دانشگاه شاهد

داود رحیمی سجاسی

استاد یار - دکتری فرهنگ و ارتباطات


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم اجتماعی
شماره اتاق : طبقه اول _ اتاق 15
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :2485
پیوندها :
 

تحصیلات


            کارشناسی : جامعه شناسی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی  
کارشناسی ارشد: جامعه شناسی 
دکتری :  فرهنگ و ارتباطات 

سوابق اموزشی _ پژوهشی _ اجرایی

1
2
3
4
5

کتاب ها

●  شیوه های تولید دانش

پایان نامه ها

●  رابطه پایگاه اقتصادی اجتماعی و میزان و نوع مصرف مخاطب تبلیغات بازرگانی ماهواره ای در تهران
   ◂ مرضیه قربانی

●  معناکاوی حجاب و بد حجابی در بین دانشجویان دختر دانشگاه تهران از منظر رویکرد تفسیرگرایی
   ◂ زهرا یوسفی نژادراوری

●  تحلیل فرصت ها و چالش های تولید دانش جامعه شناسی از منظر استادان دانشگاه
   ◂ فرزانه سرگزی

●  معنایابی کنش کاربران اینستاگرام با رویکرد تفسیرگرایی
   ◂ محیا اسلامی

●  رابطه پایگاه اجتماعی -اقتصادی و مصرف فرهنگی در میان دانشجویان دختر دانشگاه شاهد
   ◂ لیلا انصاری

●  تجربه زیسته دانش‌اموختگان دانشگاهی از عدم تناسب شغلی-تحصیلی
   ◂ محمد مسگری

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید