دانشگاه شاهد

اشرف پیراسته

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : بهداشت و پزشکی اجتماعی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (26)   Download XML   Download TXT

●  اگاهی زنان باردار در مورد غربالگری سندرم داون و امینوسنتز و عوامل مرتبط با ان : یک مطالعه مقطعی
   ◂ زهرا جوهری، مریم ربیعی، اشرف پیراسته
   ✔ 1398/02/08  2019/04/28
    International Journal of Community Based Nursing and Midwifery


●  الگوی فعالیت جسمانی در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی
   ◂ زهرا جوهری، اشرف پیراسته، نفیسه ظفرقندی، کبری خاجوی شجاعی، سمیه سیاحی
   ✔ 1397/06/30  2018/09/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  ارزیابی موانع و فواید درک شده مصرف لبنیات در زنان ساکن شهر تهران
   ◂ ناهید خلدی،اشرف پیراسته،کبری خاجوی شجاعی،اکبر شیخانی،فرید زایری،المیرا مسکین
   ✔ 1396/11/10  2018/01/30
    اموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
PDF   

●  خودکارامد ی و ا مادگی زنان برای کاهش مصزف اختیاری نمک
   ◂ ناهید خلدی- اکبر شیخانی- فرید زایری- اشرف پیراسته
   ✔ 1396/04/15  2017/07/06
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  باورهای والدین درخصوص علایم و نشانه های رویش دنذان کودکان
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1394/04/01  2015/06/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  تاثیر مداخله اموزشی بر اگاهی رابطین بهداشتی در برخورد با زلزله در مراکز بهداشتی شهر تهران
   ◂ اشرف پیراسته، زهرا جوهری
   ✔ 1394/01/25  2015/04/14
    Journal of Advances in Medical Education & Professionalism


●  نگرش و احساس بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های اموزشی بیمارستان شهید مصطفی خمینی نسبت به حضور دانشجویان پزشکی
   ◂ پوپک ایزدی، اشرف پیراسته، علی شجاعی نژاد - اطهر امید
   ✔ 1393/04/09  2014/06/30
    مجله ایرانی اموزش در علوم پزشکی
PDF   

●  رضایتمندی دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد نسبت به عملکرد استادان راهنمای بالینی در سال 1392
   ◂ حسین بارونیان، پوپک ایزدی، اشرف پیراسته، حسین باروییان
   ✔ 1393/02/12  2014/05/02
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  مراحل تغییر و میزان پیش بینی کنندگی سازه خودکارامدی در انجام خودازمایی پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران سال 1390
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی، علی دواتی
   ✔ 1392/07/13  2013/10/05
    زنان، مامایی و نازایی ایران
PDF   

●  Skin Protective Behavior Amongst Girl Students; Based on Health Belief Model
   ◂ اشرف پیراسته، علی دواتی
   ✔ 1392/06/30  2013/09/21
    Acta Medica Iranica
PDF   



مقالات کنفرانسی (51)   Download XML   Download TXT

●  Legal and moral issues attitude of men referring; regarding embryo donation in shaheed mostafa khomeini hospital 1397
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، زهرا جوهری
   ✔ 1397/10/05  2018/12/26
    2nd Inter national Congress on Biomedicine ICB2018
PDF   

●  Importance of parents characteristics of the embryo donator: male patients opinion
   ◂ محمد طیب ، کبری خاجوی شجاعی، زهرا جوهری، اشرف پیراسته
   ✔ 1397/10/05  2018/12/26
    2nd Inter national Congress on Biomedicine ICB2018
PDF   

●  مراحل تغییر رفتار درانجام خود ازمایی پستان و ارتباط ان با عوامل دمیورافی در زنان مراجعو کننده به مراکز سلامت شهر تهران
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی، زهرا جوهری
   ✔ 1397/08/30  2018/11/21
    The 7th International Conference on Womens Health
PDF   

●  Health Promoting Behaviors and Pregnancy Anxiety: Nutrition issues
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، زهرا جوهری، اشرف پیراسته
   ✔ 1397/08/30  2018/11/21
    The 7th International Conference on Womens Health
PDF   

●  Effect of nutrition on the health of the skin during pregnancy: Stretch marks
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، زهرا جوهری، اشرف پیراسته
   ✔ 1397/08/30  2018/11/21
    The 7th International Conference on Womens Health
PDF   

●  ارتباط میزان اضطراب و سبک زندگی ارتقا دهنده ی سلامت در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی 1397
   ◂ فائزه میرباقری، اشرف پیراسته، زهرا جوهری، خاجوی شجاعی کبری
   ✔ 1397/08/27  2018/11/18
    نهمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقای سلامت
PDF   

●  بررسی سلامت معنوی در مراجعین به مرکز سلامت شرق تهران
   ◂ زهرا جوهری-کبری خاجوی-اشرف پیراسته
   ✔ 1396/09/30  2017/12/21
    کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره تعلیم وتربیت
PDF   

●  چالش های فرهنگی اخلاقی ومذهبی جامعه با فن اوریهای کمک باروری
   ◂  کبری خاجوی شجاعی.اشرف پیراسته.زهرا جوهری.مسعود شهبازی
   ✔ 1396/09/27  2017/12/18
    اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی
PDF   

●  نگرش مراجعین نسبت به جنبه های قانونی و اخلاقی اهدا اسپرم در یک مرکز بهداشتی در تهران
   ◂ کبری خاجوی شجاعی.زهرا جوهری.اشرف پیراسته.مسعود شهبازی
   ✔ 1396/09/27  2017/12/18
    اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی
PDF   

●  بررسی سلامت معنوی در مراجعین به مراکز بهداشتی ی
   ◂ زهرا جوهری-اشرف پیراسته-کبری خاجوی
   ✔ 1396/06/01  2017/08/23
    سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری اموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران
PDF   



پایان نامه ها

●  ارتباط سلامت روان زنان باردار با انجام فعالیت بدنی در دوران بارداری در مراجعه کنندگان مراکز بهداشتی منتخب تهران سال 1397
   ◂ شیما توکلی

●  مقدمه و هدف: اضطراب بارداری یکی از عوامل مهم در پیش بینی نتایج منفی در حین زایمان می باشد. سبک زندگی ارتقا دهنده ی سلامت به عنوان یک عامل حفاظتی در برابر اضطراب بارداری عمل می کند. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط اضطراب با سبک ز
   ◂ فایزه میرباقری برمی

●  بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و خودکارامدی با ترجیح نوع زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال 1396
   ◂ فاطمه نوروزی

●  The Factors affecting indirect Hyperbilirubinemia In Neonates admitted in Moustafa Khomeini hospital during the years 2013- 2015
   ◂ مهدی فیض الهی

●  بررسی تاثیر ک?سهای امادگی بارداری بر نگرش به انتخاب نوع زایمان و اگاهی از مراقبت های بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی (ره) در سال 96-95
   ◂ میثم علی پور

●  وضعیت فعالیت جسمانی در سالمندان شرق شهر تهران در سال 1395
   ◂ عطیه رستمیان

●  Evaluation of respiratory distress in neonate admitted in NICU of Mostafa Khomeini Hospital, Tehran 2014
   ◂ عابد فتحی

●  Thyroidal Hormones in Neonates suspicious to Sepsis
   ◂ رضا تقی زاده

●  ارتباط سطح سرمی اسید اوریک با بیماریهای ایسکمیک قلبی در بیماران بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی طی سالهای 94-91
   ◂ محمدجواد خامه چی

●  الگوی فعالیت جسمانی و ارتباط ان با پیامد زایمان زنان باردار نخست زا در بیمارستان شهید مصطفی خمینی سال1393
   ◂ سمیه سیاحی



نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید