دانشگاه شاهد

محسن چیت ساز

استاد


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : میکروبیولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه ها

●  بررسی شیوع زن های بتالاکتاماز های وسیع الطیف نوع Ampc ....
   ◂ علیرضا مطوایی

●  Determination of presence of CTX-M genes in clinical isolates of K. pneumoniae resistant to third generation of cephalosporins
   ◂ ذکریا بامری

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید