دانشگاه شاهد

محمد منثوری

استاد یار - دکتری برق-کنترل


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق : 334
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212064
پیوندها :
 

علایق پژوهشی

شبکه های عصبی
یادگیری عمیق
یادگیری ماشین
کنترل فازی
کنترل غیرخطی

دروس

کنترل عصبی
کنترل فازی
جبرخطی
مدارهای الکتریکی 1
مبانی یرنامه نویسی کامپیوتر

سوابق تحصیلی

دکتری:دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی: دانشگاه شیراز

پایان نامه ها

●  مدل معکوس گرمایی موتور القایی با استفاده از شبکه های عصبی برای تخمین انواع تلفات توان
   ◂ مهدی یوسف

●  توسعه یک مدل جدید بهمنظور پیشبینی سهم تولید و غربالگری روشهای ازدیاد برداشت در میادین نفتی با استفاده از برنامهنویسی ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی
   ◂ محسن پیری زاده

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید