دانشگاه شاهد

هاجر قهرمانی گل

استاد یار - دکتری تخصصی ریاضی محض-گرایش هندسه


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی محض
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :+982151212245
پیوندها :
 

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید