دانشگاه شاهد

اکبر نظری گلشن

استاد یار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : فیزیک
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212224-021
پیوندها :
 

ثبت اختراعات

  • طراحی و ساخت حسگر رلوکتانس متغیر 

  • طراحی و ساخت حسگر مغناطیسی سرعت بر پایه اثر هال

 

مقالات ژورنالی (16)   Download XML   Download TXT

●  بررسی نظری رفتار سالیتونهای یون صوتی در مختصات کروی در یک پلاسمای دو دمایی
   ◂  مهزاد نظام، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1398/02/06  2019/04/26
    علوم و فنون هسته ای


●  بررسی تحلیلی سیال Casson با حل معادله جفری همل مگنتو هیدرودینامیک
   ◂ سید سلمان نوراذر، اکبر نظری گلشن، فرامرز سلیمان پور
   ✔ 1397/08/14  2018/11/05
    Scientific Reports


●  بررسی امواج شوک استوانه ای در پلاسمای غباری
   ◂ اکبر نظری گلشن
   ✔ 1397/05/20  2018/08/11
    Indian Journal of Physics


●  بررسی سالیتون های یون صوتی متراکم و رقیق در پلاسمای چند جزئی با یون های منفی
   ◂ سیده راحله سجادی، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1396/11/11  2018/01/31
    فیزیک کاربردی


●  یررسی اثر الکترون های محبوس یر اموان یون صوتی منفرد با استفاده از معادله Schamel
   ◂ اکبر نظری گلشن
   ✔ 1395/05/04  2016/07/25
    Physics of Plasmas


●  حل دقیق معادلات Fitzhugh–Nagumo به روش اختلال
   ◂ سید سلمان نوراذر، اکبر نظری گلشن، محسن سوری
   ✔ 1394/12/27  2016/03/17
    International Journal of Mathematics and Computation


●  کاربرد روش اختلال و وردشی در حل معادله Fisher
   ◂ سید سلمان نوراذر، اکبر نظری گلشن، محسن سوری
   ✔ 1394/11/25  2016/02/14
    International Journal of Mathematics and Computation


●  حل دقیق معادله Burgers-Huxley به روش اختلال
   ◂ سید سلمان نوراذر،محسن سوری،اکبر نظری گلشن
   ✔ 1393/12/15  2015/03/06
    Journal of Mathematics and Physics
PDF   

●  ترکیب روش اختلال و تبدیل فوریه برای حل معادلات غیر خطی پخش کوشی
   ◂ سید سلمان نوراذر، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1393/11/01  2015/01/21
    Indian Journal of Physics
PDF   

●  بررسی اثر الکترون های غیر هم دما بر امواج DA در پلاسمای چهار جزیی
   ◂ اکبر نظری گلشن، سید سلمان نوراذر،پرویز پروین، حسن غفوری فرد
   ✔ 1393/05/24  2014/08/15
    Astrophysics and Space Science
PDF   مقالات کنفرانسی (9)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تجربی حضور نانو ذرات نقره بر موج صوتی در سلول پراکننده و تغییر پرتو خروجی از سلول
   ◂ سیده مولود داودی، محمد جابری، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    پنجمین کنگره ملی انجمن مهندسی صوتیات ایران
PDF   

●  تغییرات فشردگی زمانی تپ استوکس بازگشتی از پراکندگی القایی بریلوئن در حضور نانو ذرات نقره
   ◂ محمد جابری، سیده مولود داودی، اکبر نظری گلشن، محمدرضا جعفری میلانی
   ✔ 1397/11/09  2019/01/29
    بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
PDF   

●  اثر هندسه برهمکنش در پراکندگی القایی بریلوئن
   ◂ محمد جابری، پگاه جمشیدی، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1397/11/09  2019/01/29
    بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
PDF   

●  مطالعه تجربی ساختار مدی نوسانگر لیزر با دمش دیود نورگسیل
   ◂ فائزه حکم ابادی، امیر حسین فرهبد، سمیرا تاج ابادی، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1397/11/09  2019/01/29
    بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
PDF   

●  با دمش دیود نورگسیل Ce:Nd:YAG تقویت کننده نوری چند عبوری
   ◂ امیر حسین فرهبد، سمیرا تاج ابادی، فائزه حکم ابادی، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1397/11/09  2019/01/29
    بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
PDF   

●  بررسی رفتار سالیتونها در پلاسما با استفاده از روش اختلال
   ◂ اکبر نظری گلشن، مهزاد نظام
   ✔ 1397/04/27  2018/07/18
    ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
PDF   

●  اندرکنش میدان لیزری با نانوذرات نقره درون سلول پراکننده بریلوئن
   ◂ سیده مولود داودی، محمد جابری، اکبر نظری گلشن، فهیمه رضازاده، محمدرضا جعفری میلانی
   ✔ 1397/02/25  2018/05/15
    دومین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
PDF   

●  بررسی امواج سالیتونی الکترون صوتی به روش نیمه تحلیلی
   ◂ مریم السادات معدنی پور حسینی، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1396/02/21  2017/05/11
    پنجمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
PDF   

●  طراحی و شبیه‌سازی دیود ویرکاتور یک‌بعدی و مقایسه نتایج ان با مدل‌های تحلیلی
   ◂ اکبر نظری گلشن، وحید فلاحی
   ✔ 1395/02/31  2016/05/20
    چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
PDF   

پایان نامه ها

●  حل معادله اسکمل در پلاسما با یون های منفی با استفاده از روش اختلال هموتوپی
   ◂ علی اکبر راعی

●  بررسی تجربی تقویت کننده چند عبوری حالت جامد با دمش دیود نورگسیل
   ◂ سمیرا تاج ابادی

●  بررسی تاثیرات پراکندگی القایی بریلوئن بر روی کیفیت باریکه بازتابی
   ◂ پگاه جمشیدی

●  بررسی پراکندگی القایی بریلوئن - مای در حضور نانو ذرات معلق درسلول پراکننده
   ◂ سیده مولود داودی

●  بررسی رفتار سالیتون ها در پلاسما با استفاده از روش نیمه تحلیلی
   ◂ مهزاد نظام

●  سالیتون یون صوتی در پلاسمای یون منفی در حضور الکترون های ابرحرارتی
   ◂ مریم السادات معدنی پورحسینی

●  تحول اختلال یون- صوتی در پلاسمای چندجزیی با یونهای منفی
   ◂ سیده راحله سجادی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید