دانشگاه شاهد

محمود فردوسی زاده نایینی

دانشیار - دکتری مهندسی برق مخابرات


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق مخابرات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

دروس مجازی

تئوری پیشرفته مخابرات(1) - شنبه (11:00-12:30) ورود به کلاس
تئوری پیشرفته مخابرات(1) - دوشنبه (11:00-12:30) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (16)   Download XML   Download TXT

●  اشکارسازی چند کاربری تفاضلی برای سیستمهای انبوه انتنی با مدولاسیون فضایی
   ◂ محمود فردوسی زاده نایینی، رویا خانزاده
   ✔ 1399/05/15  2020/08/05
    Physical Communication


●  تخمین زاویه ورود به کمک تبدیل فوریه گسسته در ارایه های مجازی با حداقل افزونگی
   ◂ یعثوب اقبالی
   ✔ 1398/09/21  2019/12/12
    IET Signal Processing


●  تخمین زاویه ورود مبتنی بر تبدیل فوریه گسسته با استفاده از ارایه با کمترین افزونگی
   ◂ یعثوب اقبالی، محمود فردوسی زاده نایینی
   ✔ 1398/07/19  2019/10/11
    IET Signal Processing


●  Adaptive pilot reuse scheme for nonzero neighborhood structured downlink channel in massive MIMO
   ◂ Sanaz Rezvani Kenarsari, Mahmoud Ferdosizade Naeiny
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    AEU-International Journal of Electronics and Communications


●  تخمین زاویه ورود با استفاده از حسگری فشرده مبتنی بر ماتریس اندازهگیری DFT
   ◂ یعثوب اقبالی، محمود فردوسی زاده نایینی، احمد عطایی
   ✔ 1397/08/15  2018/11/06
    رادار


●  تخمین زاویه ورود در حضور تزویج متقابل نامعلوم در ارایه دایروی یکنواخت با انتنهای جهتی
   ◂ محمود فردوسی زاده نایینی، احمد عطایی، یعثوب اقبالی
   ✔ 1397/03/03  2018/05/24
    رادار


●  Mobility-Aware Reconstruction Algorithm for Correlated Nonzero Neighborhood Structured Downlink Channel in Massive MIMO
   ◂ Sanaz Rezvani Kenarsari, Mahmoud Ferdosizade Naeiny
   ✔ 1396/12/10  2018/03/01
    IEEE Access


●  Burst transmission symbol synchronization in the presence of cycle slip arising from different clock frequencies
   ◂ Somayeh Bazin, Mahmoud Ferdosizade Naeiny
   ✔ 1396/10/18  2018/01/08
    EURASIP Journal on Advances in Signal Processing


●  کاهش الودگی پایلوت در سیستمهای MIMO-OFDM عظیم با استفاده از خاصیت تنکی کانال در حوزه زمان
   ◂ M. Hanafi Kumeleh، S. Rezvani Kenarsari، M. Ferdosizadeh Naeiny
   ✔ 1396/04/16  2017/07/07
    Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Electrical Engineering


●  Blind SLM for PAPR reduction of Alamouti DSFBC systems
   ◂ Milad Fallahzadeh, Mahmoud Ferdosizadeh
   ✔ 1395/11/21  2017/02/09
    IET Communication
مقالات کنفرانسی (5)   Download XML   Download TXT

●  اشکارسازی در مسیر فراسوی سیستمهای انبوه انتنی به کمک روش تکراری مبتنی بر تصمیم گیری سخت و نرم
   ◂ رویا خان زاده، مجتبی امیری
   ✔ 1398/09/21  2019/12/12
    5th National conference on Electrical & Mechatronics Engineering
PDF   

●  تخمین زاویه ورود با استفاده از حسگری فشرده مبتنی بر ماتریس اندازه گیری DFT
   ◂ محمود فردوسی زاده نایینی، احمد عطایی، یعثوب اقبالی
   ✔ 1397/08/30  2018/11/21
    کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی
PDF   

●  تخمین مرتبه تنکی تحت شرایط تعداد مشاهدات محدود
   ◂ Mehrdad Khalaji، Mahmoud Ferdousizadeh، Arash Amini
   ✔ 1396/03/15  2017/06/05
    (signal processing withadaptive sparse structured representation(SPARS 2017
PDF   

●  حذف تداخل به صورت مستقیم در سیستمهای تسهیم فرکانسی با طیف بهینه SEFDM
   ◂ محمود فردوسی زاده نایینی،
   ✔ 1393/06/18  2014/09/09
    International Symposium on Telecommunication
PDF   

●  مسائل عملی در پیاده سازی سیستمهای OFDM و MIMO-OFDM به شکل رادیو نرم¬افزار
   ◂ محمود فردوسی زاده نایینی، احمد شفاعتی
   ✔ 1390/07/26  2011/10/18
    سمینار شبکه ها‌ی نوین ارتباطات بی سیم و سیار (WMCN) (دانشگاه صنعتی شریف)


پایان نامه ها

●  Direction of arrival estimation with 1bit quantization (study and simulation)
   ◂ فاطمه بهادری

●  بهبود چیدمان ارایه های مجازی انتن برای تخمین زاویه ورود سیگنال در دوبعد
   ◂ علی پناه زاده خانمیر

●  تخمین زاویه ورود سیگنالهای پهن باند با وجود محدودیتهای کوانتیزاسیون
   ◂ سمیه وحیدی

●  تخمینگر مبتنی بر نمایش تنک سیگنال در سیستم های چند ورودی چند خروجی انبوه
   ◂ ساناز رضوانی کنارسری

●  بهبود عملکرد روشهای اشکارسازی در سیستمهای چند ورودی - چند خروجی با تعداد انتن زیاد (Massive MIMO)
   ◂ مجتبی امیری

●   شبیه سازی یک گیرنده و فرستنده طیف گسترده پرش فرکانسی با مدولاسیون FM
   ◂ امیرمحمد مولائی

●   شبیه سازی و مقایشه چند روش بازیابی سیگنالهای تنک
   ◂ زهرا لاروبی

●  بررسی دسترسی چند گانه در استاندارد LTE و مقایسه ان با سایر روشهای موجود
   ◂ مهدیه بابائی عمر

●  بهبود دقت روشهای تخمین زاویه ورود با استفاده از حسگری فشرده
   ◂ احمد عطایی

●  بهبود کارایی روشهای تخمین جهت ورود سیگنال در حضور سیگنالهای همبسته
   ◂ پریسا سلیمانی سالکنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید