دانشگاه شاهد

سعیده ملکی درمنکی فراهانی

استاد یار - دکتری اکولوژی گیاهان زراعی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق : 18
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :+982151212310
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (53)   Download XML   Download TXT

●  پاسخ گونه های بالنگو به تنش خشکی و کاربرد قارچ مایکوریزا
   ◂ ارزو پراور، علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی
   ✔ 1400/07/01  2021/09/23
    Industrial Crops and Products


●  اثر تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی، و کارایی نیتروژن در Lallemantia royleana (Benth.) Benth. و Lallemantia iberica (M.Bieb.) Fisch. & C.A.Mey.
   ◂ رضا احمدی، سعیده ملکی درمنکی فراهانی
   ✔ 1400/01/14  2021/04/03
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
PDF   

●  تاثیر تلقیح مایکوریزا و کاربرد مویان بر خصوصیات علوفهای ذرت هیبرید 706 در شرایط کم ابیاری
   ◂ طیبه رستمی، سعیده ملکی درمنکی فراهانی
   ✔ 1399/07/01  2020/09/22
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
PDF   

●  ارزیابی جوانه زنی بذر چغندر قند تحت تنش شوری به روشی سریع
   ◂ سعیده ملکی درمنکی فراهانی، سمیرا مقدم زرندی، سمر خیامیم
   ✔ 1399/06/29  2020/09/19
    علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology
PDF   

●  اثر اللوپاتیک گیاهان بر برخی شاخصهای جوانهزنی، فعالیت بیوشیمیایی و انزیمی علفهای هرز
   ◂ سعیده ملکی درمنکی فراهانی، نسرین سادات عیسی نژاد، ارزو پراور، ریحانه صادقی
   ✔ 1399/02/15  2020/05/04
    علوم و تحقیقات بذر ایران


●  اثر اللوپاتیک گیاهان بر برخی شاخص های جوانه زنی، فعالیت بیوشیمیایی و انزیمی علف های هرز
   ◂ سعیده ملکی درمنکی فراهانی، نسرین سادات عیسی نژاد، ارزو پراور، ریحانه صادقی
   ✔ 1399/02/01  2020/04/20
    علوم و تحقیقات بذر ایران


●  بررسی اثر تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر محتوی فلاونوئید دانه و خصوصیات کمّی وکیفی دانه بالنگو شیرازی ).Lallemantia royleana Benth(
   ◂ طاهره کریمی جلیله وندی، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1398/12/03  2020/02/22
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
PDF   

●  بررسی تاثیر سیستم های کشت کم نهاده و پرنهاده بر جمعیت و تنوع علف های هرز مزارع گندم قزوین
   ◂ فاطمه پورکریمی، سعیده ملکی فراهانی، مصطفی اویسی، محمدرضا چائی چی
   ✔ 1398/09/30  2019/12/21
    پژوهش علف های هرز
PDF   

●  Seed quality, water use efficiency and eco physiological characteristics of Lallemantia (Lallemantia sp.) species as effected by soil moisture content
   ◂ Mina Abdollahi, Saeideh Maleki Farahani
   ✔ 1398/06/11  2019/09/02
    Acta Agriculturae Slovenica
PDF   

●  اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و برخی خصوصیات جوانه زنی و فیزیولوژیک گیاهچه سرخارگل (توده محلی کلات).
   ◂ ارزو پراور، سعیده ملکی فراهانی، نسرین سادات عیسی نژاد، ریحانه صادقی
   ✔ 1398/06/02  2019/08/24
    علوم و تحقیقات بذر ایران
مقالات کنفرانسی (72)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر کاربرد کود نانو اهن کلات بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بالنگو
   ◂ ارزو پراور، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  بررسی جوانه زنی و کنترل بیماری های بذرزاد کلزا با استفاده از بیوپرایمینگ
   ◂ فائزه بازوند، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، شاپور شکاری
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  اثر تیمار اب داغ بر سلامتی و جوانه زنی بذر پنبه رقم ساجدی
   ◂ فائزه بازوند، سعیده ملکی درمنکی فراهانی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  Surfactant seed coating; toxic or beneficial?
   ◂ Ali Asghar Dehghani Firoozabadi, Saeideh Maleki Farahani
   ✔ 1398/06/24  2019/09/15
    9th German-Brazilian Symposium
PDF   

●  بررسی مقاومت به سرما در بذرهای پرایم شده برنج رقم شیرودی
   ◂ ارزو پراور، سعیده ملکی فراهانی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
PDF   

●  ارزیابی تحمل به علف هرز ژنوتیپهای مختلف جو .)Hordeum vulgare L ( در شرایط کم نهاده
   ◂ ریحانه صادقی، سعیده ملکی فراهانی، فتوکیان
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
PDF   

●  تاثیر بازدارنده نیتریفیکاسیون برعملکرد ارقام مختلف جو در شرایط کم ابیاری درجنوب تهران
   ◂ علی اسکندری، سعیده ملکی فراهانی، سیده فهیمه صفدری
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
PDF   

●  تاثیر قارچ میکوریزا و مویان بر پروتیین خام و عملکرد علوفه ذرت علوفه ای (Zea mays L) در شرایط کم ابیاری
   ◂ سعیده ملکی فراهانی، طیبه رستمی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
PDF   

●  Surfactant film coating aid in germiantion under drought stress
   ◂ Saeideh Maleki Farahani
   ✔ 1397/02/22  2018/05/12
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  ارزیابی جوانه زنی بذور چغندرقند با دو ازمون مختلف تحت تنش شوری
   ◂ سمیرا مقدم، سمر خیامیم، سعیده ملکی فراهانی
   ✔ 1396/11/24  2018/02/13
    چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
PDF   کتاب ها

●  سیستم های ابیاری در شرایط تنش زا
   ◂ محمدرضا چائی چی

●  Soil Microbes and Soil Nutrients
   ◂ . Miransari a 1 , H. Omidi b , A. Korde Naij b , M. Amini b , S. Maleki

پایان نامه ها

●  بررسی اثر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رشد و عملکرد بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و شیرازی (Lallemantia royleana)
   ◂ رضا احمدی

●  بررسی اثر تاریخ کاشت و رژیم‌های ابیاری بر رشد و عملکرد بالنگوی شهری (Lallemantia iberica ) و شیرازی (Lallemantia royleana.)
   ◂ نصرالله عباسی دهکرد

●  بررسی اثر پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت برجوانه¬زنی، رشد و عملکرد ژنوتیپ-های کلزای بهاره
   ◂ فائزه بازوند

●  بررسی اثر پوشش دار کردن بذر با مویان بر جوانه¬زنی و رشد گیاهچه پیازچه (Allium fistulosum L.)، تربچه (Raphanus raphanistrum subsp. Sativus) و کاهو (Lactuca sativa) در شرایط تنش خشکی
   ◂ سیدعلی اصغر دهقانی فیروزابادی

●  ارزیابی پتانسیل عملکرد ژنوتیپ های مختلف جو در شرایط کم نهاده
   ◂ محمدعلی یعقوبی

●   ارزیابی تاثیر مایکوریزا بر روی رشد ذرت تحت سیستم های کم ابیاری با کاربرد مویان (سورفاکتانت)
   ◂ طیبه رستمی

●  بررسی کارائی مصرف نیتروژن در ژنوتیپ های مختلف جو در شرایط کم نهاده
   ◂ محمد عطارزاده

●  بررسی زوال بذر در بذرهای تنش دیده بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana )
   ◂ مریم کنعانی

●  بررسی جوانه زنی و استقرار لاین های چغندرقند در تنش شوری
   ◂ سمیرا مقدم زرندی

●  بررسی تحمل به علف هرز و ورس در لاین های جو در شرایط کم نهاده
   ◂ ریحانه صادقینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید