دانشگاه شاهد

یاور شرفی

استاد یار - دکتری تخصصی فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : باغبانی
شماره اتاق : 09128485028
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212314
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (78)   Download XML   Download TXT

●  Polyploidy increases tolerance to salt stress in Anise hyssop (Agastache foeniculum Pursh. Kuntze)
   ◂ Seyyedeh Farahnaz Talebi, Mohammad Jamal Saharkhiz, Maryam Jafarkhani Kermani, Yavar Sharafi
   ✔ 1400/04/31  2021/07/22
    Caryologia: Giornale di Citologia, Citosistematica, e Citogenetica
PDF   

●  اثر ملاتونین خارجی بر انبارمانی و ... گیلاس رقم سیاه مشهد
   ◂ Abbasali Jannatizadeh، یاور شرفی، Javad Rezapour Fard ، Soleimani Aghdam
   ✔ 1400/03/01  2021/05/22
    Scientia Horticulturae


●  تاثیر کشت ریشه منقسم در مقادیر مختلف رطوبتی بر رشد و وضعیت تغذیه¬ای درختان سیب گلاب کهنز روی پایه M9
   ◂ سیدجلال طباطبایی، حسین صدقیان زاده، یاور شرفی
   ✔ 1399/12/15  2021/03/05
    پژوهش های میوه کاری
PDF   

●  تاثیر جایگذاری کیسه، تلقیح قارچ و سطوح مختلف ابیاری بر خصوصیات کمی و کیفی هلو در کشت ریشه منقسم
   ◂ سید جلال طباطبایی، یاور شرفی، مسعود ناظری
   ✔ 1399/11/04  2021/01/23
    علوم و فنون باغبانی ایران
PDF   

●  چگونه دو رگه های پسته اینتگریما و ورا در شرایط شوری رشد میکنند
   ◂ Mohsen Heydari، یاور شرفی، Seyed Jalal Tabatabaei، Hossein Hokmabadi
   ✔ 1399/09/21  2020/12/11
    International Journal of Fruit Science
PDF   

●  مطالعه سازگاری برخی ارقام و یک ژنوتیپ¬ ایرانی¬ البالو با استفاده از واکنش زنجیره¬ای پلیمراز و فلورسنس میکروسکوپی
   ◂ یاور شرفی، عباس جولانی، جواد صباغ پور هریس
   ✔ 1399/08/04  2020/10/25
    علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
PDF   

●  تاثیر محلولپاشی و محلولدهی فسفر بر رشد، عملکزد و کیفیت توت فزنگی در کشت هیدروپونیک
   ◂ سیدجلال طباطبایی، نسرین ملائی، یاور شرفی
   ✔ 1399/07/04  2020/09/25
    تغذیه گیاهان باغی
PDF   

●  تاثیر مواد کاهنده تعرق و سایبان بر صفات فیزیولوژیک میوه انار رقم ملس ساوه
   ◂ ابولفضل عمارلو، یاور شرفی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1399/06/30  2020/09/20
    علوم و فنون باغبانی ایران
PDF   

●  Effect of Boron on Pollen Attributes in Different Cultivars of Malus domestica L.
   ◂ Yavar Sharafi, Madhu Raina
   ✔ 1399/05/26  2020/08/16
    National Academy Science Letters - India


●  کاربرد محلولپاشی بور بر روند گرده افشانی و تشکیل میوه در دو رقم زردالو
   ◂ معصومه افتخاری، یاور شرفی
   ✔ 1399/03/10  2020/05/30
    تغذیه گیاهان باغی
PDF   مقالات کنفرانسی (68)   Download XML   Download TXT

●  اثر بیو محر کها و اسانسها روی نناع
   ◂ یاور شرفی، شهناز فتحی، ادریس اذر پیریا
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  بررسی تاثیر قارچ و کیسه در کشت ریشه منقسم بر برخی صفات رشدی و کیفی میوه هلو رقم رد تاپ
   ◂ یاور شرفی، مسعود ناظری، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 97
PDF   

●  بررسی اثر سطوح مختلف محلولپاشی منوپتاسیم فسفات بر صفات توت فرنگی در شرایط هیدروپونیک
   ◂ یاور شرفی، نسرین ملائی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 97
PDF   

●  اثر تنش محلول دهی فسفر بر برخی صفات رشدی و عملکردی توت فرنگی در کشت گلخانه ای
   ◂ نسرین ملائی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
PDF   

●  تاثیر سطوح مختلف ابیاری بر برخی خصوصیات رشدی، کمی و کیفی هلو رقم رد تاپ
   ◂ یاور شرفی، مسعود ناظری، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
PDF   

●  اثر اسانس اکالیپتوس و نعناع بر اریل های انار
   ◂ سید مجید قایم مقامی، یاور شرفی
   ✔ 1397/08/12  2018/11/03
    کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
PDF   

●  بررسی سازگاری گرده و مادگی تلاقیهای دیالل بادام با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت و درصد تشکیل میوه
   ◂ مهدی فلاح، علی ایمانی، یاور شرفی، موسی رسولی
   ✔ 1396/06/15  2017/09/06
    نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  تنوع ژنتیکی توده های بادرنجبویه با استفاده از نشانگر SRAP
   ◂ Saeede Noroozy، Yavar Sharafi، Daryush Talei، Amirmohammad Naji
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Effect of Ploidy Level on the Nuclear Genome Content and Essential Oil Composition of Anise Hyssop (Agastache foeniculum [Pursh.] Kuntze)
   ◂ Seyyedeh Farahnaz Talebi, Mohammad Jamal Saharkhiz, Maryam Jafarkhani Kermani, Yavar Sharafi, Fatemeh Raouf Fard
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثرات هورمونهای جیبرلین و اکسین روی رشد ونمو گرده درخت میوه هستهدار زردالو در شرایط درون شیشهای
   ◂ مهتاب علیزاده، یاور شرفی
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    International c 3rd onference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and To
PDF   پایان نامه ها

●  تاثیر جایگذاری کیسه پومیس، مقادیر مختلف رطوبت و قارچ بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه در هلو (Prunus persica) رقم رد تاپ (Red top)
   ◂ مسعود ناظری

●  بررسی میکروسکوپی اثر عناصر بور و روی برلقاح و تشکیل میوه زرد¬الو
   ◂ معصومه افتخاری

●  بهینه‌سازی ریزازدیادی برخی از پایه‌های هیبرید هلو و بادام (Prunus amygdalus L.×Prunus persica L)
   ◂ حسن ماستری فراهانی

●  تاثیر کشت کیسه¬ای ریشه منقسم و مقادیر مختلف رطوبتی بر رشد رویشی و وضعیت تغذیه¬ای سیب گلاب روری پایه M9
   ◂ حسین صدقیان زاده

●  تاثیر تیمارهای اب گرم و متیل سیکلوپروپان بر کارایی تیمارهای رفع گسی خرمالو
   ◂ مهران علامتی

●  بررسی روابط سازگاری برخی ارقام و ژنوتیپ¬های برتر البالو (Prunus cerasus L.) با رو¬شهای میکروسکوپی و شناسایی الل¬های ناسازگاری
   ◂ عباس جولانی

●  اثر مواد کاهنده تشعشع برخصوصیات کمی و کیفی پسته رقم کله قوچی
   ◂ صادق فلاح مقدم

●  اثر مواد کاهنده تعرق برخصوصیات فیزیولوژیک و اسیدهای¬چرب روغن زیتون
   ◂ جواد محزون

●  اثر اکسید نیتریک بر خصوصیات رشدی و... توت فرنگی
   ◂ مریم محمودابادی

●  تاثیر برخی اسانس های گیاهی اکالیپتویس و نعناع بر صفات پس از برداشت اریل های انار
   ◂ سیدمجید قائم مقامینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید