دانشگاه شاهد

ندا ابراهیمیان

استاد یار - دکتری فیزیک ماده چگال


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : فیزیک
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212242-021
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (10)   Download XML   Download TXT

●  Andreev trajectory and low-temperature transport in ultracold atoms in the presence of a vortex line: Population imbalance effect
   ◂ F. Sabbaghzadeh, N. Ebrahimian
   ✔ 1397/09/09  2018/11/30
    Physica C: Superconductivity and its Applications


●  The response of the polarized Fermi mixture to an artificial vector potential: The interaction strength and imbalance chemical potential effects
   ◂ N. Ebrahimian, Z. Safiee
   ✔ 1395/12/25  2017/03/15
    Physica B: Condensed Matter


●  احتمال عبور شبه ذرات در یک ابرشاره فراسرد دوکاناله: اثرات اندازه سیستم در چارچوب تقریب شبه کلاسیکی Bcs
   ◂ ندا ابراهیمیان
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    پژوهش سیستم های بس ذره ای


●  Quantum information aspects on bulk and nano interacting Fermi system: A spin-space density matrix approach
   ◂ R. Afzali, N. Ebrahimian, B. Eghbalifar
   ✔ 1395/05/18  2016/08/08
    Physics Letters A


●  Meissner-like effect on normal-superfluid interface of imbalanced Fermi gas
   ◂ N. Ebrahimian, M. Mehrafarin
   ✔ 1392/04/18  2013/07/09
    Journal of the Korean Physical Society
PDF   

●  گذار فاز یک ابررسانای فرمیونی سنگین در میدان مغناطیسی قوی: تحلیل درهم تنیدگی
   ◂ ندا ابراهیمیان
   ✔ 1392/01/17  2013/04/06
    Journal of the Korean Physical Society
PDF   

●  Dependence of interface conductivity on relevant physical parameters in polarized Fermi mixtures
   ◂ N. Ebrahimian, M. Mehrafarin, R. Afzali
   ✔ 1391/04/14  2012/07/04
    Physica C: Superconductivity and its Applications
PDF   

●  باسخ خطی رسانندگی مرزی نرمال و ابرشاره گاز فرمی قطبیده به میدان مغناطیسی اربیتالی
   ◂ ندا ابراهیمیان
   ✔ 1391/02/19  2012/05/08
    Physica B: Condensed Matter
PDF   

●  برهم کنش نرمال- بوگلیوبف و محاسبه رسانندگی گرمایی فاز A1 هلیم سه
   ◂ ندا ابراهیمیان
   ✔ 1384/11/15  2006/02/04
    Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics
PDF   

●  رسانندگی گرمایی فاز A1 ابرشاره هلیم سه
   ◂ ندا ابراهیمیان
   ✔ 1383/12/07  2005/02/25
    Journal of Physics: Condensed Matter
PDF   مقالات کنفرانسی (15)   Download XML   Download TXT

●  معادلات بوگلیوبف برای خط گرداب ایزوله شده
   ◂ الهه عبدالرحیمی، ندا ابراهیمیان
   ✔ 1398/11/29  2020/02/18
    دهمین همایش فیزیک دانشگاه پیام نور
PDF   

●  احتمال بازتاب اندریو شبه ذره از گردابه های کوانتیزه
   ◂ ندا ابراهیمیان، ملیحه افشارفر
   ✔ 1398/10/12  2020/01/02
    کنفرانس فیزیک ریاضی ایران 1398
PDF   

●  محاسبه ی عددی انرژی جوزفسون درنانو ابررساناها با در نظر گرفتن افت و خیز تابع گاف انرژی
   ◂ ضحی محمدرضا علینقی، ندا ابراهیمیان
   ✔ 1398/04/06  2019/06/27
    هفتمین همایش ملی فناوری نانو -از تئوری تا کاربرد
PDF   

●  اثر جرم موثر دو گونه اسپینی بر پتانسیل ترمودینامیکی ابرشاره های قلیایی
   ◂ ندا ابراهیمیان، زینب کبیری
   ✔ 1398/02/11  2019/05/01
    ششمین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی و مغناطیس
PDF   

●  دینامیک شبه ذره در یک ابرشاره فرمی در مواجهه با گردابه های کوانتومی
   ◂ سبحان رضایی دلفان، ندا ابراهیمیان
   ✔ 1397/12/07  2019/02/26
    چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
PDF   

●  انرژی نقطه عطف کلاسیکی در یک ابرشاره فرمی متقارن جرمی
   ◂ راضیه حامدی، ندا ابراهیمیان
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    کنفرانس فیزیک ایران 1397
PDF   

●  نقش اندازه نمونه در زاویه برگشت اندریو در ابرشاره لیتیم شش
   ◂ فایزه صباغ زاده، ندا ابراهیمیان
   ✔ 1396/06/06  2017/08/28
    کنفرانس فیزیک ایران 1396
PDF   

●  بررسی نقش ابعاد نمونه در مسیر حرکت شبه ذرات در یک ابرشاره قلیایی
   ◂ فایزه صباغ زاده، ندا ابراهیمیان
   ✔ 1396/03/04  2017/05/25
    کنفرانس - بیست و چهارمین کنفرانس بهاره فیزیک
PDF   

●  --
   ◂ Zeinab Kabiri, Neda Ebrahimian
   ✔ 1396/03/03  2017/05/24
    کنفرانس - بیست و چهارمین کنفرانس بهاره فیزیک
PDF   

●  رابطه بین فرکانس قطع و فرکانس ویژه در اتم های قلیایی
   ◂ neda ebrahimian-زینب کبیری
   ✔ 1395/08/13  2016/11/03
    کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
PDF   پایان نامه ها

●  طول پراکندگی شبه ذره در ابرشاره لیتیم شش
   ◂ ملیحه افشارفر

●  معادلات بوگلیوبف شبه کلاسیکی در حضور خطوط گردابه
   ◂ الهه عبدالرحیمی نیاری

●  اثر راشبا در نانو سیم ها با در نظر گرفتن مدل دو باندی و اثر محصور شدگی
   ◂ زهرا سلیمی

●  اثر جوزفسون بین نانو دانه های ابررسانا
   ◂ ضحی محمدرضاعلینقی

●  عملکرد خطوط گردابه در سیستم های فرمیونی متقارن جرمی
   ◂ راضیه حامدی

●  سطح مقطع پراکندگی اندریو در گازهای قلیایی با استفاده از رویکرد شبه کلاسیکی
   ◂ سبحان رضایی دلفان

●  معادلات و انرژی گینزبورگ-لاندایو در اتم‌های قلیایی دو مولفه‌ای در حضور یک میدان مغناطیسی
   ◂ زینب کبیری

●  Thermal excitation near a vortex in a polarized fermi gas by considering Andreev scattering
   ◂ فایزه صباغ زاده

●  The response of polarized Fermi gas to the gage vector potential
   ◂ زهرا صفیعی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید