دانشگاه شاهد

پروین دلاور

استاد یار - دکترا


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : جراحی عمومی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  ده مورد در اخلاق پزشکی(افزایش امتیاز)

پایان نامه ها

●  میزان رعایت حریم خصوصی بیماران تحت سزارین انتخابی بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) در سال 1397
   ◂ فاطمه ارباب پوری

●  مقایسه عملکرد پزشکان و پرستاران اتاق عمل در زمینه ی رعایت استاندارد های استریلیزاسیون در بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره
   ◂ محمدصابر تمدن گلبرنجی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید