دانشگاه شاهد

سیدعبدالله هاشمی باباحیدری

استاد یار - دکترا قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212323
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (8)   Download XML   Download TXT

●  شناسایی ترکیبات کایرمونی گل محمدی برای جلب شب پره زنبورمانند
   ◂ علی احمدی، علیرضا عسکریان زاده، سیدعبدالله هاشمی باباحیدری
   ✔ 1397/11/06  2019/01/26
    Journal of Agricultural Science and Technology


●  A new Xylaria species from Iran
   ◂ Seyed Abdollah Hashemi Babaheidari, Hashemi, S. Abdollah, Zare, Rasoul, Khodaparast, S. Akbar, Elahinia, S. Ali
   ✔ 1393/12/10  2015/03/01
    Mycologia Iranica
PDF   

●  Contribution to identification of Xylaria species in Iran
   ◂ Seyed Abdollah Hashemi Babaheidari, Hashemi, S. Abdollah, Khodaparast, S. Akbar, Zare, Rasoul, Elahinia, S. Ali
   ✔ 1393/08/10  2014/11/01
    رستنیها=ROSTANIHA
PDF   

●  New records for anamorphic fungi of Guilan province, Iran
   ◂ Seyed Abdollah Hashemi Babaheidari, Vahid Taherian, Sayed Akbar Khodaparast, Sayed Abdollah Hashemi
   ✔ 1392/12/10  2014/03/01
    Mycologia Iranica
PDF   

●  A preliminary study on the genus Fusicladium s. l. in Iran
   ◂ Seyed Abdollah Hashemi Babaheidari, Hashemi, Sayed Abdollah, Khodaparast, Sayed Akbar, Elahinia, Seyed Ali, Zare, Rasoul, Mousakhah, Mozhgan
   ✔ 1392/12/10  2014/03/01
    Mycologia Iranica
PDF   

●  مطالعه جنبه هایی از زیست شناسی قارچ Monilinia laxa عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای گیلاس در استان گیلان
   ◂ سید عبدالله هاشمی باباحیدری، سید اکبر خداپرست، ضیاالدین بنی هاشمی
   ✔ 1389/03/01  2010/05/22
    دانش گیاه پزشکی ایران
PDF   

●  شناسایی گونه های Monilinia همراه با پوسیدگی قهوه ای میوه های دانه دار و هسته دار در استان گیلان
   ◂ سید عبدالله هاشمی باباحیدری، سید اکبر خداپرست، ضیا الدین بنی هاشمی
   ✔ 1386/03/01  2007/05/22
    بیماری های گیاهی
PDF   

●  معرفی قارچ Foveostroma drupacearum از روی گیلاس در ایران
   ◂ سید عبدالله هاشمی باباحیدری، سید اکبر خداپرست
   ✔ 1385/03/01  2006/05/22
    رستنیها=ROSTANIHA
PDF   

مقالات کنفرانسی (15)   Download XML   Download TXT

●  شناسایی گونه های جنس Xylaria جمع اوری شده از برخی نواحی جنگلی شهرستان لاهیجان
   ◂ سیدعبدالله هاشمی باباحیدری، فهیمه نیاستی
   ✔ 1398/06/04  2019/08/26
    چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران
PDF   

●  اثر ضد قارچی غلظت های مختلف عصاره های داتوره و اسفند بر رشد پرگنه و تندش اسپور Botrytis cinerea
   ◂ فائزه فرخزاده، سید جلال طباطبایی، سیدعبدالله هاشمی باباحیدری
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  بررسی جلب شب¬پره زنبورمانند، Paranthrene diaphana به فنیل استالدهید، اسیداستیک و اسانس گل¬محمدی در شرایط ازمایشگاه
   ◂ سید عبدالله هاشمی، علیرضا عسکریان زاده، علی احمدی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  ریزازدیادی و انطباق گیاهچههای ریزازدیادی شده گلابی نطنزی (Pyrus communic cv. Natanziبا محیط برون شیشه ای به کمک قارچ میکوریزا
   ◂ عظیمه حاجی صادقیان، ایمان روح اللهی، زهرا کهریزی، عبدالله هاشمی، ایت اله رضایی
   ✔ 1396/06/16  2017/09/07
    نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
PDF   

●  اهمیت مشخصات انامورفیک در جنس Xylaria
   ◂ سید عبدالله هاشمی باباحیدری، رسول زارع، سید اکبر خداپرست، سید علی الهی نیا
   ✔ 1395/06/06  2016/08/27
    بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  مطالعه مقدماتی فیلوژنتیکی گونه های جنس Xylaria در شمال ایران بر اساس توالی ناحیه ITS
   ◂ سیدعبدالله هاشمی باباحیدری، سید عبدالله هاشمی باباحیدری، رسول زارع، سید اکبر خداپرست، سید علی الهی نیا
   ✔ 1394/06/02  2015/08/24
    دومین کنگره قارچ شناسی ایران
PDF   

●  مطالعه مقدماتی فیلوژنتیکی برخی جدایه های جنس Xylaria در شمال ایران
   ◂ سید عبدالله هاشمی باباحیدری، سید اکبر خداپرست، رسول زارع، سید علی الهی نیا
   ✔ 1393/06/02  2014/08/24
    بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  مطالعه مقدماتی گونه های Xylaria در شمال ایران
   ◂ سید عبدالله هاشمی باباحیدری، سید اکبر خداپرست، رسول زارع، سید علی الهی نیا
   ✔ 1392/06/14  2013/09/05
    اولین کنگره قارچشناسی ایران
PDF   

●  نخستین گزارش از Colletotrichum acutatum از روی میوه سیب در ایران
   ◂ سیدعبدالله هاشمی باباحیدری، مژگان موسی خواه کوشالی، سید اکبر خداپرست، سید عبدالله هاشمی باباحیدری
   ✔ 1391/06/05  2012/08/26
    بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  نخستین گزارش Microcera coccophila روی سپر دار واوی مرکبات (Lepidosaphes beckii) در ایران و پتانسیل احتمالی ان برای مبارزه بیولوژیک
   ◂ سید عبدالله هاشمی باباحیدری، سید اکبر خداپرست
   ✔ 1391/06/05  2012/08/26
    بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   پایان نامه ها

●  تاثیر درختان کاج اطراف مزارع بر جمعیت سن گندم، Eurygaster integriceps در مزارع غلات شهر ری
   ◂ سیمین شاهسون طغان

●  مطالعه ی اثر ضد قارچی عصارهی گیاهان دارویی اسپند، داتوره و گل محمدی بر کپک خاکستری Botrytis cinerea
   ◂ فایزه فرخزاده

●  بررسی میزان جلب شب¬پره زنبورمانند، Paranthrene diaphana Dalla Torre & Strand به اسانس گل¬محمدی و برخی ترکیبات شیمیایی در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ علی احمدی

●  جداسازی و شناسایی ژن های مقاومت به بیماری در گلرنگ
   ◂ اعظم جمشیدیان قلعه سفیدی

●  تعیین شرایط تکثیر درون شیشه و بهبود انطباق گیاهچه جهت تولید نهال‌های گلابی نطنزی Pyrus communis Natanzi
   ◂ عظیمه حاجی صادقیان نجف ابادی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید