دانشگاه شاهد

مهدی موحدی بکنظر

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : مدیریت صنعتی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  عقلانیت و انسان اقتصادی (یک فصل از کتاب «راهنمای مفاهیم اقتصادی»)
   ◂ محمدجواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر

●  رقابت و همکاری (یک فصل از کتاب «راهنمای مفاهیم اقتصادی»)
   ◂ مهدی موحدی بکنظر؛ محمدجواد رضائی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید