دانشگاه شاهد

محمدرضا عزیزالهی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : حقوق
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  ترجمه و شرح تطبیقی لمعه
   ◂  محمدرضا عزیزالهی

●  متون حقوق تطبیقی
   ◂ محمدرضا عزیزالهی

●  فقه و حقوق تطبیقی و استدلالی
   ◂ محمدرضا عزیزالهی

●  ایات الاحکام تطبیقی
   ◂ محمدرضا عزیزالهی

●  تلخیص المکاسب
   ◂ -

●  جامع ترین کتاب تست و گرامر انگلیسی شرح تافل بانز

●  فقه تطبیقی و استدلالی
   ◂ ---

●  جامع المقدمات
   ◂ -

●  کلیات علم حقوق

●  نظریه العقد فی الفقه الاسلامی
   ◂ محمدرضا عزیزالهیپایان نامه ها

●  تبیین فقهی و حقوقی حق حبس زوجه در مهریه های سنگین
   ◂ سمیه دلاوری

●  بررسی تطبیقی حقوق اقلیت های غیر رسمی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی
   ◂ اسماعیل انصاری مهر

●  تبیین فقه حقوقی مبانی بینه و ارائه راهکار در رفع تعارض با اسناد رسمی کشور
   ◂ علیرضا افتخاری

●  بررسی فقهی حقوقی نکاح معطاتی و مقایسه ان با نظام کامان لاو
   ◂ راضیه اکبری

●  تبیین فقهی حقوقی نحوه جبران خسارت ناشی از تورم در پرداخت نوین
   ◂ عسگر رحیمی

●  تبیین حکم غنا و موسیقی به اعتبار مقارنات از دیدگاه فقهای معاصر
   ◂ داریوش ظهرابی فرد

●  تبیین فقهی و حقوقی اتاتازی با رویکرد اخلاق پزشکی
   ◂ فاطمه فرقانی

●  تبیین طلاق قضایی درفقه اسلام وحقوق موضوعه
   ◂ فاطمه سادات طباطبایی

●  تحلیل فقهی حقوقی ازدواج مسلمانان با اتباع بیگانه و غیر مسلمان و تطبیق ان با کشورهای اسلامی
   ◂ لیلا نشاسته سازکاشی

●  تبیین فقهی حقوقی بیمه کاهش ارزش پول
   ◂ حسن مختارینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید