دانشگاه شاهد

سیدسعید اسماعیلی صابر

استاد یار - دکتری تخصصی طب سنتی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : طب سنتی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  تغذیه در طب ایرانی اسلامی
   ◂ دکتر غلامرضا کرد افشاری- دکتر حوریه محمدی کناری- دکتر سید سعید اسماعیلی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید