دانشگاه شاهد

امیرحسین امیری

دانشیار - دکتری مهندسی صنایع


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی صنایع
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212023
پیوندها :
 

دروس مجازی

طراحی ازمایش ها (1) - چهارشنبه (16:00-18:00) ورود به کلاس
نظریه صف(1) - شنبه (16:30-19:30) ورود به کلاس
نظریه وکاربرد پایایی (1) - یکشنبه (08:00-11:00) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (178)   Download XML   Download TXT

●  مدل یکپارچه¬ی کنترل فرایند اماری و سیاست نگهداری و تعمیرات مبتنی بر نظارت تاخیری در فرایندهای دو مرحله-یی
   ◂ سید سعید نجیبی، امیرحسین امیری، فرزاد امیرخانی
   ✔ 1398/12/25  2020/03/15
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق
PDF   

●  An adaptive variable-parameters scheme for the simultaneous monitoring of the mean and variability of an autocorrelated multivariate normal process
   ◂ Sabahno, H., Castagliola, P., Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/12/09  2020/02/28
    Journal of Statistical Computation and Simulation


●  A variable parameters multivariate control chart for simultaneous monitoring of the process mean and variability with measurement errors
   ◂ Hamed Sabahno, Philippe Castagliola, Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/11/29  2020/02/18
    Quality and Reliability Engineering International


●  Phase II Monitoring of Poisson Regression Profiles in Multi-Stage Processes
   ◂ Reza Derakhshani, Hamid Esmaeeli, Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/11/24  2020/02/13
    International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering


●  A novel framework for spatiotemporal monitoring and post-signal diagnosis of processes with image data
   ◂ Farzad Amirkhani, Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/10/17  2020/01/07
    Quality and Reliability Engineering International


●  Phase II monitoring of multivariate simple linear profiles with estimated parameters
   ◂ Ahmad Ahmadi Yazdi, Ali Zeinal Hamadani, Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/09/10  2019/12/01
    Journal of Industrial Engineering International
PDF   

●  A New Bayesian Multivariate Exponentially Weighted Moving Average Control Chart for Phase II Monitoring of Multivariate Multiple Linear Profiles
   ◂ Ahmadi Yazdi, A., Zeinal Hamadani, A., Amirhossein Amiri, Grzegorczyk, M.
   ✔ 1398/07/30  2019/10/22
    Quality and Reliability Engineering International


●  A risk-adjusted EWMA chart with dynamic probability control limits for monitoring survival time
   ◂ Tighkhorshid, E., Amirhossein Amiri, Amirkhani, F.
   ✔ 1398/07/03  2019/09/25
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Statistical monitoring of binary response attributed social networks considering random effects
   ◂ Mogouie, H., Raissi Ardali, G. A., Bahrami Samani, E, Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/06/22  2019/09/13
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Phase-I monitoring of log-linear model-based processes (a case study in health care: Kidney patients)
   ◂ Kamranrad, R., Amirhossein Amiri, Niaki, S.T.A.
   ✔ 1398/06/20  2019/09/11
    Quality and Reliability Engineering International
مقالات کنفرانسی (82)   Download XML   Download TXT

●  بررسی اثر تخمین پارامتر در پروفایلهای خطی چندمتغیره با خودهمبستگی درون پروفایلی
   ◂ محمد شاه منصوری، امیرحسین امیری، فرزاد امیرخانی
   ✔ 1398/11/02  2020/01/22
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  The performance of variable sampling interval EWMA control chart with measurement errors
   ◂ Hassani, Z., Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/11/02  2020/01/22
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  توسعه یک طرح نمونه گیری به منظور پذیرش جدید با درنظرگرفتن روش حداقل زاویه و براساس شاخص بازده فرایند Spk
   ◂ سیده فاطمه بنی هاشمی، محمد صابر فلاح نژاد، امیرحسین امیری، محمد صالح اولیا
   ✔ 1398/11/02  2020/01/22
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  High Dimensional Process Monitoring Using Principle Component Analysis and T2 chart
   ◂ Jalilibal, Z., Mousavi, S.M., Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/06/13  2019/09/04
    5th International Conference on Industrial and Systems Engineering
PDF   

●  ارائه نمودار کنترل مبتنی بر توصیف داده بردار پشتیبان برای پایش پروفایلهای خطی ساده در فاز 2
   ◂ نگین خاکساری، مونا ایوبی، امیرحسین امیری
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  نمودار کنترلی ریسک‌ تعدیل‌شده‌ی مبتنی بر باقیمانده‌ی استاندارد رگرسیون شکست تسریع یافته برای پایش زمان بقای بیماران جراحی قلب با در نظر گرفتن گرو‌ه‌های جراحان
   ◂ الهه تیغ خورشید، امیرحسین امیری، فزراد امیرخانی
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  اثر خطای تخمین بر عملکرد تحت کنترل نمودار CUSUM تعدیل‌ریسک شده با حدود احتمالی پویا برای خروجی‌های ترتیبی جراحی
   ◂ رمضان خسروی، محمد صالح اولیا، محمد صایر فلاح نژاد، امیرحسین امیری
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  کاهش اثر خطای تخمین پارامتر با استفاده از رویکرد بوت استرپ در نمودارکنترل تعدیل ریسک شده جمع تجمعی برنولی
   ◂ راضیه اشرفی، امیرحسین امیری
   ✔ 1397/09/21  2018/12/12
    کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
PDF   

●  A Self-starting Risk-adjusted AFT based Control Chart for Monitoring the Survival Time of Patients
   ◂ Amirkhani, F., Amirhossein Amiri, Tighkhorshid, E.
   ✔ 1397/05/04  2018/07/26
    2nd IEOM European conference on Industrial Engineering and Operations management
PDF   

●  Performance of Phase II approaches for Monitoring Multivariate Multiple Linear Profiles based on Estimated Parameters
   ◂ Amirhossein Amiri, Hamadani, A., Ahmadi Yazdi, A.
   ✔ 1397/05/04  2018/07/26
    2nd IEOM European conference on Industrial Engineering and Operations management
PDF   کتاب ها

●  درامدی بر پایش پروفایل های خطی
   ◂ رضا برادران کاظم زاده، مونا ایوبی، بهنوش کوهستانی، امیرحسین امیری

●  مدل های اماری و نمودارهای کنترل برای فرایندهای با کیفیت بالا
   ◂ رمضان خسروی

●  طراحی برای شش سیگما
   ◂ رسول نورالسنا، عباس سقایی

●  تحلیل اماری پایش پروفایلها
   ◂ رسول نورالسنا- عباس سقایی- امیرحسین امیری

●  اقتصاد مهندسی
   ◂ احمد زند، دریا سودبخش

پایان نامه ها

●  طراحی نمودارهای کنترل میانگین متحرک موزون نمایی تطبیقی با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ زینب حسنی

●  پایش شبکه‌های اجتماعی با ابعاد بزرگ مبتنی بر تحلیل داده‌های رسته‌ای
   ◂ هاتف فتوحی

●  توسعه طرحهای ترکیبی نمونه گیری جهت پذیرش برای بازرسی محصولات با پروفایل های دایره ای
   ◂ حدیثه سادات موسوی

●  توسعه نمودارهای کنترل خوداغاز کننده برای پایش پروفایلهای چند متغیره
   ◂ دانیال رضاپورلکتویی

●   طراحی نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی چندمتغیره با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ علی اصغر قریب

●  توسعه روشهایی برای پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کوواریانس پروفایلهای خطی چند متغیره خودهمبسته
   ◂ ساجده براتیان رحیمی

●  طراحی نمودار کنترل تعدیل ریسک شده میانگین متحرک موزون نمایی برنولی با پارامتر تخمین زده شده در سیستم های بهداشت و درمان
   ◂ راضیه اشرفی نصرابادی

●  توسعه طرحهای نمونه گیری به منظور پذیرش برای مشخصه ی کیفی پروفایلی چند متغیره
   ◂ زهرا علی دوستی

●  مدل یکپارچه کنترل فرایند اماری و سیاست نگهداری و تعمیرات مبتنی بر نظارت تاخیری در فرایندهای 2 مرحله ای
   ◂ سیدسعید نجیبی

●  پایش زمان بقا بعد از جراحی با استفاده از نمودارهای خوداغازگز تعدیل ریسک شده میانگین متحرک موزون نمایی با در نظر گرفتن دسته بندی بیماران
   ◂ الهه تیغ خورشیدنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید