دانشگاه شاهد

زهرا بخشی

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : فیزیک
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (8)   Download XML   Download TXT

●  معادله دیراک در حضور پتانسیل های هارتمن و نوسانگر رینگ-شیپ
   ◂ زهرا بخشی
   ✔ 1397/04/27  2018/07/18
    Advances in High Energy Physics


●  اسپینورها و نمایش های رودریگز وابسته با چند جمله ایهای متعامد
   ◂ زهرا بخشی
   ✔ 1397/02/30  2018/05/20
    Advances in High Energy Physics


●  نوسانگر کوانتومی جهار بعدی و تک قطبی مغناطیسی با گروه دینامیکی (1)U
   ◂ زهرا بخشی - حسین پناهی - سیده گلی گلچهره
   ✔ 1396/06/21  2017/09/12
    Modern Physics Letters A


●  نقش پتانسیل های شکل ناوردا در مکانیک کوانتومی نسبیتی
   ◂ زهرا بخشی، دکتر حسین پناهی
   ✔ 1395/02/15  2016/05/04
    The European Physical Journal Plus


●  حل رودریگز معادله دیراک برای میدان های حاصل از فرمالیسم مستر فانکشن
   ◂ زهرا بخشی، دکتر حسین پناهی
   ✔ 1390/10/22  2012/01/12
    Physica Scripta
PDF   

●  معادله دیراک و حالت پایه پتانسیل های حل پذیر: روش ابر تقارنی
   ◂ زهرا بخشی، دکتر حسین پناهی
   ✔ 1390/01/26  2011/04/15
    International Journal of Theoretical Physics
PDF   

●  معادله دیراک با جرم موثر وابسته به مکان و پتانسیل های حل پذیر در معادله شرودینگر
   ◂ زهرا بخشی، دکتر حسین پناهی
   ✔ 1390/01/15  2011/04/04
    Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical
PDF   

●  پتانسیل های حل پذیر با جرم موثر وابسته به مکان و معادله شرودینگر با جرم ثابت
   ◂ زهرا بخشی، دکتر حسین پناهی
   ✔ 1388/10/20  2010/01/10
    Acta Physica Polonica B
PDF   

مقالات کنفرانسی (16)   Download XML   Download TXT

●   جرم موثر وابسته به مکان و مولدهای هرمیتی-کاذب درهامیلتونی ها با تقارن PT
   ◂ زهرا بخشی، فرشته سلیمانی
   ✔ 1398/03/22  2019/06/12
    بیست و ششمین کنفرانس بهاره فیزیک
PDF   

●  سیستم های ابرانتگرال پذیر کوانتومی دارای اسپین تصادفی در بعدهای مختلف
   ◂ زهرا بخشی، محدثه سادات حاجی باباییان امیری
   ✔ 1397/10/13  2019/01/03
    سومین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
PDF   

●  تبدیلات کانونیک در معادله شرودینگر با جرم موثر وابسته به مکان
   ◂ زهرا بخشی- ملیکا محسنی گویا
   ✔ 1395/08/13  2016/11/03
    کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
PDF   

●  تبدیلات هرویتز و شبه هرویتز
   ◂ زهرا بخشی- زهرا نشاطی
   ✔ 1395/08/13  2016/11/03
    کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
PDF   

●  نقش میدان گرانشی در کوانتش نسبیت عام
   ◂ زهرا بخشی- اکبر امیر بیگی عرب
   ✔ 1395/08/13  2016/11/03
    کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
PDF   

●  حل تقریبی معادله دیراک در حضور مدل پتانسیل هایپربولیکی
   ◂ زهرا بخشی- محسن حافظ قران
   ✔ 1395/06/04  2016/08/25
    کنفرانس فیزیک ایران 1395
PDF   

●  حل دقیق معادله دیراک درحضور پتانسیل عمومی هارتمن به کمک متغیرهای فوق هندسی
   ◂ زهرا بخشی، محسن حافظ قران
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک
PDF   

●  بررسی پتانسیل حل پذیر غیربازتابی با تقارن PT ازجنبه پراکندگی
   ◂ زهرا بخشی، فاطمه حاجی قربانی
   ✔ 1394/06/05  2015/08/27
     کنفرانس فیزیک ایران 1394
PDF   

●  نوسانگر به عنوان یک تک قطبی مغناطیسی نهفته
   ◂ زهرا بخشی، زهرا نشاطی
   ✔ 1394/06/05  2015/08/27
     کنفرانس فیزیک ایران 1394
PDF   

●  پتانسیل های حل پذیر کامل در معادلات شرودینگر با جرم موثر وابسته به مکان
   ◂ زهرا بخشی، ملیکا محسنی گویا
   ✔ 1394/03/07  2015/05/28
    دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای ان
PDF   پایان نامه ها

●  سیستم های مکانیکی کوانتومی انتگرال پذیر و ابرانتگرال پذیر در فضاهای d بعدی
   ◂ محدثه سادات حاجی باباییان امیری

●  گرانش کوانتومی به عنوان یک نظریه میدان موثر
   ◂ اکبر امیربیگی

●  پتانسیل های حل پذیر در سیستم های کوانتومی غیر هرمیتی با تقارن PT
   ◂ فاطمه حاجی قربانی

●  تقارن های نهفته دینامیکی در سیستم های کوانتومی -d بعدی
   ◂ زهرا نشاطی

●  پتانسیل های حل پذیر در مکانیک کوانتومی نسبیتی کلاین-گوردون و دیراک
   ◂ محسن حافظ قران

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید