دانشگاه شاهد

ابوالقاسم خدادی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : حقوق
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

دروس مجازی

ایین دادرسی کیفری(1) - یکشنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس
ایین دادرسی کیفری (2)(کارشناسی 96 ب) - یکشنبه (18:00-19:30) ورود به کلاس
جرم شناسی کودکان ونوجوانان (کارشناسی 95) - دوشنبه (15:00-16:30) ورود به کلاس
حقوق جزای عمومی(1)(کارشناسی 98) - چهارشنبه (08:00-09:30) ورود به کلاس
حقوق رسانه (کارشناسی 98) - دوشنبه (18:00-19:30) ورود به کلاس
روش تحقیق (کارشناسی 96 الف) - چهارشنبه (15:00-16:30) ورود به کلاس

مقالات کنفرانسی (7)   Download XML   Download TXT

●  پیشگیری از جرایم و دعاوی علیه اراضی ملی در پرتو اسیب شناسی قوانین این حوزه
   ◂ ابوالقاسم خدادی
   ✔ 1396/12/12  2018/03/03
    پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی
PDF   

●  تبیین اصل حق دفاع واصل تناظر در ایین دادرسی کیفری ومدنی
   ◂ ابوالقاسم خدادی، عهدیه اسفندیاری
   ✔ 1396/10/16  2018/01/06
    رهیافت های نوین در علوم انسانی
PDF   

●  اصل تسامح پذیرش وکیل در دادرسی کیفری :تضمینی برای حقوق شهروندی متهم
   ◂ سعید عاملی، ابوالقاسم خدادی
   ✔ 1396/10/07  2017/12/28
    اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی
PDF   

●  نقش مالکیت در تصرفات عدوانی حقوقی و کیفری
   ◂ سید محسن سادات اخوی، ابوالقاسم خدادی، مریم ملکی
   ✔ 1396/09/24  2017/12/15
    رهیافت های نوین در علوم انسانی
PDF   

●  امکانسنجی اقدامات حقوقی دادستان در چارچوب ایین دادرسی مدنی در حوزه محیط زیست
   ◂ ابوالقاسم خدادی، عهدیه اسفندیار مدهنی، مریم ملکی
   ✔ 1395/12/05  2017/02/23
    اولین همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالش های زیست محیطی
PDF   

●  مددکار ی اجتماعی ، محور اجرای عدالت ترمیمی در دادگستری
   ◂ ابوالقاسم خدادی، فاطمه حسینی
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    همایش بین المللی پیشگیری از جرم
PDF   

●  توانمند سازی گامی در راستای حکمرانی خوب
   ◂ ابوالقاسم خدادی
   ✔ 1394/09/15  2015/12/06
    کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت


کتاب ها

●  حقوق کیفری اراضی ملی شده

●  پیشگیری بزه دیده مدار
   ◂ ابوالقاسم خدادی

پایان نامه ها

●  تحلیل نهادهای متناظر در قلمرو حقوق مدنی و کیفری
   ◂ مریم ملکی

●  تبیین اصول و قواعد مشترک بین ایین دادرسی مدنی و کیفری
   ◂ عهدیه اسفندی یاری مهنی

●  تبیین فرایند صدور اسناد اراضی ملی و دعاوی اشخاص علیه ان
   ◂ سیدنظام راشدی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید