurygaster integriceps (Hemiptera: Scutelleridae)
   ◂ سمانه تجلی فر

●  بررسی تاثیر رنگ های مختلف نور LED و نور UVC بر ماندگاری پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای Capsicum annum
   ◂ سمیه خویطری زاده

●  برهمکنش تیمار UV-C و اسیداسکوربیک در افزایش عمر قفسه ای قارچ خوراکی تکمه ای
   ◂ نرگس حسنی

●  Study of the effect of soil salinity and soil acidity and product type on parasitism of parasite nematodes in natural conditions
   ◂ اذین وفا

●  تعیین دمای بهینه و بستر مناسب برای بقای نماتدهای انگل حشرات در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ فاطمه سادات یاسینی

●  بررسی دینامیسم جمعیت کنه تارتن دونقطه¬ای،(Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae روی درخت چنار در غرب تهران و تاثیر دشمنان طبیعی و اثر ابشویی در کنترل ان
   ◂ رضا جافری

●  اثرکنه تارتن¬دولکه¬ای،Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) بر عملکرد ارقام لوبیا در منطقه خمین
   ◂ علی اصغر کاظمی

●  اثر فرکانس¬های صوتی و طول موج¬های نوری بر سفیدبالک گلخانه Tryaleyrodes vaporariom westwood Hem.: Aleyrodidae
   ◂ محمد یزدانپناهنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید