دانشگاه شاهد

محمود فردوسی زاده نایینی

استاد یار - دکتری مهندسی برق مخابرات


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق مخابرات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (12)   Download XML   Download TXT

●  استفاده تطبیقی مجدد از سیگنال راهنما برای کانال فروسو در سیستمهای انبوه انتنی با ساختار کانال تنک
   ◂ Mahmoud Ferdosizade Naeiny، Sanaz Rezvani Kenarsari
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    AEU-International Journal of Electronics and Communications


●  تخمین زاویه ورود در حضور تزویج متقابل نامعلوم در ارایه دایروی یکنواخت با انتنهای جهتی
   ◂ محمود فردوسی زاده نایینی، احمد عطایی، یعثوب اقبالی
   ✔ 1397/03/03  2018/05/24
    رادار


●  تخمین کانال فروسودر سیستمهای چند ورودی چند خروجی عظیم با استفاده از رهگیری ناحیه غیرصفر کانال در حوزه زاویه
   ◂ Sanaz Rezvani Kenarsari, Mahmoud Ferdosizade Naeiny
   ✔ 1396/12/10  2018/03/01
    IEEE Access


●  همزمانسازی سمبل در حضور اختلاف فرکانس کلاک فرستنده و گیرنده در ارسال برهه ای
   ◂ Somayeh Bazin and Mahmoud Ferdosizade Naeiny
   ✔ 1396/10/18  2018/01/08
    EURASIP Journal on Advances in Signal Processing


●  کاهش الودگی پایلوت در سیستمهای MIMO-OFDM عظیم با استفاده از خاصیت تنکی کانال در حوزه زمان
   ◂ M. Hanafi Kumeleh, S. Rezvani Kenarsari, M. Ferdosizadeh Naeiny
   ✔ 1396/04/16  2017/07/07
    Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Electrical Engineering


●  نگاشت انتخابی با اشکارسازی کور برای کاهش نسبت قله به متوسط توان در سیستمهای تفاضلی با کد فضا فرکانس الموتی
   ◂ Milad Fallahzadeh, Mahmoud Ferdosizadeh
   ✔ 1395/11/21  2017/02/09
    IET Communication


●  روش رزرو تن انتخابی برای کاهش نسبت قله به متوسط توان در سیستمهای SFBC-OFDM
   ◂ مرتضی حبیبی لاسیبی، محمود فردوسی زاده نایینی
   ✔ 1393/07/18  2014/10/10
    Journal of Communication Engineering
PDF   

●  استفاده از کد تصحیح خطا با پیچیدگی کم برای کاهش PAPR در سیستمهای OFDM
   ◂ ارزو پورمحسن امیری ، محمود فردوسی زاده نایینی
   ✔ 1392/03/11  2013/06/01
    Journal of Communication Engineering
PDF   

●  روش رزرو تن انتخابی برای کاهش PAPR در سیستمهای OFDM با مولتی پلکس فضایی
   ◂ مرتضی حبیبی لاسیبی، محمود فردوسی زاده نایینی
   ✔ 1391/09/11  2012/12/01
    Journal of Communication Engineering
PDF   

●  نگاشت انتخابی برای کاهش PAPR در سیستمهای SFBC-OFDM بدون نیاز به ارسال اطلاعات جانبی
   ◂ محمود فردوسی زاده نایینی، Farokh Marvasti
   ✔ 1389/11/08  2011/01/28
    IEEE Transactions on Vehicular Technologies
PDF   پایان نامه ها

●  بهبود عملکرد روشهای اشکارسازی در سیستمهای چند ورودی - چند خروجی با تعداد انتن زیاد (Massive MIMO)
   ◂ مجتبی امیری

●   شبیه سازی یک گیرنده و فرستنده طیف گسترده پرش فرکانسی با مدولاسیون FM
   ◂ امیرمحمد مولائی

●   شبیه سازی و مقایشه چند روش بازیابی سیگنالهای تنک
   ◂ زهرا لاروبی

●  بررسی دسترسی چند گانه در استاندارد LTE و مقایسه ان با سایر روشهای موجود
   ◂ مهدیه بابائی عمر

●  بهبود دقت روشهای تخمین زاویه ورود با استفاده از حسگری فشرده
   ◂ احمد عطایی

●  بهبود کارایی روشهای تخمین جهت ورود سیگنال در حضور سیگنالهای همبسته
   ◂ پریسا سلیمانی سالک

●  بهبود کارایی روش های تخمین کانال در حضور الودگی پایلوت در سیستمهای چند ورودی - چند خروجی با تعداد انتن بسیار زیاد
   ◂ مصطفی حنفی کومله

●  بهبود کارایی کانالهای رله چند سویه با کدگذاری شبکه
   ◂ حمید قریشوندی ابجازی

●  مقایسه روشهای بازشناسی گوینده توسط نرم افزار متلب
   ◂ حسین مارینی

●  کاهش نسبت قله به متوسط توان در سیستمهای مخابراتیتسهیم متعامد فرکانسی چند ورودی چند خروجی تفاضلی
   ◂ میلاد فلاح زاده چنیجانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید