دانشگاه شاهد

سیده نفیسه ال محمد

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (8)   Download XML   Download TXT

●  خوشه بندی فازی بازارهای سهام اسیا و اوقیانوسیه بر اساس مدل گارچ
   ◂ سیده نفیسه ال محمد
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  پیش بینی قیمت سهام S&P با شبکه های بیزین
   ◂ سیده نفیسه ال محمد، پریسا رجبی
   ✔ 1397/02/12  2018/05/02
    یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
PDF   

●  بررسی قابلیت پیش بینی مدل غیر متقارن گارچ بر روی داده های بورس تهران
   ◂ سیده نفیسه ال محمد
   ✔ 1396/05/31  2017/08/22
    چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
PDF   

●  مدل غیر متقارن مارکوف سوییچ گارچ: پایداری و پیش بینی
   ◂ سعید رضاخواه، سیده نفیسه ال محمد، ساسان حسینعلیزاده
   ✔ 1396/05/02  2017/07/24
    The 39th Conference on Stochastic Processes and their Applications )
PDF   

●  مدل غیرمتقارن مارکوف سوییچ گارچ: براورد و پیش بینی
   ◂ سیده نفیسه ال محمد، سعید رضاخواه و ساسان حسینعلیزاده
   ✔ 1394/05/28  2015/08/19
    دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
PDF   

●  یک ساختار جدید از مدل مارکوف سوییچ با وزن لجستیکی
   ◂ سیده نفیسه ال محمد، سعید رضاخواه و ساسان حسینعلیزاده
   ✔ 1394/02/09  2015/04/29
    پانزدهمین کارگاه فرایندهای تصادفی کاربردی
PDF   

●  تحلیل بیزی برای مدل مارکوف سوییچ گارچ مولفه ای
   ◂ سیده نفیسه ال محمد، سعید رضاخواه و ساسان حسینعلیزاده
   ✔ 1393/12/06  2015/02/25
    هشتمین همایش ملی تخصصی امار
PDF   

●  مدل مارکوف پنهان مشروط به ناهمگنی واریانس
   ◂ N. alemohammad, S.Rezakhah and S. H. Alizadeh
   ✔ 1391/04/19  2012/07/09
    8th world congress in probability and statistics
PDF   

پایان نامه ها

●  بررسی رابطه استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر شیراز در سال 1396
   ◂ ابوذر نگهداری

●  کاربرد خوشه بندی و شبکه های بیزین در پیش بینی سری های زمانی مالی
   ◂ پریسا رجبی

●  مقایسه تاثیر کرایوتراپی و طب فشاری بر شدت درد ورود سوزن به عروق ناحیه فیستول شریانی – وریدی بیماران زن تحت همودیالیز
   ◂ فاطمه حسین زاده گیسکی

●  Some Numerical Methods of Stochastic Differential Equations and their Mean-Square Stability Analysis
   ◂ بهشته پوراحمد

●  Applying Linear Programming for Solving the VCSP Problem
   ◂ افسانه پیر

●  اختیار مبادله توانی
   ◂ طاهره مرادزاده

●  ارابه مدل تخصیص طرفیت با هماهنگی کانال در زنجیره تامین: رویکرد نظریه بازیها
   ◂ مریم عزیزی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید