دانشگاه شاهد

زهرا بخشی

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : فیزیک
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (8)   Download XML   Download TXT

●  Dirac Equation in the Presence of Hartmann and Ring-Shaped Oscillator Potentials
   ◂ Zahra Bakhshi
   ✔ 1397/04/27  2018/07/18
    Advances in High Energy Physics


●  Spinors and Rodrigues Representations Associated with Orthogonal Polynomials
   ◂ Zahra Bakhshi
   ✔ 1397/02/30  2018/05/20
    Advances in High Energy Physics


●  Four-dimensional quantum oscillator and magnetic monopole with U(1) dynamical group
   ◂ Z. Bakhshi, H. Panahi, S. G. Golchehre
   ✔ 1396/06/21  2017/09/12
    Modern Physics Letters A


●  The role of shape invariance potentials in the relativistic quantum mechanics
   ◂ Z. Bakhshi, H. Panahi
   ✔ 1395/02/15  2016/05/04
    The European Physical Journal Plus


●  Rodrigues solution of the Dirac equation for fields obtained from the master function formalism
   ◂ Z Bakhshi, H Panahi
   ✔ 1390/10/22  2012/01/12
    Physica Scripta
PDF   

●  Dirac Equation and Ground State of Solvable Potentials: Supersymmetry Method
   ◂ H. Panahi, Z. Bakhshi
   ✔ 1390/01/26  2011/04/15
    International Journal of Theoretical Physics
PDF   

●  Dirac equation with position-dependent effective mass and solvable potentials in the Schr?dinger equation
   ◂ H Panahi, Z Bakhshi
   ✔ 1390/01/15  2011/04/04
    Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical
PDF   

●  پتانسیل های حل پذیر با جرم موثر وابسته به مکان و معادله شرودینگر با جرم ثابت
   ◂ Zahra Bakhshi، حسین پناهی
   ✔ 1388/10/20  2010/01/10
    Acta Physica Polonica B
PDF   

مقالات کنفرانسی (18)   Download XML   Download TXT

●  بررسی و تحلیل سیستم های کوانتومی با پتانسیل های رینگ شیپد
   ◂ زهرا بخشی، فریده داوری
   ✔ 1398/10/12  2020/01/02
    کنفرانس فیزیک ریاضی ایران 1398
PDF   

●  دینامیک درهم تنیدگی درسیستم های کوانتومی باز
   ◂ زهرا بخشی، انسیه مرشددوست
   ✔ 1398/10/12  2020/01/02
    کنفرانس فیزیک ریاضی 1398
PDF   

●   جرم موثر وابسته به مکان و مولدهای هرمیتی-کاذب درهامیلتونی ها با تقارن PT
   ◂ زهرا بخشی، فرشته سلیمانی
   ✔ 1398/03/22  2019/06/12
    بیست و ششمین کنفرانس بهاره فیزیک
PDF   

●  سیستم های ابرانتگرال پذیر کوانتومی دارای اسپین تصادفی در بعدهای مختلف
   ◂ زهرا بخشی، محدثه سادات حاجی باباییان امیری
   ✔ 1397/10/13  2019/01/03
    سومین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
PDF   

●  تبدیلات کانونیک در معادله شرودینگر با جرم موثر وابسته به مکان
   ◂ زهرا بخشی، ملیکا محسنی گویا
   ✔ 1395/08/13  2016/11/03
    کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
PDF   

●  تبدیلات هرویتز و شبه هرویتز
   ◂ زهرا بخشی، زهرا نشاطی
   ✔ 1395/08/13  2016/11/03
    کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
PDF   

●  نقش میدان گرانشی در کوانتش نسبیت عام
   ◂ زهرا بخشی، اکبر امیر بیگی عرب
   ✔ 1395/08/13  2016/11/03
    کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
PDF   

●  حل تقریبی معادله دیراک در حضور مدل پتانسیل هایپربولیکی
   ◂ زهرا بخشی، محسن حافظ قران
   ✔ 1395/06/04  2016/08/25
    کنفرانس فیزیک ایران 1395
PDF   

●  حل دقیق معادله دیراک درحضور پتانسیل عمومی هارتمن به کمک متغیرهای فوق هندسی
   ◂ زهرا بخشی، محسن حافظ قران
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک
PDF   

●  بررسی پتانسیل حل پذیر غیربازتابی با تقارن PT ازجنبه پراکندگی
   ◂ زهرا بخشی، فاطمه حاجی قربانی
   ✔ 1394/06/05  2015/08/27
     کنفرانس فیزیک ایران 1394
PDF   پایان نامه ها

●  دینامیک درهم¬تنیدگی درسیستم های کوانتومی
   ◂ انسیه مرشددوست

●  بررسی جبری سیستم های کوانتومی بس ذره ای در ابعاد متفاوت
   ◂ ساره خوشدونی

●  بررسی سیستم‎های کوانتومی حل‎پذیر با پتانسیل‎های غیرمرکزی رینگ–شیپد و هارتمن
   ◂ فریده داوری

●  معیارهای درهم¬تنیدگی و همدوسی کوانتومی در سیستم¬های کوانتومی باز
   ◂ ریحانه سادات علوی

●  جرم موثر وابسته به مکان و مولدهای کاذب-هرمیتی در هامیلتونی¬ها با تقارن - PT
   ◂ فرشته سلیمانی

●  مکانیک کوانتومی حل پذیر کامل در فضا زمان - خمیده خط در ابعاد مختلف
   ◂ مینا اسداللهی بهمند

●  سیستم های مکانیکی کوانتومی انتگرال پذیر و ابرانتگرال پذیر در فضاهای d -بعدی
   ◂ محدثه سادات حاجی باباییان امیری

●  گرانش کوانتومی به عنوان یک نظریه میدان موثر
   ◂ اکبر امیربیگی

●  پتانسیل های حل پذیر در سیستم های کوانتومی غیر هرمیتی با تقارن PT
   ◂ فاطمه حاجی قربانی

●  تقارن های نهفته دینامیکی در سیستم های کوانتومی -d بعدی
   ◂ زهرا نشاطینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید