دانشگاه شاهد

امید صفرزاده

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (7)   Download XML   Download TXT

●  The surface current method in gray Dancoff factor calculation
   ◂ امید صفرزاده
   ✔ 1398/02/25  2019/05/15
    Nuclear Science and Techniques


●  Accurate full superfine group resonance self-shielding method with fission source and upscattering effects in thermal lattice
   ◂ امید صفرزاده
   ✔ 1398/01/19  2019/04/08
    Annals of Nuclear Energy


●  The ?–synthesis and analysis of water level control in steam generators
   ◂ امید صفرزاده، محمدحسین کاظمی، احمد صالحی
   ✔ 1397/11/23  2019/02/12
     Nuclear Engineering and Technology


●  Fractional order PID control of steam generator water level for nuclear steam supply systems
   ◂ محمدحسین کاظمی، امید صفرزاده، احمد صالحی
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    Nuclear Engineering and Design


●  تعیین محدوده مجاز تغییرات توان نسبی بافرض حادثه انسداد در راکتور VVER-1
   ◂ رحمان قراری، امید صفرزاده، نعیمالدین متاجی کجوری
   ✔ 1396/11/08  2018/01/28
    تابش و فناوری هسته ای


●  کاربرد تطبیقی h در روش جریان مرزی احتمال برخورد
   ◂ O. Safarzadeh
   ✔ 1395/02/17  2016/05/06
    Annals of Nuclear Energy


●  جدول احتمال فیزیکی اعمال شده بر روش ماتریس پاسخ-احتمال برخورد برای محاسبات ترابرد سراسری قلب راکتور
   ◂ O. Safarzadeh
   ✔ 1394/12/11  2016/03/01
    Annals of Nuclear Energy


پایان نامه ها

●  بررسی اثر استفاده از تجهیزات سیار در برداشت حرارت از قلب راکتور بوشهر حین شرایط بی برقی کامل SBO
   ◂ امیرمحمد مهری

●  محاسبه توان میله سوخت در حادثه خروج میله کنترل با استفاده از ترکیب کدهای PARCS و TRACE
   ◂ سعید داداش زاده

●  کنترل مرتبه کسری سطح اب در مولد بخار هسته ای
   ◂ احمد صالحی

●   بررسی حادثه شکست بزرگ لوله اب مدار خنک کننده (LBLOCA) در راکتور اب سبک تحت فشار با استفاده از پیوند کدهای TRACE/PARCS و ارزیابی عدم قطعیت و حساسیت سنجی پارامترهای اصلی
   ◂ سجاد اکباتانی املشی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید