دانشگاه شاهد

امین ایرانپور

استاد یار - دکتری تخصصی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : هنر اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید