دانشگاه شاهد

زینب عزیزی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : رادیولوژی فک و دهان
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید